Mıknatıs Nedir Nasıl Yapılır Bileşenleri Nelerdir Bilgi

0
129

Mıknatıs Nedir Nasıl Yapılır Bileşenleri Nelerdir BilgiMIKNATIS, kendi dışında manyetik bir alan oluşturan ve başka bir kaynakça oluşturulmuş olan manyetik bir alana ko­nulduğundan dönel etki oluşturan man­yetik gücü çok yüksek madde. Mıknatıs kullanılır durumda değilken bir kutuptan ötekine uzanan, yumuşak kolay mıkna-tıslanabilen, mıknatıs gücü yüksek bir maddedir. Yumuşak demir buna örnek olarak gösterilebilir. Kutuplar arasındaki manyetik alanın güç çizgileri yoğunlaş­mıştır. Çağdaş kurama göre, hacmi bü­yük maddelerin manyetik özellikleri yö­rüngesel hareketlere ve maddeyi oluş­turan atomların elektronlarının yörünge­sel hareketleri küçük elektrik akım olu­şumunda bir manyetik alan oluşur. Akım dalgasının bir manyetik momenti vardır. Bir atomun manyetik momenti, atomun içindeki elektronların dönüşlerinin veyörüngesel hareketlerinin manyetik mo­mentlerinin vektör toplamıdır. Mıknatıs gücü olan bir maddenin her atomunun belli miktarda manyetik momenti vardır. Belli bir alandaki atomların tüm manye­tik mometleri, alanın doyum noktasında manyetize olabilmesi için aynı yönde sı­ralanmışlardır. Yani her alanın doyum noktasında manyetize olabilmesi için ay­nı yönde sıralanmışlardır. Yani her ala­nın oldukça büyük bir net manyetik mo­menti vardır. Bir mıknatıs çubuğunan manyetik ikiz kutup momenti mıknatıs­taki tüm ikiz kutup momentlerinin vek­tör toplamıdır. Tüm bunlar bir mıknatı­sın niçin kendi dışında manyetik alan oluşturduğunu ve manyetik bir alana uy­gun biçimde yerleştirildiği zaman niçin dönme momenti oluşturduğunu açıklar. Bir mıknatıs çubuğu dünyanın manyetik alanında serbest bırakılırsa, kendiliğin­den kuzey-güney doğrultusunda döner. Kuzeye dönen uç, mıknatısın kuzey kut­bu, ötekisi de güney kutbu olarak adlan­dırılır. Sabifbir mıknatıs çubuğunun de­mir talaşıyla çekillmiş olan fotoğrafında, demir talaşlarının manyetik alanın güç çizgileri boyunca dağılmış oldukları gö­rülür. Kutuplarda görülmesinin nedeni demir talaşlarının bu noktalarda küme­lenmiş olmalarıdır. Kutuplar manyetik alanın güç çizgilerinin mıknatısa girip çıktığı bölgelerdir. Çizgiler güney kutup­tan girer, kuzey kutuptan çıkarlar. Dü­zenli bir manyetik ala# içindeki bir mık­natıs üzerindeki dönme momenti ancak birbirine eşit ve zıt iki rotatif kuvvetçe üretilebilir ve bu iki eşit kuvvet de böyle bir ikiliyi oluşturur. Tüm bunlardan çı­kan sonuca göre aynı kutuplar birbirini çeker, aynı kutuplar ise birbirini iter.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here