Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı Başvuru Şartları Başvuru Kılavuzu

1
133

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alacak, başvuru için gerekli şartları ve başvuru tarihleri başvuru bilgilerine yazının devamından ulaşabilirsiniz, başvuru yapmak için yazının devamını tıklayınız..

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez, Taşra Birimlerinde çalıştırılmak üzere ekli listede bölgesi, ili. unvanı, adedi belirtilen Sözleşmeli Personel Pozisyonlanna 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Diskin Esaslar” ın Ek Madde 2/b ve c bentlerine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle basarı sırası ve yazılı sınav sonucuna göre sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

A) GENEL ŞARTLAR

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkracının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen koşullan taşımak.

2. Lisans mezunlan için 2010 yılı KPSSP3 (B) puan tûrû, Onlısans mezunları için 2010 yılı KPSSP93 (B) puan tûrû ve Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Usesı mezunlan için 2010 yılı KPSSP94 (B) puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

3. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 4/8 maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslanna aykın hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlann sözleşmeli personel pozisyonlannda istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

B) ÖZEL ŞARTLAR:

1-Mühendis (Harita) (Taşra):

a) Unıversıtelenn Harita ve Kadastro Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametn Mühendisliği bölûmtennde mezun olmak.

b) Şantiye şartlannda çalışmayı ve çalışma süresince şantiyede ikamet etmeyi kabul etmek, bu şartlarda çalışmaya engel hali bulunmamak.

2-Mühendis (Bilgisayar) (Merkez):

a) Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde mezun olmak.

3-Mimar (Merkez):

a) Üniversitelerin Mimarlık bölümlerinden mezun olmak.

4-Kadastro Teknisyeni (Taşra):

a) Meslek Yüksekokullarının Harita-Kadastro bölümü mezunu olmak veya Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi mezunu olmak.

b) Şantiye şartlannda çalışmayı ve çalışma süresince şantiyede ikamet etmeyi kabul etmek, bu şartlarda çalışmaya engel hali bulunmamak.

5- Uzman (Taşra):

?) Üniversitelerin Hukuk, İşletme, İktisat. Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi Bölümlerinden Lisans mezunu olmak veya Tapu ve Kadastro Meslek Yüksekokulu mezunu olmak.

?) Büro Personeli (Merkez ve Taşra):

a) Üniversitelerin Hukuk. İşletme. İktisat. Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi Bölümlerinden Lisans mezunu olmak veya Tapu ve Kadastro Meslek Yüksekokulu mezunu olmak.

7-Tapu Arşiv Uzmanı (Merkez ve Taşra):

a) Yüksek okullann kütüphanecilik veya aryv ile ilgili bölümlerinden mezun olmak veya programında Osmanlı Paleografyası derslerine yer veren Yüksekokul mezunu olmak (Atanmaya hak kazanan adaylardan Osmanlı Paleografyası dersi gördüğünü göslenr Transkript istenecektir).

8- Arşiv Uzmanı (Merkez):

a) Programında Osmanlı Paleografyası derslerine yer veren 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak (Atanmaya hak kazanan adaylardan Osmanlı Paleografyası derci gördüğünü gösterir Transknpt istenecektir).

9- Programcı (Merkez ve Taşra):
a) üniversitelerin Elektrik. Elektronik. Elektrik ve Elektronik, Elektronik Haberleşme,Bilgisayar, Matematik, İstatistik ve Fizik Bölüm/Mühendislikleri mezunu veya Fakülte veya Meslek Yüksek Okullannın Bilgisayar Programcılığı Bölümleri mezunu olmak.
b) Yüksek öğrenimi sırasında, bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar Kurslannı bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak (Sınavı kazanan adaylardan İstenecektir).

c) katılmış olmak ve en az (O) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olduğunu belgelemek. Yabancı dil sınavı sonuçlan 5 yıl süre ile geçerlidir.

Ancak:

– Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce Dili ile öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve bilgisayar programcılığı alanında meslek yüksekokulu mezunu olanlar.

– Yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde mastır veya doktora eğitimi yapanlar,

• İngilizce dilinde “Test of Englısh as a Foreıgn Language” (TOFEL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya “International English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 6 puan alanlann. İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi kabul edilir.

C) BAŞVURU SEKLİ VE SURESİ :

Başvurular Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerinden herhangi birine yalnız bir unvan için, 27/05/2011 tanhi mesai bitimine kadar sahsen yapılacaktır (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

Birden fazla Bölge Müdürlüğüne ve/veya birden fazla unvan için başvuru yapıldığı takdirde basvurulann tamamı geçersiz sayılacak bu durumdaki aday atanmış oha dahi ataması iptal edilecektir.

Değerlendirme ve atamalar Genel Müdürlükçe yapılacağından, adaylar 22 bölge Müdürlüğünden herhangi birine başvuru yapabilecektir.

‘Başvuru Yapılabilecek Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri : Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya. Antalya. Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Samsun, Kaysen, Hatay, Gaziantep. Edırne.Van, Elazığ, Eskişehir. Denizli. Kastamonu. Sivas, Şanlıurfa. Yozgat (Bölge Müdürlükleri adres ve iletişim bilgilen adresinde mevcuttur)

D) BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER :

a) Başvuru Talep Formu (Bölge Müdürlüklenmizden ve wrmw.tkgm.gov.tr adresinden temin edilebilir).

b) Diploma veya mezuniyet belge fotokopisi,

c) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

d) KPSS sonuç belgesi fotokopisi.

e) KPDS sonuç belgesi fotokopisi(Programa unvanına başvuranlar için).

E) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA :

a) Sınava Tabi Olmayan Unvanlar da;

1. Bölge Müdürlüklerine yapılan başvuruların tamamı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkezinde toplanacak olup, değerlendirmeler ve atamalar Genel Müdürlükçe yapılacaktır. Başvuru bitimi tarihinden itibaren Mül>endis(Harita). Mühendis(Bilgisayar), Mimar. Uzman, Kadastro Teknisyeni. Büro Personeli unvanlan için başvuru yapan adayîann, KPSS (B) grubu puanı esas alınarak, her unvan için ayn ayn, en yüksek puan alan adaylardan başlanarak sıraya konulmak kaydıyta puan sıralamasına göre. ilan edilen bos kadro sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır. Basan puan sıralaması sonucunda puanlann esi t olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bununda esıt olması halinde diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

2. Atamalar; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce KPSS (B) puan sıralaması esasına göre. en yüksek puan almış adaydan başlamak kaydıyla sıralanarak, adayların görev yapmak istedikleri il tercih ettirilmek suretiyle yapılacaktır.

3. Atanmaya hak kazananlann listesi Genel Müdürlüğümüzün web sitesinde www.tkgm.gov.tr ilan edilecektir.

b) Sınava Tabi Unvanlar da;
1. Tapu Aryv Uzmanı. Arşiv Uzmanı ve Programcı unvanlarına bay/uru yapan adaylardan KPSS (B) grubu puanlarının en yüksek puandan başlayarak sıraya konulmak kaydıyla her unvan için bos bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun üç (3) katı kadar aday yazılı sınavına çağnlmak üzere belirlenecektir. Eşit puan almış ol malan nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden (azla olması halinde, bu adayların tümü yazılı sınava çağrılacaktır.
2. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınav tanhi ve yeri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesinde vrww.tkgm.gov.tr ayrıca ilan edilecektir.

3. Yazılı sınavda adaylara atanacaktan unvanla ilgili mesleki bilgilerini ölçmeye yönelik sorular sorulacaktır.

4. Yazılı sınavdan 100 tam puan üzerinden 60 puan alan adaylar basanlı sayılacaktır.

5. Yazılı sınavda basanlı olan adaylann, yazılı sınav sonucunun %50 ‘si ile KPSS puanının %50 “si toplanarak her aday için “Basan Puanı” belirlenecek olup; adaylar Basan Puan sıralaması esas alınarak, en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak kaydıyla, ilan edilen bos kadro sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır. Basarı puan sıralaması sonucunda puanların esıt olması halinde: doğum tarihi önce olan adaya, bununda esıt olması halinde diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

6. Atamalar; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce “Basarı Puanı” sıralaması esasına göre, en yüksek puan almış adaydan başlamak kaydıyla sıralanarak, adaylann görev yapmak istedikleri il tercih ettirilmek suretiyle yapılacaktır.

c) Genel Hükümler:

1. Atanmaya hak kazanların, tercih işlemlerinin yapılacağı tarih ve yer Genel Müdürlüğümüzün web sitesinde www.tkgm.gov.tr ilan edilecektir.

2. Atanmaya hak kazanıp sûresi içerisinde başvurmayanlar ile ataması yapılamayan veya iptal edilen adaylann yerine diğer adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılacaktır.

3. 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözlesmesı esaslanna aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözlesme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlann sözleşmeli personel pozısyonlannda istihdam edilemezler.” hükmü gereğince; hükme aykın durumu tespit edılenlenn atamaları iptal edilecektir.

4. Güvenlik sorusturması olumsuz neticelenen ve/Veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaattan kabul edilmeyecek, atamalan yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal ıslem yapılacaktır.

F) TEBLİGAT :

Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü wcb sitesinde www.tkgm.gov.tr yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

G) ATANMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER :

1-Sağlık Kurulu Raporu ( Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış ve yeni tanhli) (Mühendis ve Kadastro Teknisyeni pozisyonuna ataması yapılan adayların alacakları Sağlık Kurulu Raporlannda. “Arazi ve Şantiye Şartlannda çalışabilir* ibaresi bulunacaktır).

2-Oğrenım Belgesinin Aslı veya Noter Tasdikli Sureti.

3-Askerlik Durum Belgesi.

4-6 adet «otoğraf.(Yeni Çekilmiş)

5-Sabıka Kaydı. (Cumhuriyet Savcılığından Yeni Tarihli)

6-Nüfus Cüzdanının Noler Tasdikli Sureti.

7-Mal Bildirimi Formu.(www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir)

8-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (2 suret) (wvrw.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir).

9-Personel Tanıtım Formu (www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir).

10-Kamu Görevlileri Etık Sözlesmesi(www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir).

ATANACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL BOŞ POZİSYONLARIN İL BAZINDA DAĞILIMI

Önceki MakaleÖSYM sözleşmeli personel alımı Başvuru Şartları
Sonraki MakaleHande Yener Sinan Akçıl Atma Dinle

1 Yorum

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz