Musevilik Yahudilik Nedir? Hakkında Kısa Bilgi

0
249

MUSEVİLİK, (YAHUDİLİK), Mu­sa’nın kurduğu ilk tek Tanrılı din. Günü­müzde dünyadaki Musevilerin sayısının 14.5 milyon olduğu sanılır. Musevilerin birçoğunun son yüzyıl boyunca yerleşti­ği Kuzey Amerika’da sayıları 6 milyonu bulmuştur. Nazilerce yok edilmeden ön­ce çok sayıda Musevi’nin yaşadığı Avru­pa’da, şu anda 4 milyon dolayında Muse­vi vardır. Bunların 2.5 milyonu Sovyet­ler Birliği’ndedir. Günümüzde Fransa’da bulunan 650.000 Musevi’nin çoğu, daha önce Kuzey Afrika’daki Fransız sömür­gelerine yerleşmiş, sonra bu ülkeye göç etmişti. İsrail’de, çoğu Arap ülkelerinden buraya sığınmış 3.5 milyon Musevi var­dır. Dünyanın başka ülkelerindeyse şu anda 1 milyon Musevi bulunur. Bunların yansının Güney Amerika’da, yarısının da Avustralya, Güney Afrika ve öteki ül­kelerde toplandığı sanılır. Tevrat’a göre , Tanrı ilk kez İO 1800’de Mezopotam­ya’nın UrKent’inde, Musevilerin atası İb­rahim’e vahiy indirdi. Yine, İbrahim’e Suriye’den Kenan Ülkesi’ne (Filistin) git­mesini bildiren, ona toprak ve soy bağış­layacağına söz veren de Tanrı’dır. Bu ta­rihten birkaç kuşak sonra 600.000 İbrani Mısır’da köle olarak yaşadı. Daha sonra Tanrı (Yehova), Musa’yı, halkını çölden Sina Dağı’na götürmekle (İÖ 1300 dola­yında) görevlendirdi. Orada kendisine, yeni. dinin temel ahlak ilkelerini içeren On Emir bildirildi (bak. Musa). Musevi­liğe göre Tanrı tektir. Evreni kendi ira­desiyle 6 günde yaratmış, bir gün (cu­martesi) de dinlenmiştir. Tanrı’nın önsüz ve sonsuz olmasına karşın, evren sonlu­dur. İnsanlar bu dünyada geçici bir za­man için yaşarlar. Yaptıkları eylemler yüzünden Tanrı’ya karşı sorumludurlar. Kıyamet günü yargılanacaklar ve günah­larından dolayı cezalandırılacaklardır. Tanrı’nın Musa’ya bildirdiği görevler arasında ana ve kız kardeş gibi yakınlar­la evlenmemek, her türlü kötülükten ka­çınma, putataparlığı kaldırıp Tanrı’nın birliğine kavmini inandırmak, büyüğe saygı, küçüğe sevgi göstermek, kısaca bir insan olarak iyiliksever olmak. Tüm bu görevler Musa’ya vahiy yoluyla bildi­rilmiştir. Böylece Musevilik, her tür put­perestliğe karşı plan tektanrılı bir din özelliğini kazandı. Filistin’deki ilk Mu­sevi Krallığı (İÖ 1000 dolayında), önce Kral Davut, sonra Kudüs’teki İlk Tapı-nak’ı yaptıran oğlu Süleyman’ın yöneti­minde 12 boyu içeren bir konfederasyon durumundaydı. Süleyman’ın ölümünden sonra krallık ikiye bölündü. Bunlardan biri, 10 boydan oluşan İsrail, öteki baş­kenti Kudüs olan ve Davut’un Evinden

Önceki MakaleMüsahipzade Celal Kimdir Eserleri Oyunları Sahnesi Hakkında Bilgi
Sonraki MakaleMuson Nedir? Muson ikliminin Özellikleri Nelerdir

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz