4 Yıllık Üniversite Mezunlarının Polis Olma Şartları Nelerdir ?

4
3264
polis
polis

4 yıllık üniversite mezunları için polis olma şansı bence kafasında polis olmak isteyenler için çok iyi bir fırsat, diyelim sınıf öğretmenliği bölümü okudunuz ancak bir türlü atamanız olmuyor, 4 yıllık fakülte mezunu olan adayların polis olma durumu mevcuttur. Bazı şartlar vardır elbette yaş sınırı vs. gibi şimdi bu şartları sizlerle paylaşacağım.

Üniversite fakülte mezunları nasıl polis olur ? 4 yıllık lisans bölümü mezunları Polis olabilir mi ? işte tüm bu soruların cevaplarını sizlerle paylaşacağım.

Polis memuru ihtiyacının 4 yıllık fakülte, üniversite mezunlarından karşılanması amacıyla POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri) kurulmuştur. Şu anda mevcut 9 adet POMEM bulunmaktadır.

POMEM’ler

İstanbul (2), Aydın, Bilecik, Amasya, ,Eskişehir, İzmir, Çankırı, Mersin İllerinde eğitim vermektedir.

4 Yıllık Üniversite Mezunlarının Polislik için Eğitim Süresi

4 yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlardan aranılan niteliklere sahip olup yapılacak değerlendirme ve seçmelerde başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere POMEM’lerde eğitim verilmekte ve başarılı adaylar polis memuru olarak göreve başlamaktadır.

4 yıllık Fakülte-Üniversite Mezunlarının Polis Olabilmesi İçin Şartlar Nelerdir?

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri (POMEM) Başvuru Şartları

 • a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • b) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
 • c) Değerlendirme ve seçme işlemlerinin ilk günü itibarıyla, askerliğini yapmamış erkekler ile bayan adaylar için 28 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır.).
 • ç) Erkekler için 1.67 santimetreden, bayanlar için 1.65 santimetreden kısa boylu olmamak.
 • d) Sağlık yönünden, Sağlık Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşımak.
 • e) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir meşguliyeti bulunmamak; fuhuş, kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeni ile hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, idarî yaptırım uygulanmamak veya hüküm giymemiş olmak, bunlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bunların herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.
 • f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından;
 • 1) Mahkûm olmamak.
 • 2) Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.
 • 3) Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
 • g) (e) ve (f) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır.
 • ğ) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek, terör eylemleri ile organize suç faaliyetlerine katılmamış olmak.
 • h) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşıyor olmamak.
 • ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
 • i) Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya hukukî bir engeli bulunmamak.
 • j) 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında ilişiği kesilenler hariç, Genel Müdürlük bünyesindeki eğitim kurumlarından ayrılmış veya çıkarılmış ya da herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.
 • k) KPSS puan türünden, Genel Müdürlükçe belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak.
 • l) İlgili mevzuat kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak.

Başvuru esnasında istenen belgeler

 • a) Başvuru dilekçesi, (Başvuru esnasında İl Emniyet Müdürlüklerinde verilecektir.)
 • b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, (Başvuru esnasında İl Emniyet Müdürlüklerinde verilecektir.)
 • c) Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi,
 • ç) Askerliğini yapmış olanlardan terhis belgesi ve fotokopisi (Askerliğini yapmamış aday, POMEM Müdürlüğüne kayıt esnasında askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ibraz eder.),
 • d) Evli ise evlenme cüzdanının aslı ve fotokopisi,
 • e) KPSS Sonuç Belgesinin aslı ve fotokopisi,
 • f) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak son bir yıl içinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf,
 • İstenen belgelerin fotokopileri, başvuru sırasında görevli tarafından asılları ile karşılaştırılarak kontrol edildikten sonra “Aslı Görüldü” ibaresi ile teslim alınır ve belgelerin aslı adaya geri verilir.

Müracaat Kabul İşlemleri

Adayların, ikamet ettikleri İl Emniyeti Müdürlüklerine duyurulacak tarihler arasında başvuru esnasında istenen belgelerle birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik belge veya posta yolu ile ya da başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Başvuru esnasında evraklar eksiksiz teslim alınıp, adaya ilişkin Başvuru Formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formları İl Emniyet Müdürlüğünce tanzim edilecektir. Evli olan adayların eşleri için de Güvenlik ve Arşiv Araştırması formu düzenlenecektir.

Değerlendirme ve Seçme İşlemleri

Değerlendirme ve seçme işlemi, Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek bölge merkezlerinde görevlendirilecek Kurul tarafından yapılacaktır. Değerlendirme ve seçme işlemi, Emniyet Genel Müdürlüğünce ilan edilen eğitim dönemleri için geçerlidir.
Kurul, adayı bizzat görerek değerlendirme ve seçme işlemini aşağıda belirtildiği gibi üç aşamada yapar.

 • a) İlk aşamada; Kurul, adayların fizikî görünüşü, kon uşma düzgünlüğü, Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen hususlar ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen giriş şartlarına haiz olup olmadığı ve arşiv araştırması sonuçlarını dikkate alarak değerlendirmesini yapar. Değerlendirme sonucu olumlu bulunan aday ikinci aşamaya geçer. Kurul, kararını oy birliğiyle alır. Kurul, kararını Değerlendirme Karar Formuna işler. Kararın olumsuz olması durumunda gerekçeli karar forma yazılır.
 • b) İkinci aşamada; adaylara, Genel Müdürlükçe belirlenecek konuların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu ile ilgili konuşma yapması istenilir. Her bir adaya konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için eşit süre verilir.

Değerlendirme sırasında adayın;

 • 1) Konu hakkında bilgi düzeyi,
 • 2) Kendisinden istenileni kavrama,
 • 3) Kendine güven duyma,
 • 4) İfade etme yeteneği,
 • 5) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre değerlendirmesi yapılır. Kurul üyelerinden her biri, bir kriteri değerlendirir. Değerlendirme, her bir kriter on iki puan olmak üzere toplam altmış puan üzerinden yapılır.

 • c) Üçüncü aşamada; adayın fizikî yeterliği, Genel Müdürlükçe belirlenecek alanlara ve kriterlere göre değerlendirilir. Adayın fizikî yeterlik durumu toplam kırk puan üzerinden değerlendirilir.

Adayın başarılı sayılabilmesi için, ikinci ve üçüncü aşamada belirtilen toplam tam puanların ayrı ayrı %50’sini aşması gerekir.
Değerlendirme ve fizikî yeterlik aşamalarından herhangi birinde “POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ” kararı verilen aday başarısız sayılır ve bir sonraki aşamaya katılamaz.
Anılan aşamalardan herhangi birine katılmayan aday başarısız sayılır.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, aday hakkında Kurulca; “POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLUR” veya “POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ” şeklinde karar verilir. Bu karar Değerlendirme Karar Formuna işlenir. Kararın olumsuz olması durumunda gerekçeli karar forma yazılır.
Değerlendirme sonuçlarına göre “POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ” kararı, verilenlerin listesi aynı gün Kurul tarafından, görülebilecek ilan panolarına asılır ve beş gün süreyle askıda kalır.
Kurul kararları kesindir.
Hakkında “POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ” kararı verilen aday, aynı dönem için bir başka Kurula müracaat edemez.

Başarı Listesinin Düzenlenmesi

Genel Müdürlükçe ilan edilen sayıda POMEM’lere öğrenci alınır. Alınacak öğrencilerin başarı listesi, KPSS puanı ile değerlendirme ve fizikî yeterlik puanlarının toplamına göre, en yüksek puandan başlanarak erkek ve bayan olmak üzere ayrı ayrı başarı sıralaması yapılır. Sıralama sonucunda eşitlik olması hâlinde, KPSS puanı daha yüksek olan aday tercih edilir. Sıralama sonucuna göre, o yıl belirlenen kontenjan miktarı kadar aday asıl, bu miktarın % 30’u kadar aday yedek olarak ilan edilir.

POMEM Adaylarının Sağlık Kurulu Rapor İşlemleri
Emniyet Teşkilatına alınacak personelin sağlık kontrolleri Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.

BAŞVURU YERLERİ: Müracaat İşlemleri: Adayın ikamet ettiği İl Emniyet Müdürlüğü Değerlendirme ve Seçme İşlemleri: Adayın ikamet ettiği İl’e göre belirlenecek Bölge Merkezleri

BİLGİ İÇİN: EGM Eğitim Dairesi Başkanlığı Necatibey Caddesi No:70 Çankaya/ANKARA ve İl Emniyet Müdürlükleri Eğitim Şube Müdürlükleri

Eğitim Dairesi Başkanlığı İrtibat Telefonları: POMEM Şube Müdürlüğü: 0 312 412 14 62–63–64–66–68
İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü : (Sınav İşlemleri) 0 312 412 14 33-34-35

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ:
1- İstanbul Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü : Çardaktepe Mevkii Gaziosmanpaşa/İSTANBULTel: 0 212 686 18 50-51 / 0 505 824 48 58

2- Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü: Gümüşdere Köyü/Sarıyer-İstanbul Tel: 0 212 203 87 09–10 / 0 505 318 86 02
3- Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü: Topyatağı Mevkii-AYDIN Tel: 0 256 219 84 88–89 / 0 505 318 09 51
4- Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü: Beşiktaş Mahallesi Necati Önen Caddesi-BİLECİK Tel: 0 228 212 03 15 / 0 505 318 11 51
5- Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü: Şehit Özsaraç Caddesi Merzifon-AMASYA Tel: 0 358 514 35 44
6- Eskişehir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü : Ertuğrul Gazi Mahallesi ESKİŞEHİR Tel: 0 222 310 34 34-17 / 0 505 318 26 50
7- İzmir Bornova Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü : Ankara Asfaltı No:2 Hacılarkırı Bornova/İZMİR Tel: 0 232 478 18 67 / 0 505 318 87 01
8- Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü : Ankara yolu asfaltı 6.Kilometre POMEM Müdürlüğü/ÇANKIRI Tel: 0 376 218 14 72-73 / 0 505 318 18 50
9- Mersin Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü :Koca Vilayet Mah. 29108 Sk. No:2 Yenişehir / MERSİNTel: 0 505 318 33 75

Öğretmenlik bölümleri mezunları polis olduktan sonra öğretmenliğe geçiş yapabilir mi?
3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nunda yer alan ek madde 24 gereğince “……..Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar. Bu süre zarfında memuriyetten çekilen, çekilmiş sayılan, meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası alan ve aslî memurluğa atanamayarak ilişiği kesilenler, mecburi hizmet sürelerinin kalan her yılı için, kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını tazminat olarak ödemek zorundadırlar………” 6 yıl çalışma şartı bulunmaktadır. İstifa edilmesi durumunda ise hem tazminat ödenmesi gerekecek hem de bekleme süresine tabi olunacaktır.

 

Önceki MakaleÇocuk Yardım Parası Toplu İş Sözleşmesine Girdi, Ankara Mamak Belediyesi
Sonraki MakalePolisler Askerlik Yapar Mı ? Polis Olunca Askerlik Muaf Olur Mu ?

4 Yorum Yapıldı

 1. meraba .ben uludağ unıvda okuyorum 4.sınf ögrencıyım mezun olucam polıs olmak ıstıyorum. fakat bılgılere bakınca bıraz degıl baya baya hayal kırıklıgı yasadımm. hakkımda hukmun acıklanıp gerı bırakılması kararı var bu herhalde sorun olucak araya bırılerını soksak gene mı sorun olur ınsanların ögrencıyken yapmıs oldugu hata yuzunden geleceklerının mahfolması cok uzucu … butun hyallerım yıkldı

 2. ben Hatay da 4 yıllık fakülte resim iş öğretmenliği okuyorum seneye mezun oluyorum 26 şubat 1988 doğumluyum ve polis olmak istiyorum PMYO başvuru yapabilir miyim?

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz