Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı ilanı 2012

0
125

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE UZMAN ERBAŞ TEMİN EDİLECEKTİR

2012 YILI UZMAN ERBAŞ TEMİN FAALİYETİ BAŞVURU KILAVUZU

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

1. Kara Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli sınıflarındaki uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilecektir. Temin en az lise ve dengi okul mezunu, hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan veya başvuru tarihi itibarıyla terhisinden 3 yıl süre geçmemiş olan adaylar arasından TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlarda yapılacaktır.

2. Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, sınav notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır. Adaylar başarı puanı en yüksekten başlamak üzere başvuruda bulundukları branşa yerleştirilecektir. Yapılacak yerleştirme neticesinde boş kalan kontenjanlar, başvuru yaptığı branşta kontenjana giremeyen adaylardan isteğe bağlı olarak (online başvuru formunda ilgili bölümü evet olarak işaretleyenler veya mülakat sınavını müteakip başka branşa yerleştirilmeyi istediklerine dair dilekçeleri dolduranlar) başarı puanları esas alınarak idarenin uygun gördüğü kontenjanı boş kalan sınıf ve branşa yerleştirileceklerdir. Belirtilen esaslar dâhilinde yapılacak yerleştirmeyi müteakip bir yere yerleştirilemeyen adaylar olduğu takdirde, başarı notu en yüksekten başlayarak sıralanacak ve genel yedek olarak belirlenecektir. Genel yedek olarak belirlenen adaylar, sağlık nedeniyle elenen veya isteğinden vazgeçen asil adayların yerlerine yerleştirilecek, yoksa başarı puanı en yüksekten başlayarak sınıf farkı gözetmeksizin boşalan kontenjanlar tamamlanacaktır.

3. Temin faaliyeti TABLO-2’deki faaliyet takvimine göre icra edilecek, ön başvurular 10 Ocak 2012 tarihinden, 23 Mart 2012 saat 17.00’a kadar www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden yapılacaktır.

4. Yazılı sınav; 15 Nisan 2012 saat 11.00’da Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Isparta, İskenderun, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kayseri, Malatya, Manisa, Osmaniye, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Girne)’de yapılacaktır. Adaylar, sınav merkezlerinin kapasitesine bağlı olarak ve tercihleri de dikkate alınarak idare tarafından belirlenecek farklı sınav merkezine planlanabilecektir.

5. Yazılı sınavda başarılı olan adayların Ön Sağlık, Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testleri (FKYT) 02 Mayıs-07 Haziran 2012 tarihleri arasında Zh.Brl.Okl. ve Eğt.Tüm.K.lığı Etimesgut-Ankara’da, mülakatları ise 03 Mayıs-08 Haziran 2012 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi K.lığı/Cebeci-Ankara’da icra edilecektir. Ayrıca şoför adayları 02 Mayıs-07 Haziran 2012 tarihleri arasında Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında (İzmir veya Alaşehir/Manisa’da) Psikoteknik Teste tabi tutulacaktır.

6. Kılavuzun tamamını okumadan online ön başvuru formunu doldurmayınız. Yapılan yanlışlıklardan doğacak sonuçların tümü adaya ait olacaktır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

BAŞVURU ESASLARI

1. BAŞVURU KOŞULLARI:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

c. Askerlik hizmetini çavuş, onbaşı veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak ve alımı yapılacak sınıf ve branşlarda aranan niteliklere sahip olmak,

ç. Muvazzaflık hizmeti sırasında başvuruda bulunmak veya terhisinden itibaren üç (3) yıl içinde (10 Ocak 2009 tarihinden itibaren terhis olanlar) başvuruda bulunmak,

d. Müracaat tarihinde 26 yaşından gün almamış olmak (10 Ocak 1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar),

e. Tablo-1’de yer alan branşlar için aranan nitelikleri taşımak (Halen askerlik görevini yapan adaylar hangi kuvvet, sınıf ve branşta olduklarını öğrenmek için birlik komutanına soracaklar ve buna göre internette başvuru ve tercihlerini yapacaklardır. Terhis olan adaylar ise terhis belgelerinde yazılı kuvvet, sınıf ve branş bölümlerine bakarak internette başvuru ve tercihlerini yapacaklardır.),

f. Askerî öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak,

g. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

ğ. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş ya da ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi bir cürümden hükümlü bulunmamak,

h. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

ı. Askerlik hizmeti sırasında; üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu 148’inci maddesinde yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,

i. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde 80 ve üzeri not almış olmak [Örneği KKY 51-3 (B) K.K.Uzman Erbaş Yönergesinde bulunmaktadır],

j. Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden komando uzman erbaş adayı seçilenler için “Komando Uzman Erbaş Olur, Paraşütle Atlar, diğer sınıflar için “Sağlam, Uzman Erbaş Olur” kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

k. Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Adayların en az 164 cm., en fazla 210 cm. boyunda olmaları ve TABLO-3’deki boy-kilo sınırları içinde bulunmaları gerekmektedir. Adayların boy uzunluğu ayakkabısız olarak çıplak ayakla ölçülmektedir.),

l. Tüm sınavları geçen adaylar için güvenlik soruşturması uygun olmak.

NOT: 1. TABLO-1’den aranan nitelikleri tam olarak okuyunuz ve şartlarınız hangisine uyuyorsa o sınıf ve branşa başvurunuz.

2. Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde sınavın hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

2. ÖN BAŞVURULARIN YAPILMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

a. Adaylar ön başvurularını 10 Ocak 2012 tarihinden, 23 Mart 2012 saat 17.00’a kadar, Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden ONLINE olarak yapacaktır.

b. Adayların online başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, her bir aday için Aday Numarası otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir. Ön başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Online Başvuru Formu T.C.Kimlik Numarası, Adı, Soyadı ve Aday Numarası bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

c. İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

NOT: İnternet üzerinden yapılacak başvurular ön başvuru niteliğinde olup, adaylar bu başvuruya istinaden yazılı sınava planlanacaktır. Adayların asıl başvurusu (Başvuru şartlarının uygunluğu ve belge kontrolü) ikinci seçim aşaması sınavları (Ön sağlık, fiziki kabiliyet yeterlilik testi ve mülakat) öncesinde yapılacaktır. Bu aşamada başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların işlemleri iptal edilecektir.

3. BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER:

a. Askerlik hizmeti sırasında başvuruda bulunacak adaylar için birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince, örneği KKY 51-3(B) K.K.K.Uzman Erbaş Yönergesinde bulunan nitelik belgesi, ilgi yönergenin EK-Ç’sinde belirtilen esaslara ve KaraNET’te bulunan nitelik belgesi kontrol formuna göre doldurulacak, müteakiben nitelik belgesi ve kontrol formu onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır. Nitelik belgesi yazılı sınavı kazanan adaylar tarafından, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde ön sağlık ve fiziki kabiliyet yeterlilik testine gelirken getirilecektir.

b. İkinci aşama sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi, acemi eğitimi gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulacaktır. Acemi birliğinde eğitimi devam eden adaylar için nitelik belgeleri, bulundukları eğitim birliği tarafından verilecektir.

c. Askerlik hizmeti devam eden adaylara;

(1) Nüfus cüzdanları verilecek, adayların nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile İkinci aşama sınavlarına katılmaları sağlanacak,

(2) Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince yıllık izinlerine mahsuben izin verilecektir.

4. ÖN BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLARIN DUYURULMASI:

a. Ön başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak yazılı sınav tarihi ve adayın sınava gireceği sınav merkezi 04 Nisan 2012 tarihinde www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

b. Sınav tarihinde, sınav yerinde zamanında hazır bulunmayanlara ek sınav hakkı tanınmayacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YAZILI SINAV VE İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI

1. UYGULANACAK SINAVLAR:

Ön başvurusu kabul edilen adaylar aşağıda belirtilen sınav aşamalarından geçecektir.

a. Yazılı sınav,

b. İkinci Seçim Aşaması Faaliyetleri,

(1) Kayıt Kabul Faaliyeti,

(2) Ön Sağlık Kontrolü,

(3) Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi,

(4) Psikoteknik Test Uygulaması [Sadece şoför branşlarına başvuran adaylara Ulş. Per. Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı (İzmir veya Alaşehir /Manisa’da) uygulanacaktır.],

(5) Mülakat.

2. YAZILI SINAV TARİHİ VE UYGULAMA ESASLARI:

a. Uzman Erbaşlık için müracaat eden adaylardan başvurusu kabul edilenlerin yazılı sınavı 15 Nisan 2012 tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Isparta, İskenderun, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kayseri, Malatya, Manisa, Osmaniye, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Girne)’de yapılacaktır. Sınavlar bütün sınav merkezlerinde saat 11.00’da başlayacak ve 60 dakika süre verilecektir. Adaylar, kimlik kontrollerinin yapılıp sınav yerlerine alınabilmeleri için, bildirilen sınav merkezinde en geç saat 09.00’da hazır bulunacaktır. Aday başvuru miktarı dikkate alınarak sınav merkezlerinin belirlenmesi ve aday planlaması yapılarak 04 Nisan 2012 tarihinde www.kkk.tsk.tr İnternet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Tercih edilen sınav merkezlerinin kapasitelerinin dolması hâlinde idare tarafından, boş kapasitesi bulunan diğer sınav merkezlerine veya ihtiyaca göre açılabilecek diğer sınav merkezlerine planlama yapılabilecektir. İdare tarafından gerekli görülürse, başvuru durumuna göre bazı sınav merkezleri kapatılabilecektir.

b. Yazılı sınavda, Genel Kültür konularından 50 soru sorulacaktır. Değerlendirme, seçenek sayısının bir eksiği kadar yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi neticesinde elde edilecek ham puanın standart puana dönüştürülmesi esasına göre yapılacaktır. 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve daha yukarı standart puan alan adaylar, ikinci seçim aşaması sınavlarına (Ön Sağlık-FKYT-Şoförler için Psikoteknik Test -Mülakat) katılmaya hak kazanacaktır.

c. Genel Kültür soruları (50 soru); Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Millî Tarih, Millî Coğrafya, Matematik, Türkçe-Dil Bilgisi, Temel Vatandaşlık Bilgisi konularından oluşmaktadır.

ç. Adaylar yazılı sınava gelirken yanlarında kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport), kurşun kalem, siyah tükenmez veya dolmakalem, silgi ve kalemtıraş getireceklerdir. Halen silah altında olan adaylar nüfus cüzdanlarını Birlik Komutanlarından isteyecekler, nüfus cüzdanı ve askerî kimlik belgelerinin ikisini de yanlarında bulunduracaklardır.

d. Yazılı sınav neticesinde başarılı olan ve Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi ve Mülakat sınavlarına girecek adaylara 20 Nisan 2012 tarihinden sonra internet üzerinden (tebliğ niteliğinde) www.kkk.tsk.tr adresinden yapılacak duyuru ile ikinci seçim aşaması sınav günleri açıklanacaktır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

3. İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI SINAV TARİHLERİ VE UYGULAMA ESASLARI:

Yazılı sınavda başarılı olan adayların Ön Sağlık, Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testleri (FKYT) 02 Mayıs-07 Haziran 2012 tarihleri arasında Zh.Brl.Okl. ve Eğt.Tüm.K.lığı Etimesgut-Ankara’da, mülakatları 03 Mayıs-08 Haziran 2012 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi K.lığı/Cebeci-Ankara’da icra edilecektir. Ayrıca şoför adayları 02 Mayıs-07 Haziran 2012 tarihleri arasında Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı (İzmir veya Alaşehir/Manisa’da) Psikoteknik Teste tabi tutulacaktır.

a. Kayıt Kabul Faaliyetinin Uygulama Esasları:

(1) Adayların ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken getirecekleri belgeler teslim alınacak ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığı kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmayacaktır.

(2) İkinci seçim aşaması sınavlarına çağrılan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri (aşağıda belirtilen sıraya uygun [a bendi üstte] olacak şekilde) yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak getireceklerdir. Belgeler şeffaf poşetlere konulmayacaktır. Dosyanın kapağına kurşun kalem ile aday numarası, adı, soyadı ve tercih ettiği sınıf/branşı (Piyade Komando, İstihkam, Muhabere, Topçu vb.) yazılacaktır.

(a) Nitelik Belgesi (Kapalı ve Mühürlü Zarf içinde): Halen silah altında bulunan adaylar için KKY 51-3(B) K.K.K. Uzman Erbaş Yönergesi EK-Ç’sinde belirtilen esaslara ve KaraNET’te bulunan nitelik belgesi kontrol formuna (TABLO-6) göre tanzim edilen nitelik belgesi, nitelik belgesi kontrol formu ile birlikte kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır. Nitelik belgesine adayın kuvveti, sınıfı ve branşı da yazılacak, açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. 2’nci aşama sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar, nitelik belgelerini acemi eğitimi gördükleri eğitim birliğinden alacaklardır. Acemi birliğinde eğitim gören adaylar ise nitelik belgelerini bulundukları eğitim birliğinden alacaklardır.

(b) Askerî Kimlik Fotokopisi: Askerlik hizmetine devam eden adaylar için askerî kimliğinin fotokopisi.

(c) Acemi birliğinde askerlik hizmetine devam eden adaylar için sınıf ve branşlarını belirten birlik komutanından onaylı bir yazı.

(ç) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı (Askerlik hizmetine devam eden adaylar dâhil) ve bir adet fotokopisi, anne, baba (vefat edenler hariç) evli ise eşine ait fotoğraflı nüfus cüzdanının fotokopisi (Nüfus cüzdan sureti ve nüfus kayıt örneği kabul edilmez).

(d) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Adayın kendisine ait 10 Ocak 2012 ve daha sonra alınmış baba, anne ve kardeşleri ile evli ise eşi ve varsa çocuklarını da gösteren, düşünceler ve açıklamalar bölümünü de içeren “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”.

(e) Lise Diplomasının;

) Aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi getirilecek veya,

(ıı) Lise diploması fakülte/yüksekokulda olan adaylar, lise diplomasının fotokopisini mezun olduğu fakülte/yüksekokul öğrenci işlerine onaylatarak getirecek (Mezun olduğu lise müdürlüğüne de onaylatılabilir) veya,

(ııı) Lise diplomasını kaybeden/elde edemeyen adaylar, lise diplomasında bulunan tüm bilgileri içerecek şekilde lise müdürlüklerinden onaylı diploma kayıp belgesinin aslını getirecektir.

(f) Yüksek okul mezunları için lise diploması ile birlikte;

(ı) Mezun olduğu yüksek okul diplomasının aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi veya,

(ıı) Yüksek okul diplomasının noter onaylı sureti (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi veya,

(ııı) Yüksek okul diplomasının yüksekokul onaylı sureti getirilecektir.

(g) Terhis Belgesi: Askerlik hizmetini bitirenler;

(ı) Terhis belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisini veya,

(ıı) Terhis belgesinin önlü ve arkalı olmak üzere fotokopisini Askerlik Şubelerinden onaylatarak getireceklerdir (Onaysız fotokopi kabul edilmez).

(ğ) Ehliyet: Şoför branşlarını tercih eden adaylar Tablo-1’de istenilen sınıf ehliyeti veya Kurs Bitirme Sertifikasının asılları (adayın yanında olacaktır) ile birer adet fotokopisini getireceklerdir. Bu adaylar Psikoteknik Testi Uygulamasına gönderilecekleri için yanlarında ehliyetlerini bulundurmaları zorunludur. Aksi takdirde bu teste alınmayacaklardır.

(h) Askerî Ehliyeti: Şoför branşlarını tercih edip askerlik görevine devam eden adaylar askeri ehliyetinin birlik komutanı onaylı 2 adet fotokopisini (1 adet onaylı fotokopisi adayda kalacaktır) getireceklerdir. Şoför branşlarını tercih edip terhis olan adaylar, askeri ehliyetinin (varsa) fotokopisini de getirebilirler.

(ı) Varsa bonservis, başarı belgesi asılları ve fotokopileri.

(i) Adayın kendisine ait 4 adet vesikalık fotoğraf getirilecektir (1 tanesi sınav esnasında kullanılmak üzere alınacaktır).

b. Ön Sağlık Kontrolünün Uygulama Esasları:

(1) Ön sağlık kontrolü; sağlık personeli (tabip ve diş tabibi) ve sınıf subayları tarafından yapılır.

(2) Muayene sırasında adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2(B) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilir ve fiziki kabiliyet testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılarak sonuçlar formun ilgili kısmına kaydedilir. Koşulları uygun olanlar fiziki kabiliyet yeterlilik testine alınırlar. Ön sağlık seçmelerinde;

(a) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu olmamak, şaşı ve renk körü olmamak),

(b) Vücudun herhangi bir yerinde dövme, yanık, ameliyat, jilet ve cilt hastalıklarından izler bulunmamak,

(c) Düz taban olmamak,

(ç) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak,

(d) Ağız ve diş yapısı ile sağlıkla ilgili diğer hususların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygun olmak,

(e) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırları içinde olmak, [Adayların boy uzunluğu ayakkabısız olarak, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür (TABLO-3)],

(f) Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak) koşulları aranacaktır.

(3) Sonuçlara itiraz eden adaylar için, Sınav Kurul Başkanının başkanlığında, bir sınıf subayı ve bir doktordan oluşan “Nihai Karar Kurulu” teşkil edilir. Nihai Karar Kurulu tarafından yapılan muayenede elenen adaylar, bir daha itiraz hakkı bulunmadığından elenir. Komisyonun verdiği karar kesin olup, değiştirilemez ve itiraz edilemez.

c. Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testinin Uygulama Esasları:

(1) Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi (FKYT) Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı (Etimesgut/ANKARA)’nda ön sağlık muayenesini müteakip, aynı gün içerisinde yapılacaktır.

(2) Adaylar Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testine gelirken yanlarında eşofman, şort, spor ayakkabısı, nüfus cüzdanı, kurşun/ tükenmez siyah kalem ile silgi ve kalemtıraş getireceklerdir.

(3) Komando branşı haricindeki adaylar; Mekik, Şınav ve 1500 m Koşu branşlarından değerlendirilir. Söz konusu standartlar TABLO-4’te, açıklamaları TABLO-7’dedir.

(4) Komando branşına müracaat eden adaylar ise; Barfiks, Mekik, Şınav, Bomba Koşusu ve 1500 m Koşu branşlarında değerlendirilir. Söz konusu standartlar TABLO-5’te, açıklamaları TABLO-7’dedir.

(5) Adayların her bir branştan aldıkları notların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilecek ortalama not, FKYT notu olarak alınır. FKYT notu olarak 50 baraj puanı geçer puan olarak kabul edilir ve adaylar seçimlerin müteakip aşamalarına katılır.

(6) FKYT notu olarak belirlenen 50 baraj puanını geçemeyen adaylar tercih edecekleri azami iki branştan itiraz hakkına sahiptir. Sonuçlara itiraz eden adaylar için, Sınav Kurul Başkanının başkanlığında, bir sınıf subayı ve bir beden eğitimi öğretmeninden oluşan “Nihai Karar Kurulu” teşkil edilir. İtiraz eden adaylar Nihai Karar Kurulu tarafından iki branştan not yükseltme sınavına tabi tutulurlar. Not yükseltme sınavı sonucunda itiraz edilen branşlarda alınan notlar tüm branşlarda alınan diğer notlarla yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak tekrar hesaplanır, toplamda 100 puan üzerinden 50 baraj puanını aşan aday başarılı kabul edilir ve sınavların müteakip aşamalarına katılırlar. 50 baraj puanı geçemeyen adaylar bir daha itiraz hakkı bulunmadığından elenir ve müteakip sınav aşamalarına katılamazlar.

(7) Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testlerine katılacak adaylar herhangi bir sağlık sorununun olmadığını beyan ve kabul etmiş sayılacaklar ve sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk tamamen adayların kendilerine ait olacaktır.

ç. Psikoteknik Test Uygulamasının Esasları:

Şoför branşlarını tercih edip, Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylara Psikoteknik Test Davetiyesi verilecek ve adaylara tebliğ edilen günde Ulş. Per. Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı (İzmir veya Alaşehir/Manisa’da) Psikoteknik Test uygulanacaktır. Adayların ehliyetlerini yanlarında bulundurma zorunluluğu vardır ve kendilerine kapalı zarf içinde verilen test sonuç evraklarını mülakat heyetine verilmek üzere Personel Temin Merkezi Komutanlığı Cebeci/Ankara’ya getirmekle yükümlüdürler.

d. Mülakat Uygulama Esasları:

(1) Mülakat, adaya göre değişen, yeterli bir zaman içerisinde bir oturum ile adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği planlı bir görüşmedir. Mülakat, personel temininde adayda bulunması gereken ve testlerle ortaya çıkarılması mümkün olmayan niteliklere, adayın sahip olma durumunu tespit etmek maksadıyla, mülakat kurulu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir.

(2) Mülakat; Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/ANKARA)’nda yapılacaktır. Mülakat; ön sağlık kontrolü ile Fiziki Kabiliyet Yeterlilik testinde başarılı olan adaylara ertesi gün uygulanacaktır.

(3) Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

(4) Adaylar mülakata gelirken ilave olarak aşağıdaki bilgi ve belgeleri de getireceklerdir;

(a) Adaya ait son halini gösteren 12 (oniki) adet vesikalık fotoğraf,

(b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (Örnek form, yazılı sınav sonuç duyurusu ile birlikte, 20 Nisan 2012 tarihinden sonra www.kkk.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.).

4. DEĞERLENDİRME:

a. Sınavların değerlendirilmesinde; yazılı sınavın %70’i, fiziki kabiliyet yeterlilik testinden aldığı notun %15’i ve mülakat notunun %15’i alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

b. Sıralama işleminde adaylar arasında notların eşit olması durumunda sırasıyla yazılı sınav notu, fiziki kabiliyet yeterlilik testi notu ve mülakat notu yüksek olanlara öncelik verilecektir.

5. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

Yapılan sınavlar sonucunda;

a. Asil/yedek aday listesi,

b. Adayların sağlık raporu işlemleri ile ilgili açıklamalar 15 Haziran 2012 tarihinden sonra www.kkk.tsk.tr internet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÖN BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

1. ÖN BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR:

a. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.

b. Online ön başvuru formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

c. Adayların yazışma adresleri ile telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Adaylar ikamet ettikleri adresleri yazarlarken, mutlaka ikamet yerlerinin posta kodunu doğru olarak doldurmalıdır.

ç. Online ön başvuru formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

d. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

e. Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

2. UZMAN ERBAŞ ONLINE ÖN BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:

Adaylar aşağıda açıklanan ön başvuru formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra “ONLINE ÖN BAŞVURU FORMU”nu tıklayarak dolduracaklardır.

1. T.C.KİMLİK NUMARASI:

T.C.Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız.

2. ADI:

Adınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız.

3. SOYADI:

Soyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız.

4. BABA ADI:

Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

5. ANNE ADI:

Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

6. DOĞUM TARİHİ:

Nüfus cüzdanınızda yazan veya düzeltilmemiş nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.

7. DOĞUM YERİ İL:

Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

8. DOĞUM YERİ İLÇE:

Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL :

Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

10. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İLÇE :

Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

11. NÜFUSA KAYITLI MAHALLE/KÖY :

Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan mahalle/köyü, ilgili bölüme yazınız.

12. CİLT NU.:

Nüfus cüzdanınızın “cilt nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak yazınız.

13. SAYFA NU.:

Nüfus cüzdanınızın “sayfa nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak yazınız.

14. AİLE SIRA NU. :

Nüfus cüzdanınızın “aile sıra nu.” bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak yazınız.

15. MEDENİ HALİ:

Medeni halinizi belirten size uygun seçeneği işaretleyiniz.

16. CİNSİYETİ:

Cinsiyetinizi belirten seçeneği işaretleyiniz.

17. BABA MESLEĞİ:

Babanızın (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

18. ANNE MESLEĞİ:

Annenizin (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

19. BABA ÖĞRENİM DURUMU:

Babanızın (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

20. ANNE ÖĞRENİM DURUMU:

Annenizin (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

21. GAZİ VEYA ŞEHİT ÇOCUĞU:

Bu alana gazi veya şehit çocuğu iseniz “Evet“, değilseniz “Hayır“ seçeneğini işaretleyiniz.

22. SÜREKLİ İKAMET ADRESİ:

Hâlen ikamet edilen ve nüfus müdürlüğünde kayıtlı adresinizi tam, doğru ve açık olarak yazınız. (Birlik adresi yazmayınız)

23. POSTA KODU:

Posta kodunuzu tam ve doğru olarak yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.

24. İL:

İlgili alandan ikamet edilen ili seçiniz.

25. İLÇE:

İlgili alandan ikamet edilen ilçeyi seçiniz.

26. E-POSTA:

Varsa size ait e-posta adresinizi tam ve doğru olarak küçük harflerle yazınız.

27. TELEFON NUMARASI (CEP):

En kısa zamanda ulaşabileceğimiz size veya bir yakınınıza ait cep telefonunun numarasını tam ve doğru olarak yazınız.

28. TELEFON NUMARASI (EV):

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon numaranızı (alan kodunu belirterek) yazınız (PTT kayıtlı olması önemlidir).

29. EĞİTİM DURUMU (LİSE VE DENGİ OKUL):

Eğitim durumunuzu belirleyen size uygun alanı seçiniz. Lise ve dengi okul ise lise türünü ve lise bölümünü ilgili alandan seçiniz.

30. EĞİTİM DURUMU (ÖN LİSANS VE MYO):

Eğitim durumunuz ön lisans ve MYO ise, size uygun alanı seçiniz. Lise türünü, lise bölümünü, ön lisans/MYO adı ve bölümünü ilgili alandan seçiniz. Hâlen Meslek Yüksekokulunda öğreniminize devam ediyorsanız işaretlemeyiniz.

31. EĞİTİM DURUMU (ÜNİVERSİTE):

4 yıllık veya daha uzun süreli üniversite/fakülte mezunu iseniz, size uygun alanı seçiniz. Lise türünü, lise bölümünü, üniversite adı ve bölümünü ilgili alandan seçiniz. Lisans mezuniyet notunuzu ve lisans mezuniyet tarihini ilgili alana yazınız. Hâlen 4 yıl ve daha fazla süreli üniversite/fakültede öğreniminize devam ediyorsanız işaretlemeyiniz.

32. EHLİYET :

Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz. Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve hâlen belgenizi almadıysanız kodlama yapmayacaksınız. Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.

33. YABANCI DİL SEVİYESİ:

Öğrenim gördüğünüz veya bildiğiniz yabancı dili ve seviyesini ilgili alandan seçiniz. Varsa belgelenebilir sınav adını ve sınav puanını işaretleyiniz.

34. ASKERLİK STATÜSÜ:

Askerlik hizmetini hangi statüde yapıyor veya yaptıysanız onu seçiniz.

35. ASKERE SEVK (BAŞLAMA) TARİHİ:

Müracaat tarihinde, askerlik hizmetine devam eden adaylar, askerlik şubelerinden askere sevk belgesini aldıkları tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçeceklerdir. Sadece askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar tarafından işaretlenecektir. Bilmiyorsanız Birlik Komutanından öğrendikten sonra başvurunuzu yapınız.

36. TERHİS TARİHİ:

Askerlik Şubesinden aldığınız terhis belgenizde yazılı olan terhis tarihinizdir. Terhis tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçilecektir. Hâlen silâhaltındaysanız bu bölümü işeretlemeyiniz. Terhis tarihinizin üzerinden, müracaat tarihine kadar (10 Ocak 2012) 3 yıl (36 ay)’dan daha fazla süre geçtiyse müracaatınız geçersiz sayılacaktır. (10 Ocak 2009 tarihinde ve daha sonraki tarihlerde terhis olanlar müracaat edebilirler). Bilmiyorsanız Askerlik Şubesinden terhis belgenizi aldıktan sonra başvurunuzu yapınız.

37. TERTİBİ:

Askerlik hizmetine tabî olduğunuz tertip yılı ve numaranızı yazınız (Örnek:1986/4).

38. GÖREV YAPTIĞINIZ KUVVET:

Askerlik hizmetinizi hangi kuvvette yapıyor veya yaptıysanız ilgili kuvveti seçiniz.

39. ASKERLİK YAPTIĞI SINIF:

Askerlik hizmetinizi hangi sınıfta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.

40. ASKERLİK YAPTIĞI BRANŞ:

Askerlik hizmetinizi hangi branşta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.

41. RÜTBENİZ:

Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanların terhis belgesinin “Rütbesi” hanesinde belirtilen rütbedir. Hâlen silah altında iseniz bulunduğunuz rütbeyi seçiniz (Askerlik hizmetini Yedek Subay olarak tamamlayanların müracaatları kabul edilmeyecektir).

42. BİRLİK ADRESİ:

Hâlen askerlik hizmetine devam eden adaylar, birlik adresini tam ve doğru olarak yazarak, birlik il ve ilçe kutucuğu tıklanarak önce birliğin bulunduğu il, sonra ilçe bölümü seçilecektir.

43. BİRLİK İLİ:

İlgili bölümden birlik ilinizi seçiniz.

44. BİRLİK İLÇESİ:

İlgili bölümden birlik ilçenizi seçiniz.

45. TERCİH ETTİĞİ SINIF/BRANŞ:

Tercih ettiğiniz sınıf/branşı ilgili bölümden seçiniz ve işaretleyiniz. Adaylar yanlızca bir tercih yapabilecektir. Mutlaka niteliklerinize tam olarak uyan branşı işaretleyiniz (TABLO-1’E BAKINIZ).

46. BAŞKA BİR BRANŞA YERLEŞTİRİLMEYİ KABUL EDİYORUM:

Temini yapılacak branşta kontenjana giremeyen adaylar, evet bölümünü işaretlerse idarece uygun görüldüğü takdirde diğer sınıf/branşlarda istihdam edilebileceklerdir. Bu nedenle başka sınıf ve branşlara yerleştirilmek isteyen adaylar “evetistemeyen adaylar ise “hayırseçeneğini işaretleyecektir.

47. ADLİ SİCİL KAYDI:

Bu alana adli sicil kaydınız var ise “Evet“, yok ise “Hayır“ seçeneğini işaretleyiniz.

48. SINAV MERKEZİ TERCİHİ:

Üç sınav merkezi öncelik sırasına göre tercih edilebilecektir. Tercih ettiğiniz sınav merkezlerini işaretleyiniz. Yazılı sınav, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Isparta, İskenderun, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kayseri, Malatya, Manisa, Osmaniye, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Girne)’de yapılacaktır.

Tercih edilen sınav merkezlerlerinin kapasitelerinin dolması hâlinde İDARE tarafından, boş kapasitesi bulunan diğer sınav merkezlerine veya ihtiyaca göre açılabilecek diğer sınav merkezlerine planlama yapabilecektir. İdare tarafından gerekli görülürse, başvuru durumuna göre bazı sınav merkezleri kapatılabilecektir.

ÖNEMLİ NOT:

1. Online Ön Başvuru formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra onay sayfasındaki bilgileri kontrol ederek “KAYDET” düğmesine basınız.

2. Başvuru bilgileri sayfanın bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

3. Mevcut başvuru bilgilerinizi “Başvuru Sorgulama” seçeneğini kullanarak kontrol edebilirsiniz.

4. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, başvuru ana sayfasından “Başvuru Güncelleme” seçeneğinden, kayıtlı bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

5. Aday numaranızı kaybetmeyiniz. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

Ön başvuru esnasında karşılaştığınız sorunlarla ilgili irtibat numarası:

(0 312) 562 11 11

TABLO–1 TEMİNİ YAPILACAK SINIFI BRANŞLAR Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–2 FAALİYET TAKVİMİ Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–3 BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–4 KOMANDO HARİCİNDEKİ UZMAN ERBAŞ FİZİKİ KABİLİYET YETERLİLİK TESTİ STANDARTLARI Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–5 KOMANDO UZMAN ERBAŞ FİZİKİ KABİLİYET YETERLİLİK TESTİ STANDARTLARI Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–6 NİTELİK BELGESİ VE NİTELİK BELGESİ KONTROL FORMU Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO–7 FİZİKİ KABİLİYET YETERLİLİK TESTİ AÇIKLAMALARI Ulaşmak için tıklayınız…

ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) ÖN BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ..

Önceki MakaleSeaş eleman alımı ilanı 2012
Sonraki Makale2013 Abiye Elbise Modelleri

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz