Aseton Nedir Özellikleri

0
508

Aseton Nedir ÖzellikleriASETON, uçucu, kolayca alev alan, eter kokusunda renksiz sıvı; 2- Propa-non, dimetil keton. Kimyasal formülü: CHfOCH3. Molekül ağırlığı: 58.08, erime noktası: -94°C, kaynama noktası: 56.5°C, özgülağırlığı: 0.788, tutuşma noktası: -20″C. Su, etanol ve eterde her oranda karışır.

KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Ketonların kendine özgü tüm reaksiyon­larını verir. İndirgenmesi durumunda kendisine karşılık olan izopropil alkol ele geçer. Baryum hidroksit gibi bazik maddelerin etkisiyle alkol türü bir di-merleşme sonucu renksiz bir sıvı olan ve 165°C’de kaynayan diaseton alkol verir. Bunun asit varlığında ısıtılmasıyla su ay­rılarak doymamış bir keton olan mesitil oksit oluşur. Mesitil oksit 130°C’de kay­nayan kendine özgü kokusu olan bir sı­vıdır. Aseton derişik sülfat asidi ile ısı­tıldığında üç molekülünden üç molekül su ayrılması sonucu mesitilen (1, 3, 5 -trimetil benzen) oluşur. Bazik ortamda elementel iyotla iyodoform oluşturur ve bu tepkime asetonun tanınmasında kulla­nılır.

ELDE EDİLMESİ

Kalsiyum asetatın kuru kuruya ısıtılma­sıyla, endüstride kendisine karşılık alkol olan izopropanolün bakır katalizörlüğün­de 250°C’de katalitik dehidrojenlenme-siyle; asetik asit buharının 300°C’de mangan (II) oksit üzerinden geçirilme­siyle iki molekül asetik asitten bir mole­kül su ve bir molekül karbondioksit ay­rılması sonucu; etanol ve su buharının 450°C’de de demir (III) oksit üzerinden geçirilmesiyle ve asetilenle sudan çinko oksit katalizörlüğünde elde edilir. Bunla­rın yanında odunun kuru kuruya damıtıl­masında yan ürün olarak, nişasta ya da melasın Clostridium acetobutylicum bak­terisi tarafından fermantasyonunda başlı­ca ürün olan n-butanol yanında %30 ora­nında ele geçer.

KULLANIM ALANLARI

Yağlar, mumlar, reçineler, kauçuk, plas­tikler, laklar, vernikler, lastik çimentola­rı için çözücü olarak kullanılır. Metil izobutil keton, mesitil oksit, asetikasit, diaseton alkol, kloroform, iyodoform, bromoform, patlayıcı maddeler, yapay elyaf, izopren elde edilmesinde; fotoğraf filmlerinin hazırlanmasında, hayvansal ve bitkisel maddelerden çeşitli maddele­rin ekstraksiyon yoluyla yarılmasında, parafinin saflaştırılmasında, dokuların sertleştirilmesinde ve suyunun alınma­sında kullanılır. Hacminin 24 katı aseti­len gazını çözdüğünden asetilen aseton­daki çözeltisi biçiminde güvenli olarak saklanır. Uzun süre temas deride kurulu­ğa neden olur. Solunması başağnsı, hu­zursuzluk, solunum yollan tahrişine ne­den olur. Fazla miktarda solunması bayıltır. Ciddi zehirlenme olaylan ender­dir. Her türlü plastikten, yapay elyaftan yapılmış giyeceklerden uzak tutulmalı; tutuşma eğilimi nedeniyle ateşle yakla-şılmamalıdır. Normal olmayan bir meta­bolizma ürünü olarak diabetes mellitus (ketonuria) durumunda idrarda bulunur.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here