Halkbank 1000 Servis Görevlisi Alımı Sınavı Başvuru Tarihi Bilgileri 2012

3
125

Halkbank 1000 Servis Görevlisi Alımı Sınavı Başvuru Tarihi Bilgileri 2012Halkbank personel alımı 2012, halkbankası personel alımı ilanı 2012, halkbankası servis görevlisi alımı ilanı 2012, halkbankası 9 haziran 2012 sınavı başvuru bilgileri, 9 haziran halkbankası personel alımı sınavı bilgileri, başvuru şekli, detaylı bilgi,

Halkbankası daha önceden de böyle bir sınav açmıştı çok iyi hatırlıyorum ben girmiştim o zaman sınav ücreti 50 lira, yada 40 liraydı sanırım tam olarak hatırlayamadım, bu yıl yine Halkbankası 1000 Servis Görevlisi alımı yapacak sınav başvuru bilgileri ve sınava ilişkin bilgileri buradan bulabilirsiniz.

Halkbankası 1000 Servis Görevlisi Alımı Sınavı

Sınav Tarihi : 9 haziran 2012
Sınav Ücreti : 40 TL
Son Başvuru Tarihi : 27 Nisan 2012

T. HALK BANKASI A.Ş.
SERVİS GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI
Bankamızın Genel Müdürlük Birimleri, Bölge Koordinatörlükleri ve Şubelerinde istihdam
edilmek üzere Servis Görevlileri alınacaktır.
Servis Görevlisi giriş sınavına ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda açıklanmıştır.
Sınava Katılma Koşulları
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da yabancı uyruklular için, 4817 sayılı
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun uyarınca yetkili makamlardan Türkiye’de
çalışma izni almış olmak,
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,
ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine
karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan
veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat
karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü
bulunmamak,
4. 01.01.1982 ve sonrası doğumlu olmak,
5. Üniversite ya da fakültelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden veya bunların
yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olmak
ya da sözlü sınav sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf
öğrencisi olmak,
6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, vücut veya akıl hastalığı ya da vücut
sakatlığı gibi özrü bulunmamak, sağlık durumunun, Türkiye’nin her yerinde görev ve
seyahat yapmaya elverişli olduğunu tam teşekküllü resmi bir sağlık kurumundan alınacak
raporla belgelemek (Sağlık kurulu raporu giriş sınavını kazandıktan sonra verilebilir.)
7. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya yazılı sınav tarihi itibariyle erteletmiş
olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
8. Yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda; sicil, tutum ve davranışları ile özgeçmişleri
bakımından bankacılığa uygun bulunmak,
Gerekmektedir.
Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip oldukları, sınav başvurusundaki
beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilen
adayların yazılı sınavı geçersiz sayılacak ve sözlü sınava alınmayacaklardır. Yazılı sınavı
kazanan adaylar, gerekli belgeleri sözlü sınava gelirken yanlarında getireceklerdir.

Başvuru Şekli ve Süresi
Sınav başvuruları, aşağıda detayları verilen iki aşama sonucunda tamamlanacaktır.
Bu iki aşamanın tamamını gerçekleştirmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
1. Aşama: Sınav ücretinin süresi içinde yatırılması,
Gazi Üniversitesi tarafından 09 Haziran 2012 Cumartesi günü yapılacak olan Servis
Görevlisi Giriş Sınavına başvuran adaylardan, sınav maliyeti olan 40.-TL sınav ücreti tahsil
edilecektir (Adaylardan talep edilen sınav ücretinin tamamı sınav hizmetlerinin yerine
getirilmesi amacıyla Banka tarafından Gazi Üniversitesi’ne gönderilmektedir). Sınav ücreti
04.04.2012 Çarşamba günü saat 09.00’dan, 25.04.2012 Çarşamba günü saat 17.00’ye
kadar T. Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden, adayın TC Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ve
cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul
edilmeyecektir.
2. Aşama: İnternet üzerinden başvuru formunun doldurulması,
İnternet sitesindeki başvuru formu girişleri, sadece sınav ücretini yatırmış adaylara
açık olacaktır.
Sınav ücretini yatıran adaylar, başvurularını sınav ücretinin yatırıldığı günün ertesi gün
saat 13.00’den itibaren 27.04.2012 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Bankamız internet
sayfasından da (www.halkbank.com.tr) erişilebilen http://sinav.gazi.edu.tr adresinden
yapacaklardır. Başvuru için “Servis Görevlisi Giriş Sınavı Bilgi ve Başvuru Formu” aday
tarafından noksansız olarak doldurulacak ve adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık
fotoğrafı taranarak Servis Görevlisi Giriş Sınavı Bilgi ve Başvuru Formu’na eklenecektir.
Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıran adaylar ile başvuruları geçerli
olduğu halde sınava girmeyen veya birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları
ücret iade edilmeyecektir. Sınav ücretini yatırıp internet üzerinden başvuru formunu
doldurmayan adayların ise yatırdıkları sınav ücretleri talepleri halinde kendilerine iade
edilecektir. www.https://www.kisaozet.net/
Adaylar internet üzerinden başvuru formunu doldururken, çalışmak istediği il
bölümünde sadece tek tercih yapabileceklerdir.
Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adaylar, sadece tercih ettikleri il’de çalıştırılacak
olup, başka bir il’e tayinleri mümkün olmayacaktır. Ayrıca; işe başlangıç öncesinde
adaylardan, Bankadan istifaen ayrılmaları ya da iş sözleşmesinin haklı nedenlerle Bankaca
feshi durumunda, eğitim giderleri ile Bankaca belirlenen tazminat tutarını ödeyeceklerine dair
Taahhütname alınacaktır. Adayların başvuru yaparken bu hususları dikkate almaları, il
tercihlerini buna göre yapmaları gerekmekte olup, mülakata çağrılmaya hak kazanan adaylar
bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.
Yazılı Sınav
Yazılı sınav Gazi Üniversitesi tarafından 09 Haziran 2012 tarihinde saat 10.00’da Adana,
Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul-Anadolu Yakası,
İstanbul-Avrupa Yakası, İzmir, Kayseri, Samsun ve Trabzon olmak üzere 14 merkezde
gerçekleştirilecektir.
Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni;
31.05.2012 Perşembe gününden itibaren Gazi Üniversitesi’nin http://sinav.gazi.edu.tr
adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir. Sınav Giriş Belgesi posta ile
gönderilmeyecektir.
Adaylar sınava girebilmek için http://sinav.gazi.edu.tr adresinden alacakları “Sınav Giriş
Belgesi” ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport ibraz etmek
zorundadırlar.

Yazılı Sınava İlişkin Detaylar
Sınavın Süresi: 3 Saat (180 dakika)
Oturum Sayısı: Tek oturum
Soru Sayısı: 120
Yabancı Dil: İngilizce, Almanca, Fransızca

 

Soru Dağılımları:
Yabancı Dil % 10  – 12 soru
180 Dakika
Genel Kültür % 20 –  24 soru
Genel Yetenek % 30 -36 soru
Alan Bilgisi * %40 -48 soru
TOPLAM % 100 -120 soru
Servis Görevlisi Alan Bilgisi Soru Dağılımı

Maliye % 10  5 soru
Genel Hukuk % 15 -7 soru
Muhasebe % 15 -7 soru
Ticari Aritmetik % 20 -9 soru
Genel Ekonomi % 40 -20 soru
TOPLAM % 100 -48 soru

 

Değerlendirme
Değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate
alınmayacaktır. Testteki doğru cevap sayısı adayın testten aldığı ham puanını oluşturacaktır.
Sınav sonuçları, tercihte bulunulan il bazında ayrı ayrı en yüksek puandan başlayarak
sıralanacak ve belirlenen kontenjan kadar aday (son adayla aynı puanı alan tüm adaylar dahil)
60 puan ve üzerinde olmak koşuluyla mülakata çağrılacaktır.
Mülakat Yeri ve Tarihi
Başarılı olan adaylara mülakatların tarihi ve yeri, Bankamızın web sitesinden
(www.halkbank.com.tr) ayrıca duyurulacaktır.
Mülakata çağrılan adayların, mülakata gelirken yanlarında;
1- Diplomanın aslı ya da noter veya ilgili öğretim kurumu tarafından onaylanmış örneği
ve fotokopisi,
2- Nüfus hüviyet cüzdanının aslı veya noter onaylı örneği ve fotokopisi,
3- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, adayın net ve açık olarak tanınmasını sağlayacak 2 adet
vesikalık fotoğraf,
4- Yeni tarihli sabıka kaydı,
5- Erkek adayların askerliğini yaptığına, ertelettiğine veya muaf olduğuna ilişkin belge,
getirmeleri gerekmektedir.
Sınavla İlgili Bilgi Edinme
Sınavla ilgili olarak, Türkiye Halk Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’nın
aşağıda belirtilen telefonlarından veya kariyer@halkbank.com.tr elektronik posta adresinden
bilgi alınabileceği gibi, başvuru formu ve sınavla ilgili tüm bilgilere Bankamızın internet
sitesinden ulaşılabilecektir.
Telefon: 0 (312) 289 42 60
0 (312) 289 42 63
0 (312) 289 42 89
Adres:
T. HALK BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Söğütözü Mahallesi 2. Cadde No:63
06520 Söğütözü / ANKARA

3 Yorum Yapıldı

  1. BUNDAN 4 YIL ÖNCE BENDE GİRMİŞTİM TABİKİ SINAV ÜCRETLİ İDİ SONUÇLAR AÇIKLANDI KAZANAMADINIZ YAZISINDAN BAŞKA BİŞİ YOK İDİ KAÇ ALDIM KAÇ PUANLA YERLEŞTİİYOLAR HİÇBİŞE YOK BİNLERCESİNİN ÜMİDİYLE OYNAYACAKLAR MİLYONLAR HALKIN BANKASINA GİRECEK TOPLANAN PARAYIDA KREDİ VERECEKLER BİRDE ORDAN VURGUN ÜMİTLER FAİZE DÖNÜŞECEK…

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here