Musammat Gazel Nedir Özellikleri

0
217

Musammat Gazel Nedir ÖzellikleriMUSAMMAT, (Ar. semt, tesmiften: 1) İlk beyitinin dizelerinde dördüzlü öteki beyitlerinde üçüzlü uyak bulunan nazım biçimi (Yalnızca aynı tef ilenin yinelen­mesinden oluşan muttarit kalıplarla yazı­lır, böylece dizeler tam ortalarından iki eşit bölüme ayrılabilir). 2) Beyitten baş­ka bentlerle yazılan nazım biçimlerinin genel adı.

Birinci anlamına örnek: Beni candan usandırdı/Cefâdan yâr usanmazmıl Felekler yandı âğımdan!Muradım şem’i yanmaz mı? (Fuzuli) ilk beyit, dördüzlü uyak, aruz kalıbı 4 mefâîlun”. Nefi yeter dâvayı kol dünyâ ile kavgayı ko)Eflâke istiğnayı kol hâke yüzün sür lâcerem” (sonraki beyitlerden biri, aruz kalıbı 4 müstefilün). 2) Bentleri en az dört, en çok on dizelik olan nazım biçimleri ge­nellikle musammat diye anılırken her bi­ri de ayrı adla bilinir. Bentleri dört satır­lık murabba’laı (öteki benzerleri gibi) bütün dizeleriyle uyaklı (birinci bent) ilk kümelerde de aynen yinelenirse müte-kerrir, her bent sonunda dördüncü dize kendi arasında uyaklanarak değişirse müzdeviç olur. Her ölçüyle yazılabilen murabbalar (dörtlüler) konu bakımından da özgürdürler. Tek uyaklı oldukları için Arap şiirinden geldiği sanılan bu biçim­lerin en eski ilk kaynakları tam doğru­lukla saptanmış değildir. İslâm uygarlığı etkisinde İran ve Türk şairlerinin kendi ulusal beğenileri yönünde yarattıkları bi­rer biçim olarak da kabul edilebilir. Yapı ve uyaklanış bakımından aynı özellikleri gösteren öteki musammatlarm özel adla­rı şöyledir: Bentleri beş dizeli olanlar muhammes, bir beyte üç dize ekleyerek muhammes yapma tahmis; bentleri altı dizeli olanlar müseddes, bir beyte dört dize ekleyerek allılama işi tesdis; bentle­ri yedi dizeli olanlar müsebba; bentleri sekiz dizeli olanlar müsemmen; bentleri dokuz dizeli olanlar muaşşer.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here