Lys Konuları / Konu Dağılımı

0
162

Üniversiteye giriş sınavının ikinci ayağı olan Lys farklı bölümlerden oluşmaktadır, ygs sınavında başarılı sayılan yani 180 baraj puanını geçen adaylar, lys sınavına gireceklerdir.

Lys 1, Lys 2, Lys 3, Lys 4, Lys, 5 Lys, 6 bölümden oluşan lys sınvına girecek olan adaylar kendilerine uygun olan bölümü seçip sınava girecekler.

Şimdi lys konu dağılımlarını verelim

» LYS Edebiyat Konular

SÖZ SANATLARI
Söz Sanatları
NAZIM – NESİR BİLGİLERİ
Nazım Bilgileri
Nesir Bilgileri
TÜRK EDEBİYATI TARİHİ (I)
İslamiyet Öncesi ve Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
Halk Edebiyatı
Divan Edebiyatı
Tanzimat Öncesi KARMA
TÜRK EDEBİYATI TARİHİ (II)
Tanzimat Edebiyatı
Servet-i Fünun Edebiyatı
Tanzimat – Servet-i Fünun – Fecr-i Âti Edebiyatı
TÜRK EDEBİYATI TARİHİ (III)
Milli Edebiyat
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
Tanzimat Sonrası KARMA
BATI EDEBİYATI
Sanat Akımları
Batı Edebiyarı

» LYS Tarih Konuları

GENEL TÜRK TARİHİ
İlk Türk Devletleri
Türk İslam Devletleri
Türkiye (Anadolu) Tarihi

OSMANLI TARİHİ
Beylikten Devlete (00 – )
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti ( – 00)
Arayış Yılları (XVII. yüzyıl)
Diplomasi ve Değişim (XVIII. yüzyıl)
En Uzun Yüzyıl (00 – )

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
XX. Yüzyıl Başlarında Dünya
II. Dünya Savaşı
Soğuk Savaş Dönemi
.çYumuşama Dönemi ve Sonrası
Küreselleşen Dünya

» LYS Coğrafya Konuları

DOĞAL SİSTEMLER
Topografya ve Kayaçlar
Levha Hareketlerinin Etkileri
Levha Hareketlerinin Etkileri
Doğadaki üç Unsur ( Su – Türkiye’nin Su varlığı)
Doğadaki üç Unsur ( Toprak- Türkiye’de Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı)
Doğadaki üç Unsur ( Bitki- Türkiye’de Görülen Bitki Türleri)
Biyoçeşitlilik
Ekosistemin İşleyişi
Enerji akışı ve madde döngüsü
Hidroelektrik Potansiyel
Doğadaki ekstrem Olaylar
BEŞERİ SİSTEMLER
Nüfusun Gelişimi ve Dağılışı
Nüfusun Nitelikleri
Göçlerin neden ve sonuçları
Nüfus Politikaları ve Şehirlerin Fonksiyonları
Türkiye’nin Nüfus Özellikleri ve Hareketleri
Türkiye’de Yerleşmeler ve Nüfusun Geleceği
Türkiye’nin Nufus Politikası
EKONOMİK FAALİYETLER
Doğal  ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkileri
Doğal  ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkileri
Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması
Ekonomiye Yön Veren Güç(Doğal Kaynaklar)
MEKANSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE
Türkiye’nin Coğrafi Konumu (medeniyetlerin Merkezi Türkiye) – Jeopolitiği
Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler
Türkiye’de Tarım ve Tarım Ürünleri
Türkiye’de Tarım ve Tarım Ürünleri
Türkiye’de Hayvancılık
Türkiye’nin Madenleri ve Enerji Kaynakları
Sanayi ve Turizm (Genel)
Türkiye’de Sanayi ve Turizm
Dünya’da Ulaşım ve Ticaret
Türkiye’de ve  Ulaşım ve Ticaret
Ekonomil Faaliyetler (Genel)
ÇEVRE VE TOPLUM
Doğal Afetler
Türkiye’de Doğal Afetler
Doğal Kaynaklar ve Çevre
Doğal Kaynakların Keşfi ve Kullanımı ve Çevreye Etkileri
Doğal KaynaklarınKüresel Etkileri
Küresel Çevre Sorunları
Küresel Çevre Sorunları
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ÜLKELER
Fiziki ve Beşeri Coğrafya Özelliklerine Göre Bölgeler
Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri( Kıyı Bölgeleri)
Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri( İç  Bölgeler)
Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
Ülkeleri Tanıyalım
Ülkeleri Tanıyalım
Ülkeleri Tanıyalım
Küreselleşmenin Etkileri (Örgütler)

» LYS Sosyoloji Konuları

SOSYOLOJİNİN ALANI
Sosyolojiye Giriş – Sosyolojinin Konusu
Sosyolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi
Sosyolojinin  Yöntem ve Araştırma Teknikleri
SOSYAL YAPI VE İLİŞKİLER
Sosyal Yapı Kavramı, Sosyal İişki, Statü ve Rol
Sosyal Değer, Norm ve Kontrol
Sosyal Grup, Yığın ve Kategori
Sosyal Tabakalaşma – Yatay ve Dikey Hareketlilik
Sosyal Tabakalaşma – Yatay ve Dikey Hareketlilik
KÜLTÜR VE TOPLUMSAL KURUMLAR
Kültürün Tanımı, Unsurları ve Özellikleri
Toplumsal Kurumlar  – Aile
Ekonomi
Din ve Siyaset
Din ve Siyaset
SOSYAL DEĞİŞME VE GELİŞME
Sosyal Değişme
Sosyal gelişme
Sosyal gelişme

» LYS Mantık Konuları

KLASİK MANTIK
Kavram ve Terim – Terim çeşitleri
Kavramlar Arası İlişkiler
tümel – tanım
Önerme – Önerme Türleri
Önermeler arası ilişkiler
Kıyas
Kıyas
SEMBOLİK MANTIK
Önermeler Mantığı – Sembolleştirme – Ana Eklem
Önermeler Mantığında (Tutarlılık, Geçerlilik Denetlemesi)
Önermeler Mantığında ( Eşdeğerlikve Çıkarım Geçerliliği  Denetlemesi)
Yüklemler  Mantığı
Yüklemler  Mantığında geçerlilik tutarlılık denetlemesi
Çok Değerli Mantık (Kiplik, Varlık ve Özdeşlik Mantığı)
Çok Değerli Mantık (Kiplik, Varlık ve Özdeşlik Mantığı)
MANTIĞIN UYGULAMALARI
Mantığın Uygulamaları – Mantık Felsefesi

» LYS Psikoloji Konuları

PSİKOLOJİNİN ALANI
Psikolojiye Giriş, Psikolojinin Konusu
Psikolojide Yaklaşımlar
Psikolojinin Uzmanlık Alanları
Psikolojide Yöntem
ORGANİZMA VE ÇEVRESİ
Uyarım
Güdülenme
Duyum – Algı
Algının Özellikleri
ÖĞRENME
Öğrenme
Öğrenme Yolları
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
Bellek ve Düşünme
ZEKÂ VE KİŞİLİK
Tanımı, Çeşitleri ve Kişilik Kuramları
RUH SAĞLIĞI
Ruh Sağlığı – Engellenme – Çatışma
Savunma Mekanizmaları
BİREYİN DAVRANIŞINDA SOSYAL ETKİLER
Sosyal Davranış, Tutum, Gençlik Dönemi ve Kimlik Oluşumu

» LYS Matematik Konuları

POLİNOMLAR – ÖZDEŞLİKLER
Polinomlar
Özdeşlikler – Çarpanlara Ayırma
Rasyonel İfadelerin Sadeleştirilmesi
Polinomlar – Özdeşlikler Karma
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER, EŞİTSİZLİKLER VE PARABOL
İkinci Dereceden Denklemler
Kök – Katsayı Bağıntıları – Denklem Kurma
Eşitsizlikler – Eşitsizlik Sistemleri
Parabol
İkinci Dereceden Denklemler – Eşitsizlikler – Parabol Karma
PERMÜTASYON – KOMBİNASYON – BİNOM VE OLASILIK
Permütasyon
Kombinasyon ve Binom
Olasılık
Permütasyon – Kombinasyon – Binom – Olasılık Karma
TRİGONOMETRİ
Trigonometri –
Trigonometri –
Trigonometri –
Trigonometri –
Trigonometri –
Trigonometri –
Trigonometri –
Trigonometri –
KARMAŞIK SAYILAR
Karmaşık Sayılar ve Dört İşlem
Kutupsal Koordinatlar, Karmaşık Sayının Trigonometrik Biçimi
LOGARİTMA
Logaritmanın Özellikleri
Üslü ve Logaritmik Denklemler
Logaritmik Eşitsizlikler – Logaritma Fonksiyonlarının Grafiği
Logaritma Karma
TOPLAM VE ÇARPIM SEMBOLLERİ – DİZİLER
Toplam ve Çarpım Sembolleri
Dizi Kavramı – Artan ve Azalan Diziler
Aritmetik Diziler
Geometrik Diziler
Toplam ve Çarpım Sembolleri – Diziler Karma
MATRİS VE DETERMİNANT
Matris ve Determinant
Matris ve Determinant
FONKSİYONLAR
Fonksiyonlarda İşlemler – Parçalı Fonksiyon
Mutlak Değerli Fonksiyonlar
Mutlak Değerli Fonksiyonların Grafiği
Fonksiyonlar Karma
0FONKSİYONLARDA LİMİT VE SÜREKLİLİK
0Limit Kavramı – Soldan ve Sağdan Limit
0Limitte Belirsizlik Durumları
0Limitte Belirsizlik Durumları – Süreklilik
0Fonksiyonlarda Limit Karma
TÜREV
Türev Kavramı – Sol ve Sağ Türev – Türev Alma Kuralları
Bileşke ve Mutlak Değerli Fonksiyonlarda Türev
Trigonometrik – Üstel ve Logaritmik Fonksiyonların Türevi
Kapalı Fonksiyonların – Parametrik Fonksiyonların Türevleri – Türevde Zincir Kuralı – Ters Fonsiyon Türevleri
Türevin Geometrik Anlamı
Artan ve Azalan Fonksiyonlar – Ekstremum Noktaları – İkinci Türevin Geometrik Anlamı – Ortalama Değer Teoremleri
Türevin Limite Uygulanması (L’hospital kuralı)
Polinom Fonksiyonların Grafiği
Asimptot Kavramı
Türev Karma
Türev Karma
Türev Karma
Türev Karma
.mTürev Karma
İNTEGRAL
Belirsiz İntegral – İntegral Alma Kuralları
Belirsiz İntegral – İntegral Alma Kuralları
Basit Kesirlere Ayırma – Kısmi İntegral – Dönüşüm Yaparak İntegral Alma
Belirli İntegral
İntegralin Uygulamaları (Eğri Altında Kalan Alan)
Eğrilerle Sınırlı Bölgenin Alanı – Dönel Cisimlerin Hacimleri
İntegral Karma
İntegral Karma
İntegral Karma
İntegral Karma

» LYS Geometri Konuları

ÜÇGENLER
Üçgende Açılar ve Bağıntılar
Üçgenlerde Eşlik
Üçgenin Elemanları
Dik Üçgen
İkizkenar Üçgen
Eşkenar Üçgen
Üçgende Alan

BENZERLİK
Temel Orantı
Üçgenlerin Benzerliği – Benzerlik Teoremleri
Benzer Şekillerde Alan

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER
Dörtgenler – Deltoid
Yamuk
Paralelkenar
Eşkenar Dörtgen
Dikdörtgen
Kare

ÇEMBERLER
Çemberde Uzunluk (Teğet – Kiriş – Yarıçap)
Çemberlerin Birbirine Göre Durumları ve Ortak Teğetleri
Teğetler Dörtgeni – Üçgenin Çemberleri
Çemberde Kuvvet – Benzerlik
Dairenin Alanı

ANALİTİK GEOMETRİ
İki Doğrunun Konumu – Doğru Demeti – İki Doğru Arasındaki Açının Tanjantı – Noktanın Doğruya Uzaklığı
Çemberin Analitik İncelenmesi –
Çemberin Analitik İncelenmesi –
Koniklerin Analitik İncelenmesi
Düzlemde Vektörler
Uzayda Doğru Ve Düzlem Denklemleri

» LYS Fizik Konuları

KUVVET – DENGE
Kuvvet – Denge
MOMENT – DENGE – KÜTLE MERKEZİ
Moment Tanımı
Paralel Kuvvetler – Kütle Merkezi
DOĞRUSAL HAREKET
Doğrusal Hareket ve Grafikleri
İvmeli Hareket ve Grafikleri
Bileşik ve Bağıl Hareket
DİNAMİK
Newton’un Hareket Kanunları
Newton’un Hareket Kanunları
Eylemsizlik ve Çekim Kütlesi
İŞ – GÜÇ – ENERJİ
Enerji Dönüşümleri
Enerji Dönüşümleri – Yay Potansiyel Enerjisi
ATIŞLAR
Serbest Düşme – Düşey Atış
Yatay ve Eğik Atış
Serbest Düşmede Limit Hız – Atışlar
DAİRESEL HAREKET – BASİT HARMONİK HAREKET – GENEL ÇEKİM
Dairesel Hareket Genel Kavramlar
Dairesel Hareket ve Uygulamalar
Basit Harmonik Hareket
Basit Harmonik Hareket
Newton’un Genel Çekim Yasası
İTME VE MOMENTUM
Genel Kavramlar
Esnek Olmayan Çarpışmalar
Esnek Çarpışmalar
Mekanik – Genel Tekrar
ELEKTROSTATİK
Elektriksel Kuvvet – Elektriksel Alan
Elektriksel Kuvvet – Elektriksel Alan
Elektriksel Potansiyel Enerji
Elektriksel Potansiyel Enerji
Sığa ve Kondansatörler
Sığa ve Kondansatörler
0ELEKTRİK AKIMI
0Ohm Kanunu – Dirençlerin Bağlanması
0Dirençlerin Bağlanması
0Akımın Isı ve Kimyasal Etkisi
0Akımın Isı ve Kimyasal Etkisi
ELEKTRİK AKIMININ MAGNETİK ETKİSİ
Mıknatıslar
Akımın Magnetik Etkisi – Magnetik Alan
Akımın Magnetik Etkisi – Magnetik Alan
Magnetik Kuvvet
İNDİKSİYON AKIMI – ALTERNATİF AKIM
İndiksiyon ve Özindiksiyon Akımı
Alternatif Akım
Alternatif Akım – Transformatörler
Elektrik Akımı Genel
IŞIK BİLGİSİ
Aydınlanma
KÜRESEL AYNALAR
Küresel Aynalarda Özel Işınlar
Küresel Aynalarda Görüntüler
IŞIĞIN KIRILMASI
Işığın Kırılması
MERCEKLER
Merceklerde Özel Işınlar
Merceklerde Görüntüler
DALGALAR
Dalgalar İle İlgili Kavramlar
Yay Dalgaları
Su Dalgaları
Dalgaların Girişimi
Dalgaların Girişimi
IŞIK TEORİLERİ
Işığın Dalga Modeli – Çift Yarıkta Girişim – Tek Yarıkta Kırınım
Işığın Dalga Modeli – Çift Yarıkta Girişim – Tek Yarıkta Kırınım
Compton Olayı – Işık Teorileri
Fotoelektriksel Olay
Fotoelektriksel Olay
ATOM TEORİSİ
Elektromagnetik Dalgalar
Atom Teorisi
Atom Teorisi
Atom Teorisi
0YÜKLÜ PARÇALARIN HAREKETLERİ
0Yüklü Parçaların Elektriksel Alanda Hareketleri
0Yüklü Parçaların Elektriksel Alanda Hareketleri

» LYS Kimya Konuları

KİMYASAL HESAPLAMALAR
Kimyasal Hesaplamalar, Artan Maddesi olan Tepkimeler
Saf Olmayan Maddelerin Kullanıldığı Tepkimeler, Karışım Problemleri
GAZLAR
Genel Özellikler, Kinetik Teori, Gaz Basıncının Ölçülmesi
P, V, n, T İlişkileri
Kısmi Basınç ve Gazların Karıştırılması
ÇÖZELTİLER
Çözeltiler ve Özellikleri, Çözünürlük
Çözeltilerin Derişimleri
Buhar Basıncı, Kaynama ve Donma Noktası
ÇEKİRDEK KİMYASI
Radyoaktiflik ve Radyoaktif Bozunmalar
Çekirdek Tepkimeleri ve Yarılanma Süresi
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ
Entalpi Kavramı, Tepkime Entalpisi, Endotermik ve Ekzotermik Tepkimeler
Oluşma Entalpisi, Yanma Entalpisi, Hess Yasası
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ
Hız Kavramı, Tepkime Mekanizması, Hız Denklemi, Çarpışma Teorisi,
Aktifleşme Enerjisi ve Potansiyel Enerji Diyagramı, Tepkime Hızını Etkileyen Etmenler
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE
Denge Kavramı, Denge Bağıntısı, Denge Sabiti
Dengenin Nitel ve Nicel İncelenmesi
Dengeye Etki Eden Etmenler
ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELERİ
Çözünürlük, Çözünürlük Denge Bağıntısı, Çözünürlük Çarpımı
Çözünürlük Dengesine Etki Eden Etmenler, Çökelti Oluşumu
SULU ÇÖZELTİLERDE ASİT VE BAZ DENGELERİ
Asit ve Baz Tanımları, Özellikleri, H+ ve OH- İyonu Derişimleri, pH ve pOH Kavramları
Asit ve Baz Kuvvetleri, Zayıf Asit ve Baz Dengeleri
Asit ve Bazların Nötrleşme Tepkimeleri, Hidroliz ve Tampon Çözeltiler, Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri
0İNDİRGENME – YÜKSELTGENME  TEPKİMELERİ
0İndirgenme – Yükseltgenme Kavramları ve Redoks Tepkimeleri
0Aktiflik, Yarı Tepkime Kavramı, Kimyasal Piller
0Kimyasal Piller ve Elektroliz
KİMYASAL BAĞLAR
Atomlar Arası Kimyasal Bağlar
Molekül Şekilleri, Hibritleşme, Molekül Polarlığı
Yoğun Fazda Maddeyi Bir Arada Tutan Kuvvetler
HİDROKARBONLAR
Hidrokarbonların Sınıflandırılması ve  Alkanlar
Alkenler ve Özellikleri
Alkinler ve Özellikleri
Aromatik Hidrokarbonlar
FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER
Alkoller ve Eterler
Alkoller ve Eterler
Aldehitler ve Ketonlar
Karboksilli Asitler ve Esterler
Oksiasitler, Aminoasitler, Aminler ve Karbonhidratlar

» LYS Biyoloji Konuları

FOTOSENTEZ VE KEMOSENTEZ
Fotosentez – I  (Fotosentez Yapan Yapı ve Organizmalar)
Fotosentez – Il (Fotosentez Mekanizması)
Fotosentez – III (Fotosentezi Etkileyen Faktörler, Kemosentez)
Fotosentez-IV (KARMA)
HÜCRE SOLUNUMLARI
Hücre Solunumları – I  (Oksijensiz Solunum)
Hücre Solunumları – II (Oksijenli Solunum)
Hücre Solunumları  (KARMA)
NÜKLEİK ASİTLER VE PROTEİN SENTEZİ
Nükleik Asitler – I (DNA ve Replikasyon)
Nükleik Asitler – II (RNA Çeşitleri ve Protein Sentezi)
HÜCRE BÖLÜNMELERİ
Hücre Bölünmeleri – I (Hücrenin Yaşam Döngüsü ve Mitoz Bölünme)
Hücre Bölünmeleri – II (Mayoz Bölünme)
Hücre Bölünmeleri – III (KARMA)
ÜREME VE GELİŞME
Üreme ve Gelişme – I  (Eşeysiz ve Eşeyli Üremeler)
Üreme ve Gelişme – II ( Bitkilerde Üreme ve Gelişme)
Üreme ve Gelişme – III (Hayvanlarda Üreme)
Üreme ve Gelişme – IV (Hayvanlarda ve İnsanda Gelişme)
Üreme ve Gelişme – V (KARMA)
KALITIM
Kalıtım – I  (Mendelin Çalışmaları, Fenotip Çeşitliliği ve Kalıtsal Adaptasyonlar)
Kalıtım – Il (Eş Baskınlık, Çok Alellik)
Kalıtım – IIl (Bağlı Genler , Ayrılmama , Eşeye  Bağlı Kalıtım)
Kalıtım – IV (Populasyon Genetiği)
Kalıtım – V  (KARMA)
DOKULAR
Dokular – I  (Bitkisel Dokular)
Dokular – II (Hayvansal Dokular)
Dokular – III (KARMA)
TAŞIMA VE DOLAŞIM SİSTEMLERİ
Taşıma ve Dolaşım Sistemleri – I  (Bitkilerde Taşıma Sistemi)
Taşıma ve Dolaşım Sistemleri – II (Hayvanlarda Dolaşım Sistemi)
Taşıma ve Dolaşım Sistemleri – III (İnsanda Dolaşım ve Lenf Sistemi)
Taşıma ve Dolaşım Sistemleri – IV (KARMA)
SİNDİRİM SİSTEMLERİ
Sindirim Sistemleri – I  (Hücre İçi ve Hücre Dışı Sindirim, Hayvanlarda Sindirim)
Sindirim Sistemleri – II (İnsanlarda Sindirim Sistemi)
0SOLUNUM SİSTEMLERİ
0Solunum Sistemleri – I
0Solunum Sistemleri – II
BOŞALTIM SİSTEMLERİ
Boşaltım Sistemleri
Sindirim, Solunum, Boşaltım Sistemleri (KARMA)
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler – I  (Sinir Sistemi)
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler – II (Sinir Hücresi ve İmpuls iletimi)
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler – III (Duyu Organları – Göz ve Kulak)
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler – IV (Duyu Organları – Burun, Dil ve Deri)
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler – V (Endokrin Sistem ve Bitki Hormonları)
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler – VI (İnsanda Hormonal Düzenleme)
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler – VII (KARMA)
DESTEK VE HAREKET SİSTEMLERİ
Destek ve Hareket Sistemleri – I  (Bitkilerde Destek Dokular, Hareket)
Destek ve Hareket Sistemleri – II (İskelet Sistemi)
Destek ve Hareket Sistemleri – III (Kas Sistemi)
Destek ve Hareket Sistemleri – IV (KARMA)
BİYOTEKNOLOJİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ, CANLILARDA DAVRANIŞ
Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği, Canlılarda Davranış
YAŞAMIN BAŞLANGICI VE EVRİM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER
Yaşamın Başlangıcı ve Evrim İle İlgili Görüşler

Önceki MakaleAşerme Nedir ? Ne Zaman Başlar
Sonraki Makale2011 KPSS A grubu ve öğretmenlik başvuruları

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz