Engelli (özürlü) maaşı nasıl alınır – 2022 sayılı kanun

2
198

Engelli maaşı nedir kimlere verilir, özürlü maaşı kime verilir, özürlü maaşı nasıl alınır ? Engelli maaşları nasıl alınır, engelliler, özürlüler ,engelli maaşı sorgulama, engelli maaşları, 2022 yasası,

2022 SAYILI KANUNUN UYGULAMASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

2022 sayılı Kanuna göre; herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan bir gelir veya aylık hakkından faydalanmayan ve 1600 gösterge rakamının Devlet Memurlarının aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımından bulunacak (01.01.2008 itibariyle 1600×0.049486=79,1776 YTL) tutardan daha az aylık ortalama geliri olan “Muhtaç” Türk Vatandaşlarından,

– 65 yaşını doldurmuş Yaşlılar ile

– 18 yaşından büyük Özürlüler ve

– Kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış Özürlü yakını bulunan kimselere,

aylık bağlanmaktadır.

Herhangi bir şekilde bu maddede belirtilen miktara (01.01.2008 itibariyle 79,18 YTL) eşit veya daha fazla aylık ortalama gelir sağlayan yada gelir sağlaması mümkün olanlar muhtaç sayılmazlar ve kendilerine aylık bağlanmaz.

Özürlü olması nedeniyle aylık talebinde bulunanlar, Özürlülük oranlarını 16/07/2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alacakları Sağlık Kurulu Raporları ile kanıtlarlar ve bu raporları ayrıca, 2022 sayılı Kanuna göre kurulan Sağlık Kurulunda incelenerek karara bağlanır.

Anılan Kanuna göre yukarıda açıklanan şartları taşıyan Türk Vatandaşları, aylık talepleri için üç adet belgelik fotoğrafları ve Nüfus Cüzdanları ile birlikte ikametgahlarının bağlı bulunduğu Defterdarlık veya Malmüdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

İlgili Defterdarlık veya Malmüdürlüğü, söz konusu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda aylık talebinde bulunanlar hakkında, gerekli belgeleri düzenlenmesini müteakip Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermektedirler.

Söz konusu belgeler anılan Kanun ve uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumunca incelenerek ilgililere aylık bağlanıp, bağlanmayacağı hususunda nihai karar verilmekte ve bu kararlar yazı ile aylık talebinde bulunanların adreslerine bildirilmektedir

Aylık Nevileri, Şartları ve Aylık Tutarları ile İstenilen Belgeler

1- YAŞLILIK AYLIĞI

65 yaşını doldurmuş, herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşundan bir gelir veya aylık hakkından faydalanmayan vatandaşlarımızdan, her türlü gelirleri ile Medeni Kanunumuza göre nafaka yükümlüsü yakınlarından sağladığı yada sağlayabileceği nafaka miktarının aylık ortalaması, muhtaçlık sınırının (01.01.2008 itibariyle 79,18 YTL) altında olan kimselere, muhtaçlık sınırı tutarında ödenen aylıktır.

İstenilen Belgeler

a) Başvuru Formu (Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup, imzalanacaktır. Muhtaçlık belgesi, ikametgah ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ise yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.)

b) Üç adet vesikalık fotoğraf

2- 65 YAŞINDAN BÜYÜK BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜ AYLIĞI

65 yaşını doldurmuş başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde özürlü (Özür derecesi %70 ve üzeri olanlar) ve herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşundan bir gelir veya aylık hakkından faydalanmayan vatandaşlarımızdan her türlü gelirleri ile Medeni Kanunumuza göre nafaka yükümlüsü yakınlarından sağladığı yada sağlayabileceği nafaka miktarının aylık ortalaması, muhtaçlık sınırının (01.01.2008 itibariyle 79,18 YTL) altında olan kimselere, muhtaçlık sınırının %300’ü tutarında ödenen aylıktır.

İstenilen Belgeler:

a) Başvuru Formu (Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup, imzalanacaktır. Muhtaçlık belgesi, ikametgah ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ise yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.)

b) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince alınacak Sağlık Kurulu Raporu

c) Kontrol Muayene Taahhütnamesi (Aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup imzalandıktan sonra ilgili Defterdarlık yada Malmüdürlüğünde yetkilisince imzalanıp mühürlenecektir.)

ç) Üç adet vesikalık fotoğraf

3- ÖZÜRLÜ AYLIĞI

65 yaşından küçük, 18 yaşından büyük olup, özür derecesi %40 ile %69 arasında olan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir yada aylık hakkından faydalanmayan vatandaşlarımızdan, herhangi bir işe yerleştirilememiş olanlara, her türlü gelirleri ile medeni kanunumuza göre nafaka yükümlüsü yakınlarından sağladığı yada sağlayabileceği nafaka miktarının aylık ortalaması, muhtaçlık sınırının (01.01.2008 itibariyle 79,18 YTL) altında olması halinde, muhtaçlık sınırının %200’ü tutarında ödenen aylıktır.

İstenilen Belgeler:

a) Başvuru Formu (Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup, imzalanacaktır. Muhtaçlık belgesi, ikametgah ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ise yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.)

b) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince alınacak Sağlık Kurulu Raporu.

c) Türkiye İş Kurumuna başvuru yaptığına dair belge.

ç) Kontrol Muayene Taahhütnamesi (Aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup imzalandıktan sonra ilgili Defterdarlık yada Malmüdürlüğünde yetkilisince imzalanıp mühürlenecektir.)

d) Üç adet vesikalık fotoğraf

4- BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜ AYLIĞI

65 yaşından küçük, 18 yaşından büyük olup, başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde özürlü (özür derecesi %70 ve üzerinde olan) ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir yada aylık hakkından faydalanamayan vatandaşlarımızdan, her türlü gelirleri ile Medeni Kanunumuza göre nafaka yükümlüsü yakınlarından sağladığı yada sağlayabileceği nafaka miktarının aylık ortalaması, muhtaçlık sınırının (01.01.2008 itibariyle 79,18 YTL) altında olan kimselere, muhtaçlık sınırının %300’ü tutarında ödenen aylıktır.

İstenilen Belgeler:

a) Başvuru Formu (Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup, imzalanacaktır. Muhtaçlık belgesi, ikametgah ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ise yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.)

b) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince alınacak Sağlık Kurulu Raporu.

c) Kontrol Muayene Taahhütnamesi (Aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup imzalandıktan sonra ilgili Defterdarlık yada Malmüdürlüğünde yetkilisince imzalanıp mühürlenecektir.)

ç) Üç adet vesikalık fotoğraf

5- ÖZÜRLÜ YAKINI AYLIĞI

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bir gelir veya aylık hakkından faydalanamayan ve her türlü gelirleri ile Medeni Kanunumuza göre nafaka yükümlüsü yakınlarından sağladığı yada sağlayabileceği nafaka miktarının aylık ortalaması, muhtaçlık sınırının(01.01.2008 itibariyle 79,18 YTL) altında olan vatandaşlarımıza, Kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakınının bakımını fiilen gerçekleştirmek kaydıyla, muhtaçlık sınırının %200’ü tutarında ödenen aylıktır.

İstenilen Belgeler:

a) Başvuru Formu (Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunan özürlü yakını tarafından doldurulup, imzalanacaktır.Muhtaçlık belgesi, ikametgah ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ise yetkililerce aylık talebinde bulunan özürlü yakını adına doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.)

b) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince Özürlü çocuk adına düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporu.

c) Bakım İlişkisi Beyan Belgesi (Aylık talebinde bulunan özürlü yakını tarafından doldurulup imzalandıktan sonra ilgili Defterdarlık yada Malmüdürlüğünde yetkilisince imzalanıp mühürlenecektir.)

ç) Kontrol Muayene Taahhütnamesi (Aylık talebinde bulunan özürlü yakını tarafından doldurulup imzalandıktan sonra ilgili Defterdarlık yada Malmüdürlüğünde yetkilisince imzalanıp mühürlenecektir.)

d) Üç adet vesikalık fotoğraf (Aylık talebinde bulunan Özürlü yakınına ait)

Not: Yukarıda bahsedilen aylıkların vasiye ödenmesi gereken hallerde, ilgililerden ayrıca mahkemeden alınmış vasilik kararı istenilir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarından Malül Olmaları Nedeniyle Yetim Olarak Aylık veya Gelir Alanlar

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan malul olmaları nedeniyle yetim olarak aylık veya gelir alan çocuklardan, aylık ya da gelirleri özürlülük derecelerine göre 2022 sayılı Kanun kapsamında ödenecek olan aylık tutarından düşük olanlara, anılan Kanunun uygulaması ile ilgili Yönetmelikle belirlenen diğer şartlar aranmaksızın ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından aradaki fark ödenir. Birden fazla sosyal güvenlik kurumundan aynı şekilde aylık veya gelir alanlara ise yalnızca tercih edecekleri bir sosyal güvenlik kurumu tarafından fark ödenir.

İstenilen Belgeler:

1) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince alınacak Sağlık Kurulu Raporu

2) Dilekçe (Aylık aldıkları Sosyal Güvenlik Kurumuna hitaben yazılacaktır.) İlgililer yukarıda belirtilen belgeler ile aylık veya gelir aldıkları Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuracaklar.

Aylıkların Ödenmesi

Bağlanan bu aylıklar her yılın, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere üç ayda bir peşin olarak ikametgahlarına yakın anlaşmalı Ziraat Bankası Şubeleri ile anlaşmalı PTT Merkezleri aracılığı ile hak sahiplerinin kendilerine, vekillerine veya vasilerine veyahut kayyumlarına yada velilerine ödenir.

Aylıkların Kesilmesi ve Bildirim Yükümlüğü

Bağlanan aylıklar, aylık sahibinin yada bu yönetmelik kapsamında bulunan 18 yaşından küçük Özürlünün;

a) Ölümü,

b) Türk vatandaşlığından çıkması, çıkarılması, yabancı memleket uyruğuna girmesi (Türk Vatandaşlığını muhafaza edenler hariç),

c) Muhtaçlığın kalkması,

ç) Özürlü olması nedeniyle aylık bağlanmış ise bir işte çalışmaya başlaması,

d) Bir akitle gerçek veya tüzel kişiler tarafından bakım altına alınması,

e) Daimi olmayan sakatlık oranının %40’ın altına düşmesi,

f) Evlenmesi sebebiyle muhtaç durumdan çıkması,

g) Özürlü yakınından dolayı aylık alanlarda, özürlünün 18 yaşını tamamlaması veya bakım ilişkisinin fiilen gerçekleşmediğinin belirlenmesi.

Hallerinde, bu durumlarının meydana geldiği tarihi takip eden dönem başından itibaren kesilmektedir.

Aylık almakta olanlar veya aylık sahiplerinin eş, kardeş, anne, baba, vasi, kayyum veya vekilleri aylıkların kesilmesini gerektiren hallerin vukuunda, bu durumları Kurumumuza üç ay içinde bildirmekle yükümlüdürler.

Bu bildirim yükümlülüğüne uyulmaması halinde, yersiz ödenmiş aylık tutarları ilgilisi veya varislerinden %50 fazlası ile tahsil edilir.

Aylık Bağlananlara Verilen Belge

2022 Sayılı Kanuna göre aylık alanlara, aylık ödemelerinde kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı “Tanıtım Kartı” verilir.

Muayene ve Tedavi

Bu Kanundan yararlananların tedavi giderleri, 18/06/1992 tarihli ve 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil kart verilerek Devlet tarafından karşılanması hakkında Kanun Hükümlerine göre Yeşil Kart verilerek karşılanmaktadır. (18 yaşından küçük özürlü yakınından dolayı aylık alanlarda, bu haktan sadece özürlünün kendisi yararlanır.)

Aylıktan Feragat

2022 Sayılı Kanuna göre bağlanmış aylıklarından feragat etmek isteyenler; Aylığın kesilme nedenini de belirten Kurumumuza hitaben yazacakları dilekçelerini, (dilekçedeki imza ve beyanın kendilerine ait olduğunun mahallesi veya köyü muhtarına imza, kaşe ve mühür ile onaylattıktan sonra) Kurumumuzun bulunduğu Yukarı Öveçler Mah. 124. sok. no:3 P.K. 06460 Çankaya /ANKARA” adresine göndermeleri gerekmektedir.

Aylıkların durdurulması ve zamanaşımı

Tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren aralıksız olarak bir yıl boyunca aylıklarını almayan hak sahiplerinin aylıkları durdurulur. Aylıklarını beş yıl boyunca almayanların aylıkları ise kesilir. Bu süreden sonra başvuranların aylık istekleri yeni başvuru olarak değerlendirilir ve bunlara geçmiş süreler için bir ödeme yapılmaz.

Önceki MakaleAkhisarın neyi meşhurdur – Akhisar Köfte
Sonraki Makale2 temmuz ehliyet sınavı yorumlar sonuçları

2 Yorum Yapıldı

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz