Bilgi Felsefesinin Ünlü Filozofları

0
99

Bilgi Felsefesinin Ünlü Filozofları kimlerdir, kısaca bilgi, konu özeti, ödev araştırması ,

D. BİLGİ FELSEFESİNİN UNLU FİLOZOFLARI

1. Septisizm:

Sofistler: Timon, Protagoras, Gorgias, Pyrron kurulu düzeni sarsmışlardır. Dönemlerinin en aydınla-rıdırlar. Adil bir toplum istemişlerdir. Sokrates sofistle-rinden etkilenmiştir. “Kişiyi başarıya götüren bilgidir.” düşüncesini savunurlar. Aslında septisizmin oluşma¬sına öncülük etmişlerdir. Septiklerden yaklaşık 100 yıl önce varlardı. Sofistler hiçbir ekole mensup değillerdir.

2. Kritisizm

Immanuel Kant: Aydınlanma felsefesini Al-manya’ya taşımıştır. Kendinden önceki bilgileri toplamış sonraki bilgilere kaynaklık etmiştir. Bir tür eleştiri felsefesidir.

3. Rasyonalizm:
İlkçağ: Sokrates – Platon – Aristoteles

Ortaçağ: Farabi – Ibn-i Sina – Ibn-i Rüşd Yeniçağ: Descartes – Spinoza – Leibniz – Kant Yakınçağ: Hegel

a. Sokrates: Bütün insanlar doğuştan gerçeği bilir. Gerçek doğuştandır. Gerçek fikirdedir.

b. Platon: Bilim ve felsefe insanlara bildiklerini hatırlatır. Gerçek doğuştandır.

c. Aristoteles: Deneye önem verir. İdealar duyusal evrenden oluşur. Akıl, disiplin, duyu özgürlük verir.

d. Skolastik Rasyonalizm: Din kurallarını kıyasla uygulamayı amaçlar. Yunan Teorilerini tek tanrılı dinlere uyarlamıştır.

e. Descartes: Modern Felsefenin kurucusudur. Bilgi – Ruh – Beden ilişkisini araştırmıştır. Metodik şüpheyle varlığın gerçekliğini açıklar. Dogmatik – rasyonalist bir tavır sergiler. Matematik – Geometri – Tanrı kavramlarının akıldan oluştuğunu savunur.

4. Emprizm:
a. John Locke: İnsan zihni doğuştan boş bir levhadır. (Tabula Rasa). Bu levha yaşananlarla dolar. KAVRAM’ın anlamı üzerinde çalışmalar yapmıştır. Herşey sonradan öğrenilir. Asla doğuştan getirilmez.

b. David Hume: Bilgiyi duyum ve deneyle açıklamaya çalışır. Bilimsel yasaların insanların neden – sonuç ilişkisine alışmasından kaynaklandığını savunur. Tanrı düşüncesinin dış dünyadan kaynaklandığını savunur.

5. Entüisyonizm:

a. Henry Bergson: Hayat zekâ ve içgüdü diye iki koldan gelişir. Zeka madde dünyasının anlık bilgilerini verir. Hayatı parçalara ayırır. İçgüdü de ise bilinç yoktur. *

b. Gazali: Akıl insanı yanıltır. Gerçeğe imanla ulaşılır. Dinle bağdaşmayan felsefe saçmadır. Bilgi vahiy ve ilhamla elde edilir.

6. Fenomenoloji:

Edmund Husseri: Oz fenomenlerin dolaysız bir tür sezgi ile kavranılan içeriğidir. Bu nedenle metafizik yapmanın mümkün olmadığın savunur.

7. Pozitivizm:
Auguste Comte: Bilimsel bilgi ile toplumu düzenlemeye çalışır. Toplum 3 evrimden geçer. (Uç Hal Yasası)

a. Teolbjik Dönem: Tanrı

b. Metafizik Dönem: Soyut

c. Pozitif Dönem: Bilim şeklinde üç felsefi sistem vardır.

8. Pragmatizm
a. William James: İnsanın temel amacı kendini savunmaktır. Bu da tavır takınmakla olur. Dolayısıyla düşünce eyleme bağlıdır. Düşünce yararlıdır. Çünkü; doğrudur.

b. John Dewey: Çevreye uymayı, doğadan yararlanmayı ve mutlu olmayı sağlayan bir eşya vardır. O da düşüncedir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here