Gazneliler Devleti Hakkında Bilgi, Konu Özeti, Ödev Araştırması

0
209

Gazneliler Devleti Hakkında Bilgi, Konu Özeti, Ödev Araştırması, detaylı bilgi, ansiklopedik araştırma,

Gazneliler (963-1187)

* Samanoğullarına bağlı Horasan valisi Alptegin bu devletin temelini oluşturmuştur. Devletin ası kurucusu ise Sebük Tegin’dir.
* Afganistan’dan Hindistan’a uzanan büyük bir bölgede egemenlik kuran Gazneliler, Karahanlılarla işbirliği yaparak Samanoğulları Devleti’ni ortadan kaldırıp topraklarını paylaşmışlardır. (Samanoğullarına ait Maveraünnehir bölgesi Karahanlıların, Horasan bölgesi Gaznelilerin olmuştur).
* Gaznelilerin en büyük hükümdarı Sultan Mahmut zamanında Hindistana 17 sefer düzenlenmiş ve bu bölgede İslamiyet yayılmıştır.
Sultan Mahmut ayrıca batıya yönelerek Şii Büveyhoğuilarını mağlup etmiştir. Böylece İslam dünyasının kahramanı durumuna geldiğinden kendisine Abbasi halifesi tarafından “sultan” unvanı verilmiştir.
* Sultan Mahmut’tan sonra tahta geçen oğlu Mesut döneminde, Selçuklular Gazneliler için tehlikeli duruma gelmişlerdir. Selçuklulara karşı askeri kuvvete baş vuran Sultan Mesut, Dandanakan Savaşı’nda başarısız olmuş, bu durum devletin zayıflama ve yıkılma dönemini başlatmıştır.
* Gaznelilerin, Dandanakan Savaşında Selçuklulara mağlub olmaları, birçok milletten meydana gelmeleri, son dönem hükümdarlarının yeteneksiz olması, Sultan Mahmut’tan sonra yapılan Hint seferlerinin sonuçsuz kalması ve ekonomik zorluklar zayıflama ve yıkılma nedenleri olmuştur.
* Bir süre Selçukluların egemenliğinde kalan Gazneliler, Selçukluların zayıflamaya başlamasından sonra Gurluların saldırısına uğramışlar ve yıkılmışlardır (1187).
* Gazneliler, bugünkü Pakistan ve Hindistan’daki müslümanların İslamiyeti benimsemelerinde temel etken olmuşlardır.

YORUM: Karahanlılar’da feodal nitelikli yumuşak bir devlet teşkilatının olmasına rağmen, Gazne-liler’de ve Mısır’daki Türk devletlerinde askeri bir disiplin vardır. Bu durumun nedeni bu devletlerde halkın değişik topululuklardan oluşmasıdır.

YORUM: Gaznelilerde etnik yapı ve coğrafi konumdan dolayı Arap ve Fars kültürü etkili olmasına rağmen saray dilinin Türkçe olması devlet yönetici-erininin Türk kimliklerini sürdürdüklerini gösterir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here