Alkol Türleri Nelerdir Yüksek Promil Alkoller

0
203

Alkol Türleri Nelerdir Yüksek Promil AlkollerÖNEMLİ ALKOLLER Mono Alkoller Metil alkol. Metanol, karbinol. Su ile her oranda karışan bir sıvıdır (kimyasal formülü: CH, – OH; kaynama noktası : 64.6°C).

Etil alkol. Etanol, alkol. Su ile her oran­da karışan bir sıvıdır (kimyasal formülü: C, H, – OH kaynama noktası: 78. 4 °C). Propil alkoller. Propanoller. Kimyasal formülü: C, H7 -OH. İki izomeri vardır. n-Propanol: Hoş kokulu, su ile her oran­da karışan bir sıvıdır (kaynama noktası: 97.2″C). İzopropanol: Renksiz bir sıvı­dır (Kaynama noktası: 82.4()C). Butil alkoller. Butanoller. Kimyasal for­mülü: C4Hq-OH. Birbirinin izomeri olan 4 tane butanol vardır. Bunlardan ikisi bi­rincil, biri ikincil, biri de üçüncül alkol­dür. Bunlardan yaygın olarak butanol adıyla bilinen n-Butanol: Suda orta de­rece çözünen renksiz bir sıvıdır (kayna­ma noktası: 1 I7.8°C).

Amil alkoller. Pentanoller. Kimyasal formülü: CsHn-OH. Birbirinin izomeri olan 8 tane pentanol vardır. En önemlisi n-Pentaııol’dür (kaynama noktası: 138° C).

Yüksek mono alkoller. Doğada organik asitlerle oluşturdukları esterleri biçimin­de bulunurlar. Bitkisel yağlar esterleş-miş biçimde: ıı-lıeksil alkol (kimyasal formülü: ChH|rOH: kaynama noktası 157.5°C). n-oktil alkol (kimyasal formü­lü: CsH|7-OH. kaynama noktası: 194.5» C). n-dooksil ya da laııril alkol (kimya­sal formülü: CpH-,,-OH: erime noktasi: 24°C) içerirler. Doğal mumların (wax) bileşenleri olarak bulunan alkollere mum alkolleri denir. Bunların başlıcala-rı: İspermeçet mumunda bulunan n-heksadesil alkol ya da sctil alkol (kim­yasal formülü: C|hH,,-OH: erime nokta­sı: 49°C). Çin mumunda bulunan seril alkol (kimyasal formülü: C-,(1H?,-OH: erime noktası: 79.5″C) ve bafınumunda bulunan mirisil alkol (C^H^-OH; eri­me noktası: nn°C)’dır.

Poli Alkoller Doymuş bir hidrokarbon molekülündeki komşu karbon atomları üzerindeki hid­rojen atomlarının hidroksil gruplarıyla yer değiştirmesi sonucunda oluşurlar. Moleküldeki hidroksil grubu sayısının artmasıyla birlikte sudaki çözünürlükleri artar, buna karşılık eterdeki çözünürlük­leri azalır.

Etilen glikol. Su ve etanol le her oranda karışan renksiz bir sıvıdır. Kaynama noktası: 198°C.

Gliserin. Hayvansal ve bitkisel yağlarda bulunan gliseridlerin bileşeni olan en önemli trialkol. Su ve efanolle her oran­da karışan renksiz, şurup kıvamında, tat­lı bir sıvıdır. 1779’da Scheele tarafından zeytinyağının hidroliz ürünleri arasında bulundu. Kaynama noktası: 290°C, Eritrol. En basit tetra alkoldür. Optikçe aktiflik gösterir. Eritrolden başlayarak penta alkoller ve heksa alkollerde aktif­lik gösterirler.

Doymamış Alkoller Allil alkol. Su ile her oranda karışan, ra­hatsız edici kokusu olan akıcı bir sıvıdır. Sarımsak (allium sativum) yağında bulu­nur (kimyasal formülü: CH7=CH-CH0 OH; kaynama noktası: 97°C. Propargil alkol. Hoş kokulu akıcı bir sı­vıdır. Asetilene benzer biçimde gümüşle patlayıcı bir gümüş bileşiği oluşturur (kimyasal formülü: HC=C-CH-,-OH; kaynama noktası: 114°C.

Aromatik Alkoller Benzil alkol. Aromatik halkaya bağlı yan zincirde alkol grubu içeren en basit yapılı aromatik alkol. Suda hafifçe çözü­nen hoş kokulu, renksiz bir sıvıdır. Ko­layca yükseltgenerek sırasıyla benzalde-hit ve benzoik asit verir (kimyasal formülü: C6H5-CH1OH; kaynama nokta­sı: 205°C).

Feniletanol. Gülyağının başlıca bileşe-nildir ve esterleri parfüm endüstrisinde büyük önem taşır (kimyasal formülü: C.H5-CH:-CH:OH).

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here