Alkol Türleri Nelerdir Yüksek Promil Alkoller

0
234

ÖNEMLİ ALKOLLER Mono Alkoller Metil alkol. Metanol, karbinol. Su ile her oranda karışan bir sıvıdır (kimyasal formülü: CH, – OH; kaynama noktası : 64.6°C).

Etil alkol. Etanol, alkol. Su ile her oran­da karışan bir sıvıdır (kimyasal formülü: C, H, – OH kaynama noktası: 78. 4 °C). Propil alkoller. Propanoller. Kimyasal formülü: C, H7 -OH. İki izomeri vardır. n-Propanol: Hoş kokulu, su ile her oran­da karışan bir sıvıdır (kaynama noktası: 97.2″C). İzopropanol: Renksiz bir sıvı­dır (Kaynama noktası: 82.4()C). Butil alkoller. Butanoller. Kimyasal for­mülü: C4Hq-OH. Birbirinin izomeri olan 4 tane butanol vardır. Bunlardan ikisi bi­rincil, biri ikincil, biri de üçüncül alkol­dür. Bunlardan yaygın olarak butanol adıyla bilinen n-Butanol: Suda orta de­rece çözünen renksiz bir sıvıdır (kayna­ma noktası: 1 I7.8°C).

Amil alkoller. Pentanoller. Kimyasal formülü: CsHn-OH. Birbirinin izomeri olan 8 tane pentanol vardır. En önemlisi n-Pentaııol’dür (kaynama noktası: 138° C).

Yüksek mono alkoller. Doğada organik asitlerle oluşturdukları esterleri biçimin­de bulunurlar. Bitkisel yağlar esterleş-miş biçimde: ıı-lıeksil alkol (kimyasal formülü: ChH|rOH: kaynama noktası 157.5°C). n-oktil alkol (kimyasal formü­lü: CsH|7-OH. kaynama noktası: 194.5» C). n-dooksil ya da laııril alkol (kimya­sal formülü: CpH-,,-OH: erime noktasi: 24°C) içerirler. Doğal mumların (wax) bileşenleri olarak bulunan alkollere mum alkolleri denir. Bunların başlıcala-rı: İspermeçet mumunda bulunan n-heksadesil alkol ya da sctil alkol (kim­yasal formülü: C|hH,,-OH: erime nokta­sı: 49°C). Çin mumunda bulunan seril alkol (kimyasal formülü: C-,(1H?,-OH: erime noktası: 79.5″C) ve bafınumunda bulunan mirisil alkol (C^H^-OH; eri­me noktası: nn°C)’dır.

Poli Alkoller Doymuş bir hidrokarbon molekülündeki komşu karbon atomları üzerindeki hid­rojen atomlarının hidroksil gruplarıyla yer değiştirmesi sonucunda oluşurlar. Moleküldeki hidroksil grubu sayısının artmasıyla birlikte sudaki çözünürlükleri artar, buna karşılık eterdeki çözünürlük­leri azalır.

Etilen glikol. Su ve etanol le her oranda karışan renksiz bir sıvıdır. Kaynama noktası: 198°C.

Gliserin. Hayvansal ve bitkisel yağlarda bulunan gliseridlerin bileşeni olan en önemli trialkol. Su ve efanolle her oran­da karışan renksiz, şurup kıvamında, tat­lı bir sıvıdır. 1779’da Scheele tarafından zeytinyağının hidroliz ürünleri arasında bulundu. Kaynama noktası: 290°C, Eritrol. En basit tetra alkoldür. Optikçe aktiflik gösterir. Eritrolden başlayarak penta alkoller ve heksa alkollerde aktif­lik gösterirler.

Doymamış Alkoller Allil alkol. Su ile her oranda karışan, ra­hatsız edici kokusu olan akıcı bir sıvıdır. Sarımsak (allium sativum) yağında bulu­nur (kimyasal formülü: CH7=CH-CH0 OH; kaynama noktası: 97°C. Propargil alkol. Hoş kokulu akıcı bir sı­vıdır. Asetilene benzer biçimde gümüşle patlayıcı bir gümüş bileşiği oluşturur (kimyasal formülü: HC=C-CH-,-OH; kaynama noktası: 114°C.

Aromatik Alkoller Benzil alkol. Aromatik halkaya bağlı yan zincirde alkol grubu içeren en basit yapılı aromatik alkol. Suda hafifçe çözü­nen hoş kokulu, renksiz bir sıvıdır. Ko­layca yükseltgenerek sırasıyla benzalde-hit ve benzoik asit verir (kimyasal formülü: C6H5-CH1OH; kaynama nokta­sı: 205°C).

Feniletanol. Gülyağının başlıca bileşe-nildir ve esterleri parfüm endüstrisinde büyük önem taşır (kimyasal formülü: C.H5-CH:-CH:OH).

Önceki MakaleÖmrü uzatma ve sağlıklı yaşamanın sırları Ömrü Uzatan Besinler Yiyecekler
Sonraki MakaleEmekli Torba Yasa Onayı ve Zam için Cumhurbaşkanı Gül’ü Bekliyor

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz