Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Görev ve Yetkileri

0
111

Anayasa’nın 87. maddesi ne göre TBMM nin görev ve yetkileri ;

 

Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak,

Bakanlar kurulunu ve bakanları denetlemek ve Bakanlar kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek,

Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek,

Para basılmasına karar vermek,

Savaş ilanına karar vermek,

Milletlerarası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak,

Üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel, af ilanına karar vermek,

Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri, kullanmak ve görevleri yerine getirmek.

 

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here