Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İslam Devletindeki Hizmetleri Hakkında Bilgi

0
99

Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İslam Devletindeki Hizmetleri, ile ilgili bilgi, kısaca konu özeti, ödev araştırması, ansiklopedik bilgi,

Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İslam Devletindeki Hizmetleri

* Türk – Arap ilişkileri Dört Halife döneminde başlamışsa da Emeviler döneminde Müslüman Araplar Türk yurtlarının fethine girişmişlerdir. Türgişler ve Hazarlarla mücadele etmişlerdir.
* Emevîlerin mevali politikası, bu dönemde Türklerin İslamiyeti kolayca benimsemelerini geciktirmiştir.
* Emevilerin, bütün doğu bölgelerini kapsayan Irak genel valisi Haccac bin Yusuf, Kutuybe bin Müslim’i Horasan valisi tayin ederek Aşağı Türkistan’ın (Maveraünnehir) fethiyle görevlendirmiştir. Bu bölgede fetihlerde bulunan Kuteybe, Baykent, Buhara ve Se-merkant gibi şehirleri ele geçirmiştir.
* Talaş Savaşı’ndan (751) sonra, Türklerle Müslüman Araplar arasında yakınlaşma başlamış, Abbasilerin eşitlikçi politikalarının da etkisiyle Türklerin İslamiyete geçişleri i hızlanmıştır.
* Türkler, daha Emeviler döneminde İslam devletinde askeri ve sivil görevlerde yer almaya başlamışlarsa da asıl Abbasiler Dönemi’nde askeri ve siyasi teşkilatın temel dayanığı olmuşlardır.
* Abbasiler döneminde Türk kumandanlar Bizans’a karşı önemli başarılar kazanmışlardır.
* Selçuklulardan itibaren İslam aleminin siyasi kaderini ellerine cjeçiren Türkler, Hıristiyan dünyasına karşı İslam aleminin koruyucusu olmuşlardır. Osmanlı Devleti’nin yıkılmasına kadar İslam aleminin siyasi ve dini liderliğini sürdürmüşlerdir.
* Türkler kendi milli değerleriyle İslami değerleri birleştirirek ileri bir Türk-İslam medeniyeti’nin ortaya çıkmasını sağlamışlardır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here