Aseton Nedir Özellikleri

0
572

ASETON, uçucu, kolayca alev alan, eter kokusunda renksiz sıvı; 2- Propa-non, dimetil keton. Kimyasal formülü: CHfOCH3. Molekül ağırlığı: 58.08, erime noktası: -94°C, kaynama noktası: 56.5°C, özgülağırlığı: 0.788, tutuşma noktası: -20″C. Su, etanol ve eterde her oranda karışır.

KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Ketonların kendine özgü tüm reaksiyon­larını verir. İndirgenmesi durumunda kendisine karşılık olan izopropil alkol ele geçer. Baryum hidroksit gibi bazik maddelerin etkisiyle alkol türü bir di-merleşme sonucu renksiz bir sıvı olan ve 165°C’de kaynayan diaseton alkol verir. Bunun asit varlığında ısıtılmasıyla su ay­rılarak doymamış bir keton olan mesitil oksit oluşur. Mesitil oksit 130°C’de kay­nayan kendine özgü kokusu olan bir sı­vıdır. Aseton derişik sülfat asidi ile ısı­tıldığında üç molekülünden üç molekül su ayrılması sonucu mesitilen (1, 3, 5 -trimetil benzen) oluşur. Bazik ortamda elementel iyotla iyodoform oluşturur ve bu tepkime asetonun tanınmasında kulla­nılır.

ELDE EDİLMESİ

Kalsiyum asetatın kuru kuruya ısıtılma­sıyla, endüstride kendisine karşılık alkol olan izopropanolün bakır katalizörlüğün­de 250°C’de katalitik dehidrojenlenme-siyle; asetik asit buharının 300°C’de mangan (II) oksit üzerinden geçirilme­siyle iki molekül asetik asitten bir mole­kül su ve bir molekül karbondioksit ay­rılması sonucu; etanol ve su buharının 450°C’de de demir (III) oksit üzerinden geçirilmesiyle ve asetilenle sudan çinko oksit katalizörlüğünde elde edilir. Bunla­rın yanında odunun kuru kuruya damıtıl­masında yan ürün olarak, nişasta ya da melasın Clostridium acetobutylicum bak­terisi tarafından fermantasyonunda başlı­ca ürün olan n-butanol yanında %30 ora­nında ele geçer.

KULLANIM ALANLARI

Yağlar, mumlar, reçineler, kauçuk, plas­tikler, laklar, vernikler, lastik çimentola­rı için çözücü olarak kullanılır. Metil izobutil keton, mesitil oksit, asetikasit, diaseton alkol, kloroform, iyodoform, bromoform, patlayıcı maddeler, yapay elyaf, izopren elde edilmesinde; fotoğraf filmlerinin hazırlanmasında, hayvansal ve bitkisel maddelerden çeşitli maddele­rin ekstraksiyon yoluyla yarılmasında, parafinin saflaştırılmasında, dokuların sertleştirilmesinde ve suyunun alınma­sında kullanılır. Hacminin 24 katı aseti­len gazını çözdüğünden asetilen aseton­daki çözeltisi biçiminde güvenli olarak saklanır. Uzun süre temas deride kurulu­ğa neden olur. Solunması başağnsı, hu­zursuzluk, solunum yollan tahrişine ne­den olur. Fazla miktarda solunması bayıltır. Ciddi zehirlenme olaylan ender­dir. Her türlü plastikten, yapay elyaftan yapılmış giyeceklerden uzak tutulmalı; tutuşma eğilimi nedeniyle ateşle yakla-şılmamalıdır. Normal olmayan bir meta­bolizma ürünü olarak diabetes mellitus (ketonuria) durumunda idrarda bulunur.

Önceki MakaleTürk Telekom’dan vodafone’a geçiş süresi kaç gün
Sonraki MakaleMuaviye Dönemi Nedir Kimdir Hakkında Bilgi

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz