Jeofizik ve Jeoloji Nedir? Hakkında Kısa Bilgi

0
201

Jeofizik Nedir?

Yerkürenin fiziksel özelliklerini inceleyen bilim dalı. Eski bir bilim dalı olmasına karşın, gelişimi 19. yüzyılın ikinci yansından sonra özellikle 20. yüzyılda gerçekleşti. Jeofiziğin inceleme alanına yerküreyi oluşturan katı (litosfer), sıvı (hidrosfer), gaz (atmosfer) bölümleri, ayrıca bunları ilgilendiren gravi-tasyonel, termik, manyetik ve elektriksel güç alanları girer. Jeofizik, meteoroloji, deniz bilimi, hidroloji, buzul bilimi, manyetizma, elektrik, mekanik, termodinamik, radyoaktiflik (dünyanın yaşının belirlemesi için), ve uzay çalışmalarından sıkça yararlanır. Bu çalışmalar sonucu maden yatakları petrol, sıcak su kaynaklan, doğal gaz yatakları belirlenir. Jeofizik çalışmalarında birlik sağlamak verilerin genel kullanımına olanak vermek, ortak ilkeler belirlemek için Uluslararası Jeoloji Derneği bünyesinde bir de jeofizikle ilgili bölüm oluşturuldu. Günümüzde uzay çalışmalan içinde içinde yeryüzünün jeofiziksel araştırmaları geniş yer tutar. Bu amaçla çekilen fotoğraflarla birçok yeraltı kaynağı renk ayı-rımlanna dayanılarak belirlendiği gibi yerküreyi etkileyen öteki fiziksel olgularda ortaya kondu.

Jeoloji Nedir?

Dünyanın oluşumu ve yapısını inceleyen bilim dalı. yerbilim. Jeoloji öncelikle dünyanın dış bölümlerini oluşturan kayalarla ilgilenir. Ancak bu malzemelerle ilgili bazı ilkeler, fizik ve kimyanın konulan içine girer. Jeolojinin kendine özgü birtakım kurallan olan bu dallarına jeofizik ve jeokimya adı verilir. Yer şekillerinin incelenmesi ve haritala-nn yapılması jeolojiyle birlikte jeodeziyi de kapsar. Tarih boyunca önemli bir şekillendirme nedeni olan suysa, hidroloji ve oşinografi gibi ana bilim dallanna konusunu oluşturur. Önceki çağlarda yaşayan hayvan ve bitkilerin bıraktığı izleri araştıran paleontoloji de biyoloji bilimine yüyük katkıda bulunur. Yer bilimlerin en önemlisi olan jeoloji şu ana bilim dallanna aynlır. I. Fiziksel Jeoloji: a) Mineraloji (Minerallerin araştınlma ve sınıflandınlması). b) Petroloji (kayalann fiziksel ve kimyasal özellikleriyle oluşumlarının araştırılması) c) Aşınma (yer şekillerini oluşturan ve temel kayaları açığa çıkaran etkenlerin araştırılması) d) Çökelme (yakın zaman çökeltilerinin birikiminin araştırılması) e) Yapısal jeoloji (yerkabuğunun bozulmasıyla oluşan büyük kaya kütlelerinin yerleşiminin araş-* tınlması) f) Ekonomik jeoloji (jeolojiyle ilgili bilgi ve ilkelerin sonurlan çözümünde kullanılması). II.Tarihsel jeoloji: a) Stratigrafi (gömülmüş kayaların zaman içinde birbirleriyle ilişkilerinin sistematik olarak incelenmesi) b) Paleontoloji (fosillerin ve yerleşim zamanlannın incelenmesi). III. Jeolojik haritalandırma (fiziksel karakterleri ve jeolojik yaşlarıyla tanımlanan temel kaya ünitelerinin grafik olarak gösterilmesi).

Önceki MakaleHint Yağı Nedir? Faydaları Nelerdir? Nasıl Kullanılır
Sonraki Makale2011 ehliyet sınavı tarihleri

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz