Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Memur Alımı Başvuru Şartları 2013

1
82

Tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumu memur alımı 2013, başvuru şartları nelerdir, 6-8 mayıs 2013 başvuru tarihleri, sınav tarihi, sınav yeri ve saati, tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme personel alımı 2013,

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEMEKURUMU UZMAN VE DESTEK PERSONEL SEÇME SINAVI İLANI

1- UZMAN PERSONEL İÇİN AÇIK BULUNAN VE ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

1.1 ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR VE SAYILARI:

1.1.1 AÇIKTAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR ( 73 ADET)

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş veGörevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı ResmiGazetede yayımlanan Tarım ye Kırsal Kalkınmayı Destekleme KurumuPersonel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre Kurumun aşağıda belirtilen Merkez Teşkilatı ve il Koordinatörlüklerinde görevlendirilmek üzere,Açıktan Atama şeklinde;

Bölüm Başvuru Kodu Merkez Ankara Diyarbakır Sivas Yozgat Toplam
isletme, iktisat, Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi veKamu Yönetimi,Siyaset Bilimi veUluslararası iliş- kiler, Maliye, Çalışma Ekonomi- si ve Endüstriilişkileri, Ekonomi, Ekonometri,Uluslararasıİlişkiler AUZ01 4 11 1 16
ElektrikMühendisliği,ElektronikMühendisliği,Elektrik ve Elektro- nik Mühendisliği,Bilgisayar Mü- hendisliği AUZ02 2 2
İnşaat Mühendisliği AUZ03 8 2 10
Makine Mühendisliği AUZ04 3 2 5
Ziraat Mühendisliği AUZ05 2 1 3
GıdaMühendisliği, Biyoloji, Kim- ya, Kimya Mühendisliği AUZ06 5 15 2 2 24
Sosyoloji, Halklailişkiler ve Ta- nıtım AUZ07 2 1 3
Hukuk AUZ08 4 4
Jeoloji Mühendisliği, Maden Mü- hendisliği, Metalürji Mühendisliği, Jeodezi Fotogrametri Mühendisliği AUZ09 1 3 4
Mimarlık AUZ10 1 1
Endüstri Mühendisliği AUZ11 1 1
TOPLAM 23 42 3 1 4 73

1.1.2 KAMUDAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR (3 ADET)

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı ResmiGazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışanlar arasından; Kurumun Merkez Teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamudan Alımlar İçin;

Bölüm Başvuru Kodu Merkez Ankara Toplam
isletme , iktisat, Kamu Yönetimi KUZ01 2 2
Jeoloji Mühendisliği, Maden Mü – hendisliği , Metalürji Mühendisliği, Jeodezi Fotogrametri Mühendisliği KUZ02 1 1
TOPLAM 1 2 3

Bölümlerinden olmak üzere toplam 76 (Yetmiş Altı) Uzman Personel alımı yapılacaktır.

2- DESTEK PERSONELİ ALIMI İÇİN AÇIK BULUNAN VE ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

2.1 AÇIKTAN ALIMLARA İLİŞKİN POZİSYONLAR ( 3 ADET)

5648 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği 7/2 maddesi hükümlerine göre Kurumun Merkez Teşkilatı ve Ankara il Koordinatörlüğünde görevlendirilmek üzere, üniversitelerin en az LİSANS düzeyinde ve en az 4 yıl eğitim veren fakültelerinin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının herhangi bir bölümünün mezunları arasından; Açıktan Atama seklinde: 3 (Üç) Destek Personel alımı yapılacaktır.

Bölüm Başvuru Kodu Merkez Ankara Toplam
Üniversitelerin en az 4 yıl eğitim veren LİSANS Bölümleri. ADP01 2 1 3
TOPLAM 2 1 3

3- UZMAN VE DESTEK PERSONELİ SEÇME SINAVINA KATILACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

3.1.1 GENEL ŞARTLAR:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3.5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten islenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karsı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Erkek adaylar için; Askerlik durumu itibariyle,

a. Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b. Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel hastalığı bulunmamak şartlarını taşıması gerekir.

3.1.2.ÖZEL ŞARTLAR:

3.1.2.1 Kamudan Uzman Alımları için;

1- 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlardan herhangi birinde halen çalışıyor olmak.

2- Kurumlarında adaylık süresini tamamlamış olmak.

3- ingilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde ÖSYM’ce yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) asgari 70 (Yetmiş) puan almış olmaları ya da KPDS, ÜDS veya YÖK’ün belirlemiş olduğu eş değerliliği olan ingilizce, Fransızca ve Almanca yabancı dil belgesi dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olması gerekmektedir.

3.1.2.2 Açıktan Uzman Alımları İçin;

1- 2012 yılında ÖSYM’ce yapılan KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı “KPSSP3” puan türünden asgari Yetmiş (70) puan almış olmaları.

2- Açıktan Uzman alımı pozisyonlarına AUZ08 Hukuk kodundan başvuracaklar için 2012-KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı “KPSSP3” puan türünden asgari Altmış (60) puan almış olmaları.

3- İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde ÖSYM’ce yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) Merkez Teşkilatında görev yapmak üzere sınava başvuranların asgari 70 (Yetmiş), İl Koordinatörlüklerinde görev yapmak üzere başvuranların asgari 60 (Altmış) puan almış olmaları ya da KPDS, ÜDS veya YÖK’ün belirlemiş olduğu es değerliliği olan ingilizce, Fransızca ve Almanca yabancı dil belgesi dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olması gerekmektedir.

4- Açıktan Uzman alımı pozisyonlarına AUZ08 Hukuk kodundan başvuracaklar için Avukatlık stajını tamamlamış olma ve avukatlık mesleği ile ilgili 3 (Üç) yıl iş Tecrübesi gerekmektedir.

3.1.2.3 Destek Personel Alımları için;

1- 2012 yılında ÖSYM’ce yapılan KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı “KPSSP3” puan türünden asgari 85 (Seksen beş )puan almış olmaları.

2- En az 2 (iki) yıl sigortalı olarak çalışmış olmaları gerekmektedir.

4- UZMAN VE DESTEK PERSONELİ SEÇME SINAVINA KATILANLAR İÇİN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Sınava başvuracak adaylann, Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden temin ederek dolduracakları imzalı “Aday Bilgi Formu” ile birlikte aşağıdaki belgeleri (belgelerin asıllarının ibraz edilmesi durumunda fotokopileri de kabul edilecektir.) teslim etmeleri gerekmektedir:

1- Aday Bilgi Formu’nun* çıktısı

2- Öğrenim diploması (ya da mezuniyet belgesinin) aslı veya tasdikli sureti ve fotokopisi. (Aslı veya tasdikli suretinin ibraz edilmesi durumunda adayların beraberinde getireceği söz konusu belgenin fotokopisi Kurumca onaylanarak kabul edilecektir.)

3- 2012 KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı.

4- Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı.

5- Erkek adaylar için askerlik durumu ile ilgili beyan

6- Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

7- Özgeçmiş**

8- Kamudan ve Açıktan Uzman Pozisyonlarına başvuran adaylardan Yabancı dil düzeyini gösterir belge. ( YDS,KPDS ve ÜDS belgelerinin fotokopisi, YÖK’ün belirlemiş olduğu eş değerliliği olan diğer ingilizce, Fransızca ve Almanca yabancı dil belgelerinin (TOEFL.IELTS v.b) belgelerinin aslı ve fotokopisi.

9- Kamudan Uzman Alımlarına başvuranlar için; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlardan herhangi birinde halen çalışıyor olduğunu tevsik eden ve ilgili kurum tarafından onaylı yazı.

10- Destek Personeli Alımına (ADP01) başvuracaklar için en az 2 (iki) yıl is tecrübesine sahip olduğunu gösteren SGK’dan alınacak hizmet dökümü.

*Aday Bilgi Formu 06.05.2013-08.05.2013 tarihleri arasında Kurumun internet adresinden http://www.tkdk.gov.tr temin edilebilecektir.

**06.05.2013 tarihinden itibaren Kurumun internet adresinden http://www.tkdk.gov.tr temin edilebilecek Özgeçmiş 08.05.2013 saat 17.00’a kadar formata uygun olarak doldurulup hem çıktısı alınacak, hem de kurumun tkdkpersonel@tkdk.gov.tr adresine e-mail olarak gönderilecektir.

5- UZMAN VE DESTEK PERSONELİ SEÇME SINAVI SORULARI İÇİN KONU BAŞLIKLARI

5.1 Uzman Sınavı Konu Başlıkları

1- T.C. 1982 Anayasası ve Türkiye’nin Anayasal Gelişim Süreci,

2- IPARD Programı,

3- Türkçe, 4- Genel Kültür (Türkiye ve Dünya ile ilgili Genel ve Güncel Konular)

5- TKDK Mevzuatı (Katılım öncesi Yardım Aracı ve Bileşenleri (IPA), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş Kanunu ve ilgili Yönetmelikler (Personel Yönetmeliği, il Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu (PSDK)’nın Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Disiplin Amirleri Yönetmeliği, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun Akreditasyonu ve Akreditasyon Kriterlerinin Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,)

6- Atatürk ilkeleri ve inkılâp Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyetleri Tarihi,

7- AB Kurumsal yapısı, işleyişi ve tarihçesi.

5.2 Destek Personeli Sınavı Konu Başlıkları

I. Genel Kültür

1- Atatürk ilkeleri ve inkılâp Tarihi

2- T.C. 1982 Anayasası ve Türkiye’nin Anayasal Gelişim Süreci

3- Temel Vatandaşlık Bilgisi

4- Türk Kültür ve Medeniyetleri Tarihi

5- Türkiye ve Dünya ile ilgili Genel ve Güncel Konular

II. Genel Yetenek

1- Türkçe

2- Matematik

III. TKDK Mevzuat

1- Katılım öncesi Yardım Aracı ve Bileşenleri (IPA).

2- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş Kanunu ve ilgili Yönetmelikler (Personel Yönetmeliği, il Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Psdk Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Disiplin Amirleri Yönetmeliği, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun Akreditasyonu ve Akreditasyon Kriterlerinin Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.

6- UZMAN VE DESTEK PERSONELİ SEÇME SINAVININ BAŞVURU MERCİİ, BAŞVURU TARİHLERİ, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

18.05.2013 tarihli Uzman ve Destek Personeli Seçme Sınavına başvuracak tüm adaylar için elektronik başvurular 06.05.2013 tarihinde başlayacak olup, 08.05.2013 tarihi saat: 17.00’de (bu tarih dâhil) sona erecektir.

Adaylar 06.05.2013 tarihinden itibaren Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden temin edecekleri Aday Bilgi Formuna meslek başvuru kodunu işaretleyip ilgili diğer alanları doldurduktan sonra Aday Bilgi Formunu Kurum (http://www.tkdk.gov.tr) web sitesi üzerinden elektronik olarak kuruma gönderecekler ve başvuru esnasında Kuruma teslim edilmek üzere Aday Bilgi Formunun çıktısını alacaklardır.

Adaylar çıktısı alınan formun “Aday Tercihi Bölümüne” atanmak istedikleri Merkez veya yalnızca bir II Koordinatörlüğünü (Örneğin Uzman Kadrosu İçin Diyarbakır İl Koordinatörlüğü, Destek Personel için Merkez/Ankara İl Koordinatörlüğü ibaresini) el yazılarıyla yazarak Aday Bilgi Formunu imzalayacaklar ve “BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER’ i de eksiksiz olarak tamamlayıp birlikte tüm evrakları elden (şahsen veya bir yakını tarafından) 08.05.2013 tarihinden, 10.05.2013 tarihi saat: 17:00ye kadar Kurum Merkezine (Turan Güneş Bulvarı No: 68 Çankaya/Ankara adresine) teslim edeceklerdir. 10.05.2013 tarihi saat: 17:00 den sonra ulasan evraklar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo ve e-posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

7- UZMAN VE DESTEK PERSONELİ SEÇME SINAVI BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI 7.1 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Personel Yönetmeliği’nin 7/1 maddesi uyarınca; – Kamudan Uzman alımı pozisyonlarına başvuran ve ilanın 3.1.1 ve 3.1.2’deki Genel ve Özel Şartları taşıyan tüm adaylar yazılı seçme sınavına girmeye hak kazanır. Personel Yönetmeliği’nin 7/2 maddesi uyarınca;

1- Açıktan Uzman (AUZ01-AUZ11 Arası Başvuru Kodları) ve Destek Personeli Alımı (ADP01) alımı pozisyonlarına başvuran adaylar için, KPSSP3 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, duyurulan bos pozisyonların 5 (Beş) katına kadar kişi yazılı sınava alınacaktır. KPSSP3 puanlan eşit olması halinde yabancı dil notu yüksek olanlar, yabancı dil puanlarının eşit olması halinde iş tecrübesi fazla olan yarışma sınavına alınır.

2- Adayların tercih edecekleri her başvuru kodu ve il Koordinatörlüğü KPSSP3 puanına göre kendi içinde sıralamaya ve yarışmaya tabi tutulacaktır. Bir başvuru kodunda ve tercih edilen il’de yüksek puanla sıralamaya girememiş ya da açıkta kalmış olmak, başka bir başvuru kodunda ve tercih edilen il’de daha düşük puanla kazananların önüne geçmeye hak teşkil etmez.

3- Bu sınav ilanıyla ise alım sürecinde, her bir il diğer illerden bağımsız olarak sıralamaya tabi tutulacaktır. Bir diğer ifadeyle her aday, sadece kendisi gibi aynı kadroya müracaat eden adaylarla yarışacaktır.

7.2 SINAVA ÇAĞRI

1- Uzman ve Destek Personeli alımı seçme sınavında Kuruma yapılan başvurular, Sınav Kurulunca değerlendirildikten sonra yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, 13.05.2013 tarihinde Kurumun ilan panosunda ve Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir. Yarışma sınavına kabul edilecek adaylara Kurum ayrıca bildirim yapmayacaktır.

2- Söz konusu ilanda isimleri bulunan adaylar (yazılı seçme sınavına girmeye hak kazananlar), 14.05.2013-15.05.2013 tarihleri arasında saat 17:00’a kadar (bu tarihler dâhil) Kurumun Türkiye Vakıflar Bankası Başkent Şubesi TR81 0001 5001 5800 7290 0586 07 Nolu TKDK IBAN hesap numarasına Vakıfbank’ın tüm şubeleri ve Internet bankacılığı üzerinden Sınav Tarihi, Ad, Soyad ve T.C Kimlik Numaralarını bildirmek suretiyle 50 (Elli) TL sınav ücreti yatıracaklardır

3- Sınav ücretini belirtilen tarihlerde yatırmayanlar kesinlikle yarışma sınavına alınmayacaktır. Sınav ücretini yatırmakla beraber sınava girmeyen aday ya da sınavı kazanamayan adaylara sınav ücreti iade edilmeyecektir. Bununla beraber her ne sebeple olursa olsun sınav iptali ve benzeri durumlarda hiçbir adaya sınav ücreti iade edilmeyecektir.

4- Söz konusu ilanda isimleri belirlenen ve sınav ücretini yatıran adaylar, Sınav Giriş Belgelerini Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden 16.05.2013 tarihinden 17.05.2013 tarihi saat 17:00’a kadar çıktı almak suretiyle temin edeceklerdir..Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.

5- Adaylar sınavda, Sınav Giriş Belgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden en az birini ibraz etmek zorundadırlar. Adayların yanlarında getirecekleri kimlik belgesinde T.C kimlik numarasının yazması zorunludur. Kimlik belgesinde T.C Kimlik Numarası bulunmayan adaylar yazılı sınava kesinlikle alınmayacaktır.

8- UZMAN VE DESTEK PERSONEL SEÇME SINAVININ ŞEKLİ, İÇERİĞİ, YERİ VE ZAMANI

8.1 Uzman Seçme Sınavı -Uzman Alımı Seçme Sınavı çoktan seçmeli, test usulü ile tek aşamalı olarak yapılacaktır. Uzman Personel Alımı Seçme Sınavında 80 soru sorulacak olup, her bir sorunun doğru cevabı 1.25 puan olacaktır. Yanlış cevaplanan sorular değerlendirmeye alınmayacaktır (Yanlış cevapların sayısı, doğru verilen cevapları etkilemeyecektir). Sınav sonunda soru iptali halinde, her adaya iptal edilen her bir soru için 1.25 tam puan verilecektir. Sınav başarı notu, yazılı sınav sonucudur.

-Uzman Personel Alımı Seçme Sınavı, Gazi Üniversitesinde 18.05.2013 tarihinde saat 10.00’da yapılacak olup, adayların sınava girecekleri bina ve salonlar sınav giriş belgesinde belirtilecektir.

-Sınav Süresi 90 dakikadır.

8.2 Destek Personeli Seçme Sınavı

-Destek Personeli Alımı Seçme Sınavı, çoktan seçmeli, test usulü ile tek aşamalı olarak yapılacaktır. Destek Personeli Alımı Seçme Sınavında 50 soru sorulacak ve her bir sorunun doğru cevabı 2 puan olacaktır. Yanlış cevaplanan sorular değerlendirmeye alınmayacaktır. (Yanlış cevapların sayısı, doğru verilen cevapları etkilemeyecektir) Sınav sonunda soru iptali halinde, her adaya iptal edilen her bir soru için 2 tam puan verilecektir. Sınav başarı notu, yazılı sınav sonucudur.

-Destek Personeli Alımı Seçme Sınavı Gazi Üniversitesi’nde 18.05.2013 tarihinde saat 10.00’da yapılacak olup, adayların sınava girecekleri bina ve salonlar sınav giriş belgesinde belirtilecektir.

-Sınav Süresi 60 dakikadır.

9- UZMAN VE DESTEK PERSONELİ SEÇME SINAVI VE DEĞERLENDİRME ESASLARI

1- Uzman ve Destek Personel Yazılı Seçme Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak kaydıyla en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, her bölüm için belirlenmiş olan kontenjan kadar aday yazılı seçme sınavını kazanmış sayılır.

2- Sınavda yetmiş ve yetmişin üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

3- Uzman Alımı Seçme Sınavı sonucunda, ilanda yer alan meslek grupları itibariyle belirlenmiş olan kontenjanların en son sırasında yer alan ve yazılı sınav puanları eşit olan adaylar arasından; 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği’nin 7/2 maddesi uyarınca açıktan alım pozisyonlarına başvuran uzman personel adaylarında, KPSSP3 Puanı yüksek olan aday yarışma sınavını kazanmış olacaktır. 2012 KPSSP3 puanının da eşit olması halinde yabancı dil notu yüksek olan aday, yabancı dil notunun da eşit olması halinde ise noter huzurunda yapılacak kura ile kazananlar belirlenecektir.

4- Destek personeli Seçme Sınavı sonucunda ilanda belirlenmiş olan kontenjanların en son sırasında yer alan ve yazılı sınav puanları eşit olan adaylar arasından;, 16.04.2008 tarih ve 26849 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği’nin 7/2 maddesi uyarınca sınava başvuran destek personel adaylarından, KPSSP3 Puanı yüksek olan aday yazılı seçme sınavını kazanmış olacaktır. 2012 KPSSP3 puanının da eşit olması halinde ise noter huzurunda yapılacak kura ile kazananlar belirlenecektir.

5- Adayların tercih edecekleri her başvuru kodu ve İl Koordinatörlüğü KPSSP3 puanına göre kendi içinde sıralamaya ve yarışmaya tabi tutulacaktır. Bir başvuru kodunda ve tercih edilen il’ de yüksek puanla sıralamaya girememiş ya da açıkta kalmış olmak, tercih edilmeyen başka bir başvuru kodunda ve il’de daha düşük puanla kazananların önüne geçmeye hak teşkil etmez.

6- Bu sınav ilanıyla işe alım sürecinde, her bir il diğer illerden bağımsız olarak değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bir diğer ifadeyle her aday, sadece kendisi gibi aynı kadroya müracaat eden adaylarla yarışacaktır.

7- Sınav Kurulu ilanda belirtilen meslek grupları ve istihdam grupları (kamudan / açıktan atama) arasından yeterli sayıda başarılı aday olmaması halinde diğer meslek grubu veya istihdam usul gruplarından başarılı adaylardan atama yapmakta serbesttir.

8- Sınav Kurulu, basarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, bos pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek adayların göreve başlatılması konusunda takdir yetkisi Kuruma aittir.

9- Uzman ve Destek Personeli Seçme Sınavı sonucunda, Kurum isterse boş kalan kadrolar için, diğer meslek gruplarından 70 puan ve üzeri almış olmakla beraber kendi alanında sınavı asil olarak kazanamamış adaylar arasından seçim yapabilecektir. Boş kalan kadro için, hangi meslek grubundan ikame yapılacağına Kurum tarafından karar verilecektir. Bu hususta takdir yetkisi Kuruma aittir.

10- Uzman ve Destek Personeli Alımı Yazılı Seçme Sınavı sonucunda 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak diğer meslek gruplarında doldurulamayan kadroların doldurulmasında herhangi bir hak teşkil etmez.

11- Uzman ve Destek Personeli Alımı Sınavına katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmaz. Bu şekilde sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve sözleşmeleri yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

12- Sınav sonucu Kurumun ilan panosu ve Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Sınavı kazananların, işlemlerinin yapılabilmesi için sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 20 gün içerisinde Kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir.

13- Yapılan göreve başlama çağrısına rağmen, Kurum tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler dışında, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yirmi gün içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmaz. Kazanan personelin Kurumun internet sitesinde ilanı, aynı zamanda tebligat niteliği taşır.

14- Bu ilanda yer almayan hususlarda, 03.04.2012 tarih ve 28253 ile 23.06.2012 tarih ve 28332 sayılarla değişik 16.04.2008 tarihli ve 26849 sayılı “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği” esas alınacaktır. ilanen duyurulur.

SINAV SÜRECİ ÖZETİ

SİSTEM ÜZERİNDEN ELEKTRONİK BAŞVURULARIN BAŞLAMASI: 06.05.2013 (Saat:00.00)

SİSTEM ÜZERİNDEN ELEKTRONİK BAŞVURULARIN SONA ERMESİ: 08.05.2013(Saat:17.00)

BAŞVURU EVRAKLARININ KURUMA TESLİM EDİLMESİ: 08-10.05.2013 (Saat:09.00-18.00)

SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARININ AÇIKLANMASI:13.05.2013

SINAVA GİRECEK ADAYLARIN BANKAYA PARA YATIRMA SÜRESİ:14-15.05.2013 (Saat:09.00-17.00)

SİSTEM ÜZERİNDEN SINAVA GİRİŞ BELGELERİNİN ALINMASI:16-17.05.2013 (Saat:09.00-17.00)

SINAV YERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEŞEVLER YERLEŞKESİ SINAV TARİHİ:18.05.2013 Cumartesi Saat: 10.00

Önceki MakaleGökhan Gönülün Benfica Maçında Sakatlandı Son Durumu Nasıl ?
Sonraki MakaleDüğün Başlarken Giriş Müzikleri

1 Yorum

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz