Nizamı Cedit Dönemi Nedir ? Hakkında Bilgi

0
213

III. Selim dönemin­de, Avrupa eğitim yöntemlerine göre ku­rulan asker ocağı. III. Selim döneminde Viyana’ya elçi gönderilen Ebubekir Ra-tıp Efendi, Avusturya’nın örgütlerine ve politikasına ait elyazmasında Avustur­ya’nın yönetim düzeninden “Nizam-ı Ce­dit” diye söz eder. Bu deyiş, III. Selim dönemindeki yenileşme hareketlerini iki biçimde tanımlar: Dar anlamda m. Se­lim döneminde Avrupa eğitim yöntemle­rine göre yetiştirilmek istenen asker oca­ğı; geniş anlamda Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması, ulema sınıfının etkisinin kı­rılması; Avrupa’nın ilerlemelerine ayak uydurmak için atılacak adımların tümü. Bu gereksinmelerin ışığı altmda yenileş­me hareketlerini gerçekleştirecek olan Nizam-ı Cedit’in 72 maddelik programı düzenlendi ve öncelikle askeri alanda yenilik yapılması kararlaştırıldı. Yeniçe­ri Ocağı’na haftada birkaç gün eğitim ve öğretim zorunluluğu getirildi. Başka bir asker ocağının kurulmasını tehlikeli bu­lan devlet adamları, Nizam-ı Cedit’in Bostancı Ocağı’na bağlık Bostancı Tü-fenkçisi Ocağı olarak kurulmasını öner­diler, tüzüğü ve kadrosu oluşturuldu (1793). Ocağın 12.000 kişiden oluşması­na karar verildi. Önce istanbul’daki 1. 600 kişinin eğitim ve öğretimine başla­nacak ve 12 bölükten 1 orta kurulacaktı. 1794’te İstanbul’un korunması için eği­timli askere gereksinme olduğu, Nizam-ı Cedit Ocağı’nın da bu amaçla kurulduğu konusunda açıklama yapılarak Yeniçeri Ocağı ile halkın tepkisinin giderilmesine çalışıldı, Levent Çiftliği’nde yeni asker­ler eğitime başladılar. Yeni üniformalı askerler pala, tüfek ve süngü, subaylar ise kılıç kullanacaklardı. Nizam-ı Cedit askeri olabilmek için 25 yaşından küçük, güçlü kuvvetli ve iyi ahlaklı olmak gere­kiyordu. Levent Çiftliği’ndeki kışlada her bölükte bir top, topçu erleri ve su­bayları bulunacaktı. Ocağın giderlerini karşılamak amacıyla İrad-ı Cedit Hazi­nesi adıyla yeni bir hazine kuruldu. Su­bay ve erlerin aylıkları da bu hazineden karşılandı. Anadolu’da Nizam-ı Cedit’in kurulmasında çaba harcayan Karaman Valisi Abdurrahman Paşa, askerlerini İs­tanbul üzerinden Rumeli’ye geçirdi, bun­ların Sırp Ayaklanması’ m bastırmakla görevlendirildiği duyuruldu. Sadrazam ismail Paşa ise ayanlara gizlice gönder­diği haberlerde Abdurrahman Paşa’nm onları kılıçtan geçireceğini yaydırdı. Şehzade Mustafa da Nizam-ı Cedit aley hinde propaganda yaptırıyordu. Edirne üzerine yürüyüşe geçen Kadı Abdurrah­man Paşa’nm Nizam-ı Cedit askerlerine Çorlu ve Silivri halkı karşı koydu. III. Selim’in Kadı Abdurrahman Paşa’nm İs­tanbul’a dönmesini buyurması (1806) Nizam-ı Cedit düşmanlarının şımarması­na yol açtı. Sadrazamlığa Yeniçeri Ağası Hilmi Paşa, şeyhülislamlığa da Rumeli kazaskeri Topal Ataullah Efendi getiril­di. Sadrazam orduyla İstanbul’dan uzak­laşınca (12 Nisan 1807) sadaret kayma­kamlığa Köse Musa Paşa atandı. Şehül-islamla sadaret kaymakamı yenilik yan­daşı görünmekle birlikte, veliaht Şehza­de Mustafa ile de ilişkilerini yürütüyor­lardı. Köse Musa Paşa, Karadeniz Boğa-zindaki yeniçerilere Nizam-ı Cedit üni­forması giydirilmesi için İngiliz Mahmut Efendi’yi görevlendirirken bunun dinden çıkmak anlamına geldiğini, giymezlerse Nizam-ı Cedit askerlerince öldürülecek­leri söylentisini de yaydırdı (25 Mayıs). Büyükdere Çaym’nda toplanan Boğaz yamakları Kabakçı Mustafa’yı reis seçti­ler (27 Mayıs 1807). Ayaklanma kısa sü­rede yayıldı. Ayaklananlar Et Meyda-nı’na gelince sadaret kaymakamı Köse Musa Paşa ile Şeyhülislam Ataullah Efendi, bu harekete karşı olmadıklarını belli ettiler. Bu destekten cesaret alanlar padişahtan Nizam-.ı Cedit’in kaldırılma­sını istediler. III. Selim yalnız kaldığını anlayarak bir fermanla Nizam-ı Cedit’in kaldırıldığını bildirirken (28 Mayıs Per­şembe) ayaklanmacılar Nizam-ı Cedit’in kurulmasında görev alan 11 kişinin ken­dilerine verilmesini istediler. III. Se­lim’in zorunlu olarak setlim ettiği kişiler parçalanıp öldürüldüler. Asiler, Şeyhü­lislam Ataullah Efendi’den III. Selim’i tahtan indirmek için fetva aldılar, durum padişaha bildirilince tahtan çekildi (29 Mayıs 1807 Cuma). Böylece Osmanlı Devleti’nde başlayan yenileşme hareketi acı bir sonla noktalandı, kısa bir süre son ra da İÜ. Selim, kendisini kurtarmak için İstanbul’a giren Alemdar Mustafa Paşa’ nın yardımı kendisine ulaşmadan asiler-ce öldürüldü (28 Temmuz 1807).

Önceki MakaleNürnberg Davası
Sonraki MakaleSercan Yıldırım Rusya’ nın Lokomotif Moskova takımına Transfer Oldu

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz