Felsefe ve Toplum Hakkında Bilgi

0
116

Felsefe ve Toplum Hakkında Bilgi, kısaca konu özeti, ödev araştırması, ansiklopedik bilgi,
Felsefe ve Toplum:
-Her insan bir toplum içinde doğar ve doğduğu toplum içinde yaşar. İnsan olması itibariyle filozof da içinde yaşadığı toplumun bir parçasıdır.
-Bunun için, filozofun düşünce ürünü demek olan felsefesi ile, içinde yetişmiş olduğu toplum arasında derin bir ilgi vardır. Buradan şu sonuca ulaşabiliriz:
– Bir felsefi düşünüşün kaynağı, içinde doğduğu toplumda bulunur. Toplum din, dil, örf, adet, gelenek ve görenekleriyle felsefi düşünceyi etkiler.
– Toplumun ortak duygu ve düşünceleri, o toplumun felsefesini etkiler.
Bu duruma örnek verecek olursak; O İlkçağ Yunan inancındaki Politeist (Çok Tan¬rıcı) anlayış, o dönemin felsefi düşüncesini etkilemiştir.
– Ortaçağ’daki Skolastik düşünce felsefi düşünceyi etkilemiş ve felsefe dinin etkisi altına girmiştir. Felsefe ve bilim kilisenin ve papazların elinde esir kalmış bunun sonucunda da bilim ve felsefe bin yıl duraklamıştır.
– Rönesans dönemindeki Naturalist (tabiatçı) ve Materyalist (maddeci) görüşler felsefi düşünceyi etkilemiş ve
din dışı sistemlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.
-Yeniçağ’daki eşitlik, adalet ve hürlük düşünceleri devrin felsefesini etkilemiştir.
– Yakınçağ’daki sosyo – ekonomik ve siyasal çalkantılar endüstri toplumunu ortaya çıkarmış ve bu durum sosyal yapıda köklü değişikliklerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.
-Başta işçi sınıfı ve sendikalar olmak üzere insan emeğini savunan kurumlar ortaya çıkmıştır. Böylece insan emeğine ve düşüncesine verilen önem de artmıştır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here