Pedagoji Nedir

0
115

PEDAGOJİ, çocukların eğitimiyle ilgili bilim dalı. Eğitbilim ya da eğitim bilim olarak da adlandırılır. Pedagojinin ilgi alanının temelini oluşturan öğreticilikle ilgili sorunlar, bilginin içeriğine olduğu kadar, bilginin aktarılış biçimine de bağ­lıdır. Bu yüzden pedagoji yalnız bilginin içeriği üzerinde durmakla kalmaz, çocu­ğun ruhsal durumu, grup olayları ve öğ-renci-Öğretmen ilişkileri gibi bilginin aktarımını etkileyen dış etkenleri de dik­kate alır. Çünkü pedagoji biliminin te­mel işlevlerinden biri de bireyin toplum-sallaştırılmasıdır. Bu, eski kuşakların yeni yetişen kuşağa varolan toplumsal değerleri aktarma sürecidir.

Pedogoji bilgisinin bir bilim dalı duru­muna gelmesi, 19. yy sonlarına rastlar. Öncüleri arasmda ansiklopedik kültürün gerekliliğini savunanların yanı sıra, Montaigne gibi bireysel düşüncenin öne­mini vurgulayanlar da vardır. 17. ve 18. yüzyıllarda özellikle eğitimi din adamla­rının etkisinden kurtarmak için verilen mücadeleler, bilimle donatılmış ve eme­ğin emrine sunulmuş olan akıl üzerinde temellenen, yeni bir eğitim anlayışının gelişmesine yol açtı. Sanayi Devri-mi’nden sonraysa toplumlann uzmanlaş­mış personele duydukları gereksinim, öğrenci ve öğretmen sayısındaki artışlar, toplumların demokratikleşme yönündeki gelişmeleri, işi rasyonelleştirme zorunlu­luğu vb. birçok etken pedagoji biliminde yepyeni bir yön verdi. Bu araştırmalarda ilgi merkezi, zeka yaşı, oyun yaşı vb. birçok kavram eğitim ve öğretim uygula-malanna girdi. Aynı zamanda eğitim alanındaki geleneksel düşünceye, çocu­ğun minyatür bir yetişkin değil, aksine kendine özgü bir varlık olduğu, yetişkin­liğe ulaşmak için kendine özgü bir ritmi ve aşamaları olan bir evrim yaşaması ge­rektiği düşüncesini yerleştirdi. Böylece çocuğun yetenekleri, mesleğe yöneltme yöntemleri ve eğitime karşı gösterdiği tepkilerin, temel liselere bağlı psikolog-larca dikkatli bir incelemeye alınması olanağı doğdu. Bu araştırmaların yol aç­tığı bir başka sonuçsa klasik kötü öğren­ci inancının ve okul yaptırımı anlayışı­nın yerini özen, sevgi ve bakıma dayalı bir eğitim yaklaşımının almaya başlama­sıdır.

Birçok düşünür ve pedagogun çabala-n sonucunda bağımsız bir bilim dalı du­rumuna gelen pedagojinin konulan gide­rek genişleyip zenginleşmektedir. Özel­likle 20. yüzyılın başlarında Freud, Jung ve Adler gibi psikanalistlerin katkılany-la bilinçaltının kişilik oluşumunda oluşu­mundaki etkilerinin ortaya konması, bir­çok bilim adamını çocuk psikolojisi ve eğitimi konusunda yeni araştırmalara yö­neltti. Bu durum pedagoji bilimine de yansıyarak geleneksel düşüncelerde önemli değişmelere yol açtı. Özellikle çocuk psikolojisi, psikoloji, tıp, sosyolo­ji gibi bilim dallarıyla yakın bir ilişki içinde bulunan pedagoji, günümüzde eğitim ve öğretimin vazgeçilmez bir öğesi durumundadır.

Önceki MakalePeçevi ibrahim efendi Kimdir Hakkında Bilgi
Sonraki MakaleOrhan Peker Kimdir Hayatı Eserleri

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz