Musevilik Yahudilik Nedir? Hakkında Kısa Bilgi

0
230

Musevilik Yahudilik Nedir? Hakkında Kısa BilgiMUSEVİLİK, (YAHUDİLİK), Mu­sa’nın kurduğu ilk tek Tanrılı din. Günü­müzde dünyadaki Musevilerin sayısının 14.5 milyon olduğu sanılır. Musevilerin birçoğunun son yüzyıl boyunca yerleşti­ği Kuzey Amerika’da sayıları 6 milyonu bulmuştur. Nazilerce yok edilmeden ön­ce çok sayıda Musevi’nin yaşadığı Avru­pa’da, şu anda 4 milyon dolayında Muse­vi vardır. Bunların 2.5 milyonu Sovyet­ler Birliği’ndedir. Günümüzde Fransa’da bulunan 650.000 Musevi’nin çoğu, daha önce Kuzey Afrika’daki Fransız sömür­gelerine yerleşmiş, sonra bu ülkeye göç etmişti. İsrail’de, çoğu Arap ülkelerinden buraya sığınmış 3.5 milyon Musevi var­dır. Dünyanın başka ülkelerindeyse şu anda 1 milyon Musevi bulunur. Bunların yansının Güney Amerika’da, yarısının da Avustralya, Güney Afrika ve öteki ül­kelerde toplandığı sanılır. Tevrat’a göre , Tanrı ilk kez İO 1800’de Mezopotam­ya’nın UrKent’inde, Musevilerin atası İb­rahim’e vahiy indirdi. Yine, İbrahim’e Suriye’den Kenan Ülkesi’ne (Filistin) git­mesini bildiren, ona toprak ve soy bağış­layacağına söz veren de Tanrı’dır. Bu ta­rihten birkaç kuşak sonra 600.000 İbrani Mısır’da köle olarak yaşadı. Daha sonra Tanrı (Yehova), Musa’yı, halkını çölden Sina Dağı’na götürmekle (İÖ 1300 dola­yında) görevlendirdi. Orada kendisine, yeni. dinin temel ahlak ilkelerini içeren On Emir bildirildi (bak. Musa). Musevi­liğe göre Tanrı tektir. Evreni kendi ira­desiyle 6 günde yaratmış, bir gün (cu­martesi) de dinlenmiştir. Tanrı’nın önsüz ve sonsuz olmasına karşın, evren sonlu­dur. İnsanlar bu dünyada geçici bir za­man için yaşarlar. Yaptıkları eylemler yüzünden Tanrı’ya karşı sorumludurlar. Kıyamet günü yargılanacaklar ve günah­larından dolayı cezalandırılacaklardır. Tanrı’nın Musa’ya bildirdiği görevler arasında ana ve kız kardeş gibi yakınlar­la evlenmemek, her türlü kötülükten ka­çınma, putataparlığı kaldırıp Tanrı’nın birliğine kavmini inandırmak, büyüğe saygı, küçüğe sevgi göstermek, kısaca bir insan olarak iyiliksever olmak. Tüm bu görevler Musa’ya vahiy yoluyla bildi­rilmiştir. Böylece Musevilik, her tür put­perestliğe karşı plan tektanrılı bir din özelliğini kazandı. Filistin’deki ilk Mu­sevi Krallığı (İÖ 1000 dolayında), önce Kral Davut, sonra Kudüs’teki İlk Tapı-nak’ı yaptıran oğlu Süleyman’ın yöneti­minde 12 boyu içeren bir konfederasyon durumundaydı. Süleyman’ın ölümünden sonra krallık ikiye bölündü. Bunlardan biri, 10 boydan oluşan İsrail, öteki baş­kenti Kudüs olan ve Davut’un Evinden

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here