Amonyak Hakkında Bilgi, Özellikleri

0
143

amonyakAmonyak hakkında bilgi, kaç derecede kaynar, kaç derecede erir, amonyak bileşimi, özellikleri, kaynama noktası, amonyak kim tarafından bulundu.

AMONYAK, azotun hidrojenle oluş­turduğu bir bileşik. Adını Mısır tan­rısı Ammon’dan alır. NH3 formül­lü, keskin kokulu, renksiz bir gaz­dır. Sulu çözeltisi de aynı adla anı­lır. 1774’de İngiliz Priestley tarafından bulundu. Bileşimini ise 1785′ de Bertholler açıkladı.

33°C’de kay­nar. —78°C’de erir. Yoğunluğu 0,60’dır. Yüksek basınç altında ko­layca sıvılaşır. Sıvı amonyak soğu­tucu ve iyi bir eritken olarak kul­lanılır. Suda kolay çözünür. Odyo­metrede elektrik akımıyla ayrıştı­rılarak bileşimi saptanır. Bazik ka­rakterde bir bileşiktir! Oksijende yanarak su buharı ve N2 gazı ve­rir.

Haber yöntemiyle NH3 elde edilirken. gerekli H2 su gazından N2 de sıvı havadan elde edilir. Sanayide en önemli üretimi yine elementlerinden sentez yoluyladır. Haber-Bosch yöntemi ile (N2+3Ht. —>2NH3)organik maddelerin azotlu   bileşikleri   bazı   mayalarla NH3 verir. Taş kömürü damıtılırken, havagazının temizlenmesi sı­rasında sulu kısımda NH3 oluşur.

Sanayide önemli oranda amonyak, nitrik asit nitrat ve nitrit durumu­na getirilmektedir. Ayrıca Rolvay yöntemiyle soda (sodyum karbo­nat) elde etmek için yararlanılmak­tadır. Bugün amonyak en çok pet­rolden elde edilen hidrojenle, ha­va azotundan elde edilir. Amon­yaktan gübre sanayiinde ve patla­yıcı madde yapımında yararlanılır Doğal olarak toprakta mikroorga­nizmaların etkisiyle gerçekleşen nitratlaşma olayı NaNO:, (sodyum nitrat) ve KNO (potasyum nitrat) gibi tabi gübreler oluşturur.

Amon­yum klörür (NH4CI) ya da nisadır, kuru pillerde ve lehim işlerinde kullanılır. Amonyak çözeltisi ku­maş lekelerini çıkarmada, gümüş eşya parlatılması ve temizlenme­sinde, tıpta böcek sokmalarına karşı yarayı dezenfekte edici ola­rak kullanılır. Sıvı amonyak soğut­ma tesislerinde kullanılır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here