Başbakan’ ın Görevleri Nelerdir

0
98

Başbakanın görevini yürütmesinde yardımcı olmak üzere 17 Mart 1954 gün 6390 sayılı yasayla kuru­lan ve uzmanlardan oluşan daire. Daire­de Başbakanlık makamıyla, danışma, esas ve yardımcı birimler yer alır. Baş­bakanlık makamı, başbakan yardımcıları ve devlet bakanları, müsteşar ve müste­şar yardımcısıyla özel kalem müdürün­den kuruludur. Başbakan yardımcıları ve devlet bakanlarının sayısı başbakan tarafından belirlenir. Danışma birimleri yönetim, hukuk, iktisat ve maliye konu­larına ilişkin sorunları inceler, görüş bil­dirir. Basın merkezi, başbakan ve başba­kan yardımcılarıyla devlet bakanlarının basın toplantılarını düzenler, hükümet organının verdiği haberleri değerlendi­rir; ilgili basın, yayın ve haberleşme or­ganlarına ulaştırır. Sivil Savunma Uz­manlığı tahliye ve seyrekleştirme işle­riyle hava saldırılarına, ABC silahlarına, yangın ve afetlere, casuslara karşı ko­runma önlemlerini alır ve uygular. Ayrı­ca 24.10.1960 tarih 108 sayılı yasa çer­çevesinde topyekün ve ulusal seferberlik hizmetini ulusal güvenlik amaçlarına uygun biçimde planlar ve yürütür. Ka­nunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Baş­kanlığı bakanlıklardan gönderilen yasa tasarılarını, yönetmelikleri inceler, ek­siklikleri tamamlar, tüzük ve öneriler için Danıştay’ın görüşünü alarak Bakan­lar Kurulu üyelerinin imzasına sunula­cak duruma getirir. Çıkarılacak kararna­melerin yasalara uygunluğunu inceler, Bakanlar Kurulu’nun gündemini hazır­lar. Parlamento üyelerinin yazılı ve söz­lü soru önergelerini yerine getirir. Neşri­yat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğü Resmi Gazete’yi ve TBMM’nin her top­lantısına ilişkin genel kuralları hazırlar, bastırır. Özlük ve Yazı İşleri Genel Mü­dürlüğü başbakan tarafından Bakanlar Kurlu’nun kurulmasına, bakanların atan­masına, yeni bakanlık ve dairelerin ku­ruluş ve örgütlenmelerine, parlamento üyelerinin dokunulmazlıklarının kaldı­rılmasına, kesinleşmiş ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar verilmesi ko­nularında TBMM ile yapılan yazışmala­rı yürütür. Bakanlıkların atama önerileri­ni imzaya hazır duruma getirir. Cum­hurbaşkanlığı, başbakanlık ve TBMM’ ye yazılan dilekçeleri, ihbar mektupları­nı vb ilgili yerlere iletir. Danıştay’a açı­lan yönetimsel davalar için de cevap ha­zırlar. Arşiv Genel Müdürlüğü, var olan arşiv malzemesinin ayırım ve korunma­sıyla görevlidir. Başbakanlık’ta bunların dışında daha birçok birim ve müdürlük bulunur.

Başabakan

BAŞBAKAN, yürütme organının en üst düzeydeki görevlisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından cum­hurbaşkanı tarafından seçilir. Başbakan Bakanlar Kurulu üyelerini seçip cum­hurbaşkanının onayına; hükümet progra­mını ise bir hafta içinde hazırlayarak TBMM’ye sunar. Hükümet programı TTMM’de okunduktan 2 tam gün sonra güvenoyu için görüşmelere geçilir, gö­rüşmeler bittikten 1 tam gün sonra da oylamaya başvurulur. Meclisten güve­noyu alan başbakanın görevi; Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, hükümetin genel politikasının yürütülmesini gözet­mek ve bakanlıklararası işbirliğini sağla­maktır. Başbakan görevi sırasında da Millet Meclisi’nden güvenoyu isteyebi­lir. Cumhurbaşkanının katılmadığı du­rumlarda Milli Güvenlik Kurulu’na baş­kanlık eder.

TBMM’nin kurulduğu 23 Nisan 1920’de Meclis Başkanı aynı zamanda İcra Vekilleri Heyeti’nin de (Bakanlar Kurulu) başkanıydı. 22 Ocak 1921 tarih, 85 sayılı Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, “Heyeti Vekile (meclis üyeleri) içinden birinin reis seçilmesi” hükmünü getirin­ce 24 Ocak 1921 günü başbakanlığa ilk olarak Fevzi Çakmak seçildi. Cumhuri­yet kuruluncaya kadar 3 başbakan (baş­vekil) görev yaptı (Fevzi Çakmak 2, Ali Fethi Okyar 1 kez). Cumhuriyet’in ku­rulmasından günümüze kadar 20 başba­kan görev yaptı (1990). Toplam 46 baş­bakandan 12’si 39 kez.kalanı da l’er kez hükümet kurdu. En genç yaşta İsmet İnönü başbakan oldu. (39 yaşında); ayrı­ca çeşitli tarihlerde 10 kez başbakanlık yaptı. En uzun süre başbakanlık yapan kişi de İsmet İnönü’dür (1925-1937 arası 12 yıl). Adnan Menderes, 5, Süleyman Demirel 6, Bülent Ecevit 3, Celal Bayar 2, Refik Saydam 2, Şükrü Saraçoğlu 2, Hasan Saka 2, Cemal Gürsel 2, Suat Hayri Ürgüplü 2, Nihat Erim 2; Turgut Özal 2 kez başbakan oldular.

Önceki MakaleÖsym Sınav Hizmetleri Sözleşmeli Personel Alımı İlanı
Sonraki MakaleMetamorfoz Nedir

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz