ÖSYM sözleşmeli personel alımı Başvuru Şartları

0
134

Ösym sözleşmeli personel alımı ilanını duyurdu, 17 mayıs tarihinde duyurulan ilana başvuruda bulunmak için başvuru şartlarını ve başvuru kılavuzunu yazının devamından ulaşabilirsiniz.

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 06.06.1978 tarih ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişiklikleri çerçevesinde ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında aşağıda belirtilen unvan, sayı, nitelik ve şartlarda sözleşmeli Sınav Hizmetleri Uzmanı alınacaktır. Sözleşme ile çalıştırılacaklarda aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar aranır;

GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR

1) İlana ekli tabloda belirtilen eğitim şartlarını veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

2) KPSS puanı aranan adayların, KPSS puanlarının en az 70 olması gerekmektedir.

3) KPDS puanı aranan adayların, ilana ekli tabloda belirtilen yabancı dili KPDS’na göre en az (C) seviyesinde, UDS puanı aranan adayların sınav puanlarının en az 70 olduğunu veya asgari yabancı dil bilgisinin bu seviyede olduğunu uluslararası geçerliği bulunan başka bir sınavda alınan sonuç belgesi ile belgeleyecektir.

4) KPSS, KPDS ve UDS sınavları güncelliğini koruyacaktır.

5) Özel dershane veya özel eğitim kurumlarında çalışmamış olmak, Başkanlıkça yapılan sınavlara yönelik soru kitabı veya başka yayını bulunmamak,

MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanının fotokopisi veya onaylı örneği.

2) Yüksek öğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Belgenin aslının getirilmesi halinde fotokopisi Başkanlıkça onaylanacaktır.)

3) Askerlik durumunu gösterir belge.

4) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi.

5) Adli sicil belgesi, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmadığına dair beyanı, KPDS, KPSS ve UDS sınav sonuç belgesi.

6) 2 adet vesikalık fotoğraf.

7) Başvuru formu.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

1) Başvuruda bulunacak adayların ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresinde yer alan Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 27.05.2011 tarihi mesai saati bitimine kadar ÖSYM Başkanlığı (Bilkent/Ankara) adresine şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2) Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri KPSS, KPDS ve UDS Puanları ÖSYM Başkanlığınca teyit edilecektir.

3) Başkanlık tarafından başvuru belgeleri eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4) Başvurusu kabul edilen adaylara mülakat tarihi, saati ve yeri www.osym.gov.tr sayfasında 31.05.2011 tarihinde duyurulacaktır.

MÜLAKAT VE BAŞARI SIRALAMASI

Genel ve özel şartları taşıyanlar ve müracaat için istenilen belgeleri ibraz edenlerden;

1) Sadece KPSS puanı aranan durumlarda KPSS puanlarına göre,

2) KPSS ve KPDS veya UDS puanı arananlarda KPSS ve yabancı dil puanının ortalamasına göre, en yüksek puandan başlamak suretiyle, ilan edilen vizeli kadro sayısının 6 katı aday mülakata çağrılacaktır. Mülakatta adayın bölümü ile ilgili bilgisi ile ifade, kavrama, yorum ve temsil yeteneği ölçülür. 100 tam puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alan aday mülakatta başarılı sayılır. Başarı sıralaması başvuru için gerekli olan sınav puanları ile mülakat puanının ortalaması alınarak her pozisyon itibariyle yapılır.

YERLEŞTİRME ve SONUÇLARIN DUYURULMASI:

1) Başarı sıralamasında en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen kadro sayısı kadar aday asil olarak, başarılı olan diğer adaylar ise yedek olarak ilan edilecektir.

2) İşe alınmada başarı sıralaması ve Başkanlığın mevcut kadro adedi dikkate alınır. Asil aday ile mülakat tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde sözleşme imzalanacaktır. Bu süre içinde herhangi bir nedenle sözleşme imzalanamaması, sözleşme imzalandığı halde belirtilen tarihte göreve başlamaması veya şartları taşımadığının sonradan anlaşılması durumunda yedek üyelerle başarı sıralarına göre sözleşme imzalanabilecektir.

3) Başarı sıralamasına göre yerleştirmeye hak kazanan adayların listesi, istenilecek belgeler ve diğer hususlar www.osym.gov.tr sayfasında 27.06.2011 tarihinde ilan edilecek olup; ayrıca yerleştirilmesi yapılan adayların adreslerine tebligat da yapılacaktır.

ÜCRETLER Hizmet Yılı 5 yıldan az olanlar Brüt 1.600,00.-TL Hizmet Yılı 5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar Brüt 1.700,00.-TL Hizmet Yılı 10 yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar Brüt 1.800,00.-TL Hizmet Yılı 15 yıldan 20 Yıla Kadar Olanlar Brüt 1.900,00.-TL Hizmet Yılı 20 Yıldan Fazla Olanlar Brüt 2.000,00.-TL’ye kadar sözleşme imzalanabilecektir. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine istinaden yürürlüğe konulan 09.06.2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ödenmekte olan ek ödemeden aynı esaslar çerçevesinde yararlandırılacaktır.

DİĞER HUSUSLAR:

1) Sözleşmeli Personel, kamu hizmetlerinin gördürülmesini temin maksadıyla ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar arasında naklen atanmalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle yerleştirilen personel herhangi bir nedenle ( eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

2) Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirilme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup; belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

3)Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.

SINAV HİZMETLERİ UZMAN ADAYLARINDA ARANACAK EĞİTİM, SINAV, YABANCI DİL ve DENEYİM ŞARTLARI

Alanı Boş Kadro Pozisyonu Mezun Olunan Alan Sınav Türü ve Puanları
Matematik 2 Matematik Bölümü

Matematik Öğretmenliği

KPSSP1

KPSSP10

Türkçe 1 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Türkçe Öğretmenliği

KPSSP1

KPSSP10

Biyoloji 2 Biyoloji Bölümü KPSSP6 veya KPSSP7, ÜDS İNGİLİZCE (FEN VEYA SAĞLIKBİLİMLERİ)
Almanca ] Alman Dili ve Edebiyatı

Almanca Öğretmenliği

KPSSP106 veya KPSSP108, KPDS(ALMANCA)
Arapça veya Farsça 1 Arap Dili ve Edebiyatı

Arapça Öğretmenliği

Farsça Dili ve Edebiyatı

KPSSP3 veya KPSSP10 KPDS (ARAPÇA veya FARSÇA)
Eğitim Bilimleri 1 Eğitim Bilimleri (Ölçme ve Değerlendirme veya Program Geliştirme Uzmanı) KPSSP10
Programcı 2 -Bilgisayar Bilimleri Bölümü

-Yazılım Mühendisliği

-Bilgisayar Mühendisliği

-Elektronik Mühendisliği

KPSSP106. KPDS (İNGİLİZCE)

Java Programlama Diline Hakim

Hukuk 2 Hukuk Fakültesi KPSSP79
Önceki Makaleİple bıyık alma yöntemleri ,Bıyık Nasıl Alınır?
Sonraki MakaleTapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı Başvuru Şartları Başvuru Kılavuzu

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz