Osmanlı Devleti Taşra Teşkilatı Nedir Yönetimi Hakkında Bilgi

0
216

Taşra Örgütü

Osmanlı İmparatorluğu’nun, büyük bir imparatorluk haline gelmesi ve bir birin­den değişik büyük eyaletlerin, başlı başı­na bir yönetim birimi oluşturmasına yol açtı. Ayrıca bu eyaletler, bugün üzerinde birkaç devletin yer aldığı ölçüde büyük’ topraklardı. Eyaletlerin yönetimi, mer­kezden atanan büyük yetkilerle donatıl­mış valiler aracılığıyla gerçekleştirildi. Eyalet valilerine beylerbeyi sanı verilir­di. Bunlar aynı zamanda eyaletin askeri yöneticisiydiler. Merkezdeki protokolde ise, divan üyelerinin hemen arkasından beylerbeyiler yer alırdı. Bunlar arasında da birinci sırada Rumeli beylerbeyi, on­dan sonra da Anadolu beylerbeyi bulu­nurdu. Anadolu beylerbeyi, terfi ettiğin­de Rumeli beylerbeyi olur, oradan da Kubbealtı vezirliğine atanırdı. Beylerbe­yiler, genelde eyalet merkezlerinde otur­duklarından buraya Paşa Sancağı adı ve­rilirdi. Beylerbeyiler, Osmanlı Devleti savaşa girdiği zaman, tımarlı sipahi ve zeametlerden toplanan askerin başında, sefere giderdi. Salyaneli eyaletler, tımar sistemine bağlı değildi. Bunlar, eyalette toplanan paraları, kendi eyaletlerine har-carlar.ancak artan parayı merkeze gön­derirlerdi. Salyenesiz eyaletler ise, tımar sistemine bağlıydı. Bu eyaletler, tımarlı sipahi ve cebeci yetiştirmek ve bu asker­lerle savaşa girmek zorundaydılar. Eya­letler, daha küçük bir birim olan lsancak-lara ayrılırdı. Sancakları sancakbeyleri yönetirdi. Sancakbeyleri sancağın yönet­sel ve askeri amiri durumunduyadı. Os­manlı Ordusu sefere giderken, sancak­beyleri de, tımarlı sipahi ve cebeci as­kerlerin toplayarak, beylerbeyin buyru­ğuna girer ve giderlerini kendileri karşı­layarak sefere katılırlardı. Bunlardan başka bazı özel statülü yönetim birimleri de vardı.

Osmanlı kent yönetiminde, bugünkü belediyenin yaptığı görevi, o zamanlar kadılık kurumu getirirdi. Kadılar, günlük yönetimle iç içe olan sorunların çözü­münde tam yetkiliydi. Günlük gereksin­melerin sağlanması, esnaf arasındaki an­laşmazlıkların çözümü, kent yönetimiyle ilgili yasa ve yönetmeliklerin uygulan­ması, kadıların görevleri arasındaydı.

Esnafın yasalara uygun çalışıp çalışma­dıkların muhtesip adı verilen görevliler yapardı. Bunlar da ihtisap ağalığı adı ve­rilen bir daireye bağladılar. Başkarında da, ihsitapağası bulunurdu. Kent içinde güvenliği sağlamak, kadıların buyruğun-daki subaşıların göreviydi. Kentin temiz­liği kaldırımların bakımı ve gece nöbet­leri bu görevlilerce yerine getirilirdi

Önceki MakaleUseme Bin Ladin Kimdir Hayatı Biyografisi
Sonraki MakaleVodafone Faturalı Faturasız sms paketleri

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz