Türk Patent Enstitüsü (159) sözleşmeli personel İşci alımı 2011 Başvuru şartları

0
79

Türk Patent Enstisü bugün yapılan açıklamada toplam115 büro personeli işe alacağını duyurdu işe alınacak adaylar şu şekilde; 4 yıllık fakülte mezunu 30, önlisans mezunu 50, lise ve dengi okul mezunu 35 olmak üzere 115 büro personeli ve 2 çözümleyici alacak. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olanlar, 11 Şubata kadar başvuru yapılmalıdır.

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞINDAN

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN DEĞİŞİK 4/B MADDESİNE GÖRE

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

GENEL ESASLAR

Enstitümüzde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek-2′ nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen yönteme göre yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle;

Ekli listede öğrenimi, bölümü ve adedi belirtilen 115 adet Büro Personeli pozisyonu ile 2 adet Çözümleyici Pozisyonu için sözleşmeli personel alınacaktır.

I-BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen şartları taşıması,

b) Büro personeli pozisyonuna müracaat edecek adayların 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS-2010) lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 ve daha yukarı puan almış olması,

Çözümleyici pozisyonuna müracaat edecek adayların 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS-2010) KPSS P3 puan türünden en az 70 ve daha yukarı puan almış olması,

c) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış veya en az (1) yıl ertelemiş olması, ç) Sağlık açısından görevine devamını engelleyecek bir hali bulunmaması,

d) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması, zorunludur.

ÖZEL ŞARTLAR

BÜRO PERSONELİ ADAYLARI

a) Lisans ve önlisans mezunu adayların ekli listede belirtilen bölümlerden, ortaöğretim mezunu adayların lise ve dengi okullarda mezun olması,

b) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurslardan alınmış bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak (Örgün eğitim yoluyla zorunlu, ortak, seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar MEB’dan onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olarak değerlendirilecektir).

ÇÖZÜMLEYİCİ PERSONEL ADAYLARI

a) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Enformatik, Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Matematik-Bilgisayar, Elektrik-Elektronik bölümlerinin birinden veya Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım

Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Visual Basic, C, C++, Fortran, .Net, Php, Html, Java, Asp programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek.

c) BİM merkezlerinde çözümleyici, sistem programcısı veya programcı olarak en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelemek. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, çözümleyici, sistem programcısı veya programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.)

ç) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek. (Ancak, yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde “Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 (yüz yetmiş üç) veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi veya “International English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 6 (altı) puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) olarak kabul edilir. Yabancı dil sınavı sonuçları 5 (beş) yıl süre ile geçerlidir).

d) Tercihen Unix/Linux, Network bilgisine, Microsoft Server (Active Directory, DNS, DHCP vb.) işletim sistemleri deneyimine sahip olduğunu belgelemek.

e) Tercihen yüksek ölçekli disk ve SAN sistemleri ve/veya Güvenlik sistemleri (IPS, IDS, Firewall) hakkında bilgi sahibi olduğunu belgelemek.

II- BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

a) İş talep formu (Enstitü Web sitesinde yayımlanan iş talep formu doldurulacaktır),

b) T.C. Kimlik numarası beyanı (nüfus cüzdanı fotokopisi),

c) Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti (Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti),

ç) KPSS 2010 yılı sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

d) Çözümleyici pozisyonuna müracaat edecek adaylar için KPDS, TOEFL veya IELTS sonuç belgelerinin aslı veya onaylı sureti,

e) Sağlık açısından görevine devamını engelleyecek bir hali bulunmadığına dair yazılı beyanı,

f) Büro personeli adayları için Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurslardan alınmış bilgisayar işletmeni sertifikası veya örgün eğitim yoluyla zorunlu, ortak, seçmeli bilgisayar dersi alan adaylar için onaylı transkript belgesi,

g) Çözümleyici pozisyonuna müracaat eden adaylar için programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğine dair belge,

ğ) BİM merkezlerinde çözümleyici, sistem programcısı veya programcı olarak en az 1 yıl çalışmış olduğunu gösterir belge,

h) Çözümleyici pozisyonuna müracaat eden adaylar için özel şartlarda tercihen istenen belgeler var ise ibraz edilecektir.

III- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR

a) Adayların Enstitümüzün www.tpe.gov.tr internet adresinde yayımlanan iş talep formu ve başvuruda istenilen belgelerle birlikte, 28.01.2011 tarihinden 11.02.2011 tarihi mesai bitimine (saat 17.30) kadar Türk Patent Enstitüsü Personel Dairesi Başkanlığı Hipodrom Caddesi No:115 Yenimahalle/ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile başvurması gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurularda, yukarıda belirtilen belgelerin, son başvuru tarihine kadar Enstitüye ulaşmış olması şarttır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b) Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda başvuruda istenilen belgelerin aslı veya tasdikli suretleri ibraz edilecektir.

c) Adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanları Enstitümüzce ÖSYM Başkanlığından teyit edilecektir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde fesih tarihinden itibaren bir yılı geçmeyenlerin müracaatları ile eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Genel şartları taşıyan ve özel şartlarda istenen belgeleri ibraz ederek başvuruları kabul edilen adaylar, başvuru süresi bittikten sonra öğrenim, bölüm ve alınacak personel sayıları dikkate alınarak kendi içinde 2010 yılı KPSSS puanı esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi www.tpe.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

b) İlan edilen boş pozisyon adedi kadar aday ataması yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

c) Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar www.tpe.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca kazanan adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır.

ç) Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılmayan veya iptal edilen adayların yerine yedek listedeki adayların puan sıralamasına göre atamaları yapılacaktır.

d) Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

Duyurulur.

EKLİ LİSTE

POZİSYON ÖĞRENİM BÖLÜM ALINACAK PERSONEL ADEDİ
İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe 26
Büro Fakültelerin Lisans Uluslararası İlişkiler 1
Personeli Programlarından Mezun İngiliz Dili ve Edebiyatı 1
Türk Dili ve Edebiyatı veya Türkçe Öğretmenliği 1
İngilizce Mütercimlik-Tercümanlık 1
İşletme, Muhasebe 10
Sekreterlik, Büro Yönetimi, Halkla İlişkiler 29
Büro Personeli 2 Yıllık Yüksek Okul Endüstri Ürünleri Tasarımı 1
Programlarından Mezun Basın ve Yayın Teknolojileri 2
Grafik, Grafik Tasarımı 1
Adalet Meslek Yüksek Okulu 7
Büro Personeli Lise veya Dengi Okul Mezunu 35
TOPLAM 115
Önceki Makale2011 emeklilik prim borçlandırılması
Sonraki MakaleCrysis 2 Demo sürümü yayınlandı

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz