Vakıfbank uzman yardımcılığı sınavı başvuru

0
391

Vakıfbank uzman yardımcılığı sınavına başvuruda bulunabilirsiniz, gerekli olan pdf dosyayı buradan indirip yada yazının devamında bulabilirsiniz.
Vakıfbank uzman yrd. sınavı klavuzu

II- UZMAN YARDIMCISI (MT-Management Trainee ) YÜKSELMELERĠNE ĠLĠġKĠN HÜKÜMLER, PARASAL HAKLAR VE SAĞLANAN DĠĞER ĠMKANLAR
Uzman Yardımcısı (MT-Management Trainee ) olarak görev yapacak personel, 3 yıllık görev süreleri sonunda yapılan performans değerlendirmesi sonucuna göre yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Yeterlik sınavında başarılı olanlar Uzmanlığa atanırlar. Yeterlik sonrası 5 yıllık bekleme süresi sonunda yükselmesi uygun görülenler Müdür Yardımcısı olarak atanırlar. Bu süre, personelin performansına göre 3 yıla kadar indirilebilmektedir. Bankamızda tüm parasal haklar günün ekonomik koşullarına göre ayarlanmaktadır. Bankamızca Uzman Yardımcısı (MT-Management Trainee ) aylık ücret, özel uzmanlık tazminatı, yılda 4 maaş ikramiye, şehir dışı görevlerde harcırah ve Bankamız Yabancı Dil Yönetmeliği esasları dahilinde yabancı dil bilgisi olanlara tazminat ödenmektedir. Ayrıca, Bankamız Kuruluş Kanunu ve Ana Sözleşmesi gereğince yılda bir kere azami üç maaş tutarında temettü (kar payı) ödemesi yapılabilir. Uzman Yardımcısı (MT-Management Trainee ) unvanlı personel ile bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri, Sağlık Yönetmeliğimiz hükümleri çerçevesinde özel ve resmi sağlık kuruluşlarında tedavilerini yaptırabilmektedirler.
III- SINAVA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR: Bankamızın ihtiyaç duyduğu illerde değerlendirilmek üzere;
Uzman Yardımcısı (MT-Management Trainee) olarak atanacaklar, Bankamızın mevcut ve yeni kurulan birim ve Ģubelerinde, görev yapmak üzere istihdam edileceklerdir. Sınava çağrılacak adayların baĢvuruları değerlendirilirken; Sınav ücretini ödemek suretiyle, sınava baĢvuran ve baĢvuru Ģartlarını taĢıyan tüm adaylar sınava çağrılacaktır. Buna göre;
a) Sınava Katılmak Ġsteyen Adaylarda Aranılan ġartlar:
Sınava başvurmak isteyen adayların;
1-T.C. vatandaşı olmaları,
2-Kamu hizmetlerinden yasaklı bulunmamaları,
3-Erkek adayların 01.10.1980, bayan adayların ise 01.10.1982 veya sonraki bir tarihte doğmuş olmaları,
4-Erkek adayların fiili askerlik görevini yapmış veya en az bir yıl erteletmiş olmaları, (Yazılı sınav gününe kadar askerlik hizmetini tamamlayacak adayların başvuruları kabul edilebilecektir.)
5-Bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının yurdun her yöresinde ve her iklim koşullarında görev almaya ve görevin gerektirdiği seyahatleri yapmaya elverişli olmaları,
6-En az 4 yıllık eğitim veren Fakülte ve Yüksekokulların; Maliye, Kamu Yönetimi, İktisat, Ekonomi, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Bankacılık, Finans, Sigortacılık, Muhasebe, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İstatistik bölümleri mezunu olmaları veya yetkili makamlarca bunlara eş değerliği tespit edilmiş yabancı öğrenim kurumlarından mezun olmaları,
7-ÖSYM tarafından 2009/2010 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları kapsamında lisans düzeyinde, KPSS P1- P2- P3 puan türlerinden en az birinden 100 üzerinden 70 ve üzeri puan almaları (Bankamız personelinden sınava başvuranlarda KPSS şartı aranmayacaktır),
8- Personel alımı planlanan yerler internet sayfamızda “Uzman Yrd. (MT) ve Stajyer Memur Pozisyonları için Personel Alımı Planlanan Yerler” adı altında linkte ve BaĢvuru Formunda yer almakta olup, adayların tercih ettikleri ilde ikamet ediyor olmaları veya ikamet etmeyi kabul etmeleri, birden fazla il tercihinde bulunulamayacağının bilinmesi,
9- Daha önce Bankamızın yaptığı işe alımla ilgili sınavların herhangi birinde, sözlü sınav aşamasında başarısız sayılmamış olmaları, gerekmektedir.
NOT: Bankamızın eĢ zamanlı açmıĢ olduğu Stajyer Memurluk sınavının da olması nedeniyle, adaylar sadece tek bir pozisyon için baĢvuruda bulunabilecektir. Ancak baĢvuru süresi bitimine kadar, kendisinin belirlediği bir Ģifre ile sistem üzerinden, ilgili pozisyonun baĢvuru Ģartlarını taĢımak kaydıyla, pozisyon değiĢikliği ve diğer bilgilerde güncelleme yapabilecektir. BaĢvuru bitim tarihinden sonra gelecek değiĢiklik talepleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır.
b) Sınav Tarihi, Yerleri ve Sınavda Adayın Yanında Getirmesi Gereken Belge ve Gereçler:
Yazılı sınav, Anadolu Üniversitesince, 18/12/2010 (Cumartesi) günü Ankara ve Ġstanbul’da gerçekleştirilecektir. Sınava başvurusu kabul edilen adaylar 09/12/2010 tarihinden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin “http://vakifbank.anadolu.edu.tr” adresinden T.C. kimlik numaralarını girerek “Sınav GiriĢ Belgesi”ni yazıcıdan döküm olarak alabileceklerdir. Yazılı sınavın yapılacağı yerin adresi ve sınav saati, Sınav Giriş Belgesi’nde belirtilecektir.
Yazılı sınava katılacak adaylar yanlarında “http://vakifbank.anadolu.edu.tr” adresinden temin edecekleri Sınav Giriş Belgesi ile Resimli Kimlik Belgesi Aslı (Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet) ve yeterli kurşun kalem ve silgi bulunduracaklardır.
c) Sınav konuları ve Sınavda BaĢarı Esasları:
Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalıdır. Bankanın, sözlü sınavı birden fazla aşamada gerçekleştirme hakkı saklıdır. Sınavın yazılı bölümü; Genel Yetenek-Genel Kültür, Yabancı Dil ve Bilim sorularından oluşan çoktan seçmeli test şeklindedir.
-Sınav Konuları:
a) GENEL YETENEK – GENEL KÜLTÜR b) YABANCI DĠL: (İngilizce, Fransızca veya Almanca)

c) EKONOMĠ : Makro ve Mikro Ekonomi.

d) HUKUK: Medeni, Borçlar, Ticaret, İcra-İflas, Şirketler Hukuku.

e) MUHASEBE: Genel Esaslar, Maliyet Muhasebesi, Muhasebe Denetim İlkeleri ve Bilanço Analizi.

f) MALĠYE: Kamu Maliyesi, Maliye Teori ve Politikası.

g) MÜHENDĠSLĠK: İşletme ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konuları.

h) ĠSTATĠSTĠK: Genel İstatistik konuları Genel Yetenek-Genel Kültür ve Yabancı Dil, sınava katılacak tüm adaylar için zorunlu sınav konusudur. (Ancak, son 1 yıl (01.01.2009 tarihinden sonraki sınavlar) içerisinde KPDS’den en az 70, TOEFL (IBT) sınavından en az 77 veya TOEFL (PBT) sınavından en az 547 puan almıĢ olduğunu beyan eden adaylar için; yabancı dil sınavı zorunlu sınav konusu olmayıp, yabancı dil sınavına katılmayacaktır. Yazılı sınavda baĢarılı olmaları halinde sözlü sınav öncesi yabancı dil bilgisine iliĢkin beyanlarını belgelemeleri gerekmektedir.) Bilim sınavı konuları ise aĢağıdaki tabloda belirtilen Ģekliyle, zorunlu ve/veya seçmeli olacaktır. Aday kendisine tanınan seçmeli sınav konusundan sadece bir tanesini seçecektir. Adayın; seçmesi gereken sınav konusunu seçmemesi ya da yanlıĢ bir konu seçmesi halinde, adayın seçmeli sınav konusu Bankaca re’sen belirlenecektir.
Zorunlu Konular
Seçmeli Konular İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve End.İlişk., Ekonometri, Bankacılık, Finans, Sigortacılık, Muhasebe, Uluslararası Ticaret ve Finansman vs. : Hukuk ve Ekonomi Muhasebe veya Maliye
Endüstri ve İşletme Mühendisliği :
Endüstri ve ĠĢletme Mühendisliği ile ilgili mühendislik konuları
Yok
İstatistik : Genel Ġstatistik konuları Yok
Sınavda BaĢarı Esası: Adayların sınavda baĢarılı sayılabilmeleri için, sınava girdikleri her bir yazılı sınav konusundan ve sözlü sınavdan, 100 üzerinden en az 50 veya daha fazla puan almaları ve ortalama puanlarının ise 65 veya daha fazla olması gerekmektedir. Herhangi bir sınav konusundan 100 üzerinden 50’nin altında puan alan aday baĢarısız sayılacaktır. BaĢvuruda bulunan adaylarda yabancı dil sınav sonucu ortalamaya dahil edilmeyecektir. Bununla birlikte, adayların sözlü sınava çağrılabilmesi için son 1 yıl (01.01.2009 tarihinden sonraki sınavlar) içerisinde KPDS’den en az 70, TOEFL (IBT) sınavından en az 77 veya TOEFL (PBT) sınavından en az 547 puan almıĢ olmaları ve mülakat sınavı öncesinde bunu belgelemeleri halinde, Yabancı Dil Sınavından baĢarılı sayılmaları, ancak bu belgelere sahip olmayanlar ise yapılacak Yabancı Dil Sınavında 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.
d)Sınava BaĢvuru ġekli ve Son BaĢvuru Tarihi:
Adayların, Bankamızın “http://www.vakifbank.com.tr/”adresinde yer alan “Sınav BaĢvuru Formu”nu en geç 02/11/2010 (Salı) günü, saat 17.oo’ye kadar on-line eriĢim suretiyle doldurmaları gerekmektedir. Adaylar, sistem üzerinden kendilerinin belirleyeceği bir şifre ile önce kayıt olacak, sonra bu şifre ile başvuru süresince gerekli güncelleme ve değişiklikleri yapabilecektir. Başvuru bitim tarihinden sonraki değişiklik talepleri kesinlikle kabul edilmeyecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile şahsen ya da posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Sınava baĢvuran her adaydan 50.-TL sınav ücreti tahsil edilecektir (Bankamız personeli hariç). Sınav ücretini baĢvuru süresi içerisinde yatırmayan adayın baĢvurusu sistem tarafından kabul edilmeyecektir. (Adayın öncelikle sınav ücretini Bankamız ġubelerinden yatırması ve daha sonra on-line eriĢim suretiyle internet sitemizden baĢvuru yapması gerekmektedir.) Sınav ücreti; 18/10/2010 (Pazartesi) günü itibariyle, 02/11/2010 (Salı) günü saat 17.00’a kadar tüm Vakıfbank ġubelerinden, adayın T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ile ev veya cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. Para yatırma iĢlemine iliĢkin dekont yazılı ve sözlü sınavın bitimine kadar gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır. EFT ve havale kesinlikle kabul edilmeyecektir. Adaylardan; Sınava baĢvuran adaylar içerisinde baĢvurusu uygun görülmeyenler ile baĢvuru Ģartlarını taĢımadığı halde sınav ücreti bedelini yatıranların, yazılı sınava katılmaktan vazgeçenlerin ve birden fazla sınav ücreti bedelini yatıranların yatırdıkları bedeller kesinlikle iade edilmeyecektir. Sınava başvuru aşamasında adaylardan herhangi bir belge ya da evrak talep edilmeyecek olup, adayın internetten yaptığı başvuru sırasında doldurduğu “Sınav Başvuru Formunda” belirttiği bilgilerin doğruluğu varsayımı ile hareket edilecektir.
e) Yazılı Sınav Sonucunun Ġlanı:
Sözlü sınava, sadece yazılı sınavı kazanmış olan adaylar çağrılacaktır. Sözlü sınavın tarihi/saati, sınavın yapılacağı yerin adresi ve sözlü sınav öncesi istenilen belgeleri içeren bilgiler yazılı sınavı kazanan adaylara ayrıca Bankamızca duyurulacaktır. Yazılı sınavı kazanamayan adaylara ise herhangi bir bildirim yapılmayacaktır.
DĠKKAT ÖNEMLĠDĠR: Sınavı kazanan adayların, ibraz edecekleri belgelerin içeriği ile sınava baĢvururken doldurduğu “Sınav BaĢvuru Formu”nda belirttiği bilgiler arasında, çeliĢki, yanlıĢ ya da yalan beyanların bulunması halinde, aday; sınavı kazanmıĢ dahi olsa, kazanmamıĢ sayılacağını, ayrıca Bankanın adli mercilere baĢvurma ve sınavın kiĢi baĢına düĢen maliyetini talep etme hakkının saklı kaldığını, kayıtsız ve Ģartsız kabul ve taahhüt etmiĢ sayılır.

Sınava başvuru için Tıklayınız

Önceki MakaleTan Asla Dinle Şarkı sözleri
Sonraki Makalestar tv hayrettin video gönder

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz