Adnan Menderes Kimdir Hayatı Biyografisi Hakkında Bilgi

0
107

MENDERES Adnan, siyaset ve hükü­met adamı (Aydın 1899-İmralı Adası 1961) İlk ve orta öğrenimini İzmir İttihat ve Terakki Mektebi ile Kızılçullu Ame­rikan Koleji’nde tamamladı.Birinci Dün­ya Savaşı’nda yedek subay olarak İz­mir’de görevlendirildi. İzmir’in işgalin­den sonra Aydın’dan iki arkadaşı ile Ay-yıldız çetesini kurdu, daha sonra Söke’de Piyade alayı emir subayı, Sandıklı Süva­ri Bölüğü subayı olarak Kurtuluş Sava-şı’na katıldı. Politikaya 1930’da kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası’yla başladı. Partinin Aydın örgütünü kurarak il baş­kanlığını yaptı. Aynı yıl bu parti kapatı­lınca Cumhuriyet Halk Partisi’ne girdi. 1931 Seçimleri’nde Aydın’dan milletve­kili seçildi. Milletvekilliği yıllarında An­kara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 7 Hazi­ran 1945’de Celal Bayar, Fuad Köprülü, Refik Koraltan ile birlikte Dörtlü Tak-rir’i imzaladı. 25 Eylül 1945’te partinin iç durumunu bozmak için partide kaldık­ları gerekçesiyle Fuad Köprülü ile lbir-likte CHP’den atıldı. 7 Aralık 1945’te ku­rulan Demokrat Parti’nin (DP) kurucula­rı arasında yer aldı. DP’nin 62 milletve­kili çıkardığı 1946 Seçimlerinde Kütah­ya milletvekili seçildi. 14 Mayıs 1950’de yapılan seçimi DP kazanınca başbakan oldu. 27 Mayıs 1960’a kadar beş hükü­mette bu görevi aralıksız sürdürdü (22 mayıs 1950. 9 Mart 1951, 17 Mayıs 1954, 30 Kasım 1955. 21 Kasım 1957) Başbakanlığı döneminde Türkiye’nin iç ve dış politikasında önemli gelişmeler sağlandı. Tarımın makineleşmesi ve sağ­lanan krediler tarımsal üretimin artması­na yol açtı. Ulaşım ağının genişlemesi, kapalı toplumsal yapıların ulusal pazarla bütünleşme sürecinin hızlandırdı. Yol, liman, baraj, vb. inşaatları alt yapıda önemli değişmelere yol açtı. Girişilen bütün bu kalkınma çabaları için yeterli öz kaynak bulunamadığından, borç alma yoluna gidildi. Güdülen bu politika, ül­keyi gitgide dışa bağımlı kılmaya başla­dı. Dış ilişkelerde özellikle ABD’yle yı-kınlaşma politikası izlendi. 20 Temmuz 1950’de Kore’ye asker gönderildi. 18 Ocak 1952’de Türkiye NATO’ya girdi. 24 Şubat 1955’te Bağdat Paktı’nın kuru­cuları arasında yer aldı. Kıbrıs’la ilgili olarak 11 Şubat 1959’da Zürich, 19 Şu­bat 1959’da Londra Antlaşmaları imza­landı. 18 Haziran 1952’de Türkiye Sos­yalist Partisi, 8 tummuz 1953’te Millet Partisi kapatıldı. Halkevleri kapatılarak mal varlağı hazineye devredildi. CHP’ nin mallarını hazineye devreden yasa, 141 ve 142 maddelerin öngördüğü ceza­ları ağırlıştıran yasa değişikliği, Mende­res başkanlığındaki DP iktidarı döne­minde çıktı. 1954 Seçimleri DP’ye ve Menderes’e halkın güveninin sürdüğünü gösterdi. 1955’ten sonra dış borç yükü­nün ve enflasyonun etkisi duyulmaya başlandı. Bir grup milletvekili DP’den ayrılarak Hürriyet Partisi’ni kurdular. 1957 Seçimleri’ni, önemli ölçüde oy yi­tirmesine karşın yöne DP kazandı. Se­çimlerden sonra derinleşen ekonomik tüm ordusuyla birlikte Halep’ten ayrıla rak Mercidabık’a geldi ve karargâhını! kurdu. İki ordu 24 Ağustos 1516’da kar şılaştılar. Daha savaşın başlangıcında Memlukların sağ kanadı bozguna uğradı önce Halep’e oradan da Şam’a kaçtılar. | Bu bozgunun ardından tüm Memluk Or-§ duşu dağıldı. Yalnız kalan Kansu Gavri Halep’e kaçmak istediyse de savaş ala­nında felç geçirerek öldü. Memluk sulta­nının karagâhı tüm eşyasıyla birlikte ele geçti. Osmanlı kuvvetleri Vezir Yunus Paşa komutasında hızla hareket ederek Halep’e girdi, kaçanları göz açtırmaya­rak Hama ve Humus’u, daha sonra da Şam’ı ele geçirdi. Dağınık Memluk Or-dusu’nun sultan da öldüğü için toplaya­cak bir baş yoktu Yavuz Sultan Selim kı­sa sürede elde ettiği zaferin ardından Halep Beylerbeyliği’ne Karaca Ahmet Paşayı atadı. Bu savaş sonunda Mem­luklara ait olan Suriye, Elcezire, Kilikya ve Filistin Osmanlı topraklarına katıldı.

Önceki MakaleMozart Kimdir Hayatı Biyografisi Eserleri Hakkında Bilgi
Sonraki MakaleDemet Akalın & Fettah Can “Yanan Ateşi Söndürdük” Şarkısı Dinle / Şarkı Sözleri

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz