1. Dünya Savaşının Sona Ermesi Hakkında Bilgi, Konu Özeti

0
164

1. Dünya Savaşının Sona Ermesi Hakkında Bilgi, Konu Özeti, ödev araştırması, kısaca detaylı bilgi, savaşın sona ermesi için yapılan anlaşmalar,

f) 1. Dünya Savaşının Sona Ermesi:

Rusya’nın savaştan çekjlmesi İttifak Devletlerini umutlandırmıştı. Fakat başta Almanya olmak üzere İttifak Devletlerinin hammadde ve insangücü kaynaklan sınırlı idi. Buna karşı İtilaf Devletlerinden özellikle İngiltere denizcilik vasıtasıyla geniş ölçüde hammade ve insan gücü kaynaklarına sahipti. Dolayısıyla İtilaf Devletleri daha avantajlı bir durumda bulunuyordu.
• Almanya, savaşı kazanabilmek için denizaltılar! vasıtasıyla İtilaf Devletlerinin deniz yoluyla gelen kaynaklarını engellemek istemiştir. Bu dönemde Alman denizaltılarının ABD ticaret gemilerine saldırması başlangıçta tarafsızlığını ilan eden ABD’nin, İtilafların yanında savaşa girmesine neden olmuştur.
• 1918 yılı başlarında ABD’nin İtilafların yanında savaşa girmesiyle Almanya’nın Batı cephesinin çökmesi, etnik sorunları olan Avusturya-Macaristan İmparatorluğunda karışıklıkların başlaması, Alman yardımının kesilmesiyle Osmanlı Devleti’nin Suriye ve Irak’ta zor duruma düşmesi, İttifak devletlerinin savaştan çekilmelerine neden olmuştur.
• İttifak Devletleri içerisinde, savaştan ilk çekilen ve en az zararla kurtulan ülke Bulgaristan olmuştur. Ardından Osmanlı Devleti Avusturya-Macaristan ve Almanya birer mütareke ile savaştan çekilmişlerdir. Osmanlı devleti Mondros Mütarekesi imzalamıştır.
• I. Dünya Savaşı sonucunda yenilen devletler ağır şartlar taşıyan anlaşmalar imzalamışlardır.

Versailles (Versay) Antlaşması: Almanya ile İtilaf Devletleri arasında imzalandı (28 Haziran 1919). Almanya önemli ölçüde toprak kaybetti ve bütün denizaşırı sömürgeleri elden çıktı.

Saint Germain (Sen Jermen) Anlaşması:
Avusturya ile itilaf Devletleri arasında imzalnadı. (10 Eylül 1919) Avusturya; Macaristan Çekoslavakya ve Yugoslavya’nın bağımsızlığını tanıdı. Topraklarının bir bölümünü bu devletlere bıraktı.

Neuilly (Nöyyi) Antlaşması: Bulgaristan ile İtilaf Devletleri arasında imzalandı (27 Kasım 1919). Bulgaristan; topraklarının bir kısmını Romanya Yunanistan ve Yugoslavya’ya terketti. Bulgaristan’ın Ege Denizi ile bağlantısı kesildi.

Trianon (Triyanon) Antlaşması: Bu antlaşma ile Macaristan, topraklarının bir kısmını Çekoslavakya, Yugoslavya ve Romanya’ya bıraktı.

Sevr Antlaşması: Osmanlı Devleti’yle İtilaf Devletleri arasında imzalandı. (10 Ağustos 1920). Bu antlaşma ile Türk milletinin toprak ve milli bütünlüğü en haksız bir biçimde parçalanıyor, yaşama hakkı elinden alınıyordu. Ancak bu antlaşma imzalanmadan çok önce Türk Milleti Milli Mücadele’ye başlamıştı. Bu yüzden Sevr Antlaşması ölü doğdu ve uygulanamadı.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here