Türkiye’nin Dağları Hakkında Bilgi

0
234

karadeniz dağlarıTürkiye’nin Dağları Hakkında Bilgi, Toros dağları, Türkiyede’ki dağlar ve yükseklikleri, Karadeniz dağları, iç anadolu dağları, yükseklikleri,

Türkiye’nin yüzey şekillerini gösteren bir haritaya bakıldığı zaman, memleketin kuzeyini ve güneyini, boydan boya sıradağların kuşattığı, bu sı­radağların doğuda ve batıda birbirine yaklaştığı, en yüksek noktaların ülkenin doğu yarısında yer aldığı ilk göze çarpan husus­lardır.

Kuzeyde Karadeniz kıyısına paralel ola­rak bir şerit halinde uzanan dağlara Kuzey Anadolu dağları adı verilir. Bu dağlar tek bir sıra halinde olmayıp, oluk şeklinde çu­kurlarla birbirinden ayrılmış birkaç sıra meydana getirirler. Bunlar arasında denize en yakın olan ilk sıra kıyı dağları ismini alır. Kıyı dağlarının en yüksek zirvelerine Doğu Karadeniz bölümünde raslanır. Rize dağları adı verilen kesimde yer alan Kaç-kar tepesi 3 937 m. yüksekliğe erişerek bu bölümün en yüksek noktasını teşkil eder. Batıya doğru Melet ırmağı vadisinden iti­baren Canik dağları adını alır. Batı Kara­deniz bölümünün kıyı dağları ise Isfendiyar dağları, yahut Küre dağları diye adlandırı­lır. Bu dağların en yüksek noktaları bile 2 000 m. yi bulmaz (Isfendiyar dağları üze­rinde Yaralıgöz tepesi 1 985 m.). İç sıralar doğuda kıyı dağlarından Çoruh ve Kelkit oluklariyle ayrüırlar. Bu dağların en yük­sek noktası olan Mescit dağında 3 250 m. yüksekliğe erişilir.

Kuzey Anadolu dağları doğuda iki sıra halinde uzandığı halde, Batı Karadeniz bö­lümünde üç sıra halinde uzanırlar. İkinci sıra, üzerinde İlgaz dağının yüksekliği 2 565 m. dir. Üçüncü sırayı teşkil eden dağlara Köroğlu dağlarıadı verilir. En yüksek nok­tası olan Köroğlu tepesi2 378 m. dir.

Memleketimizin güneyde Akdeniz kıyı­sı boyunca uzanan dağlar Toros Dağları adı­nı alır. Bunlar Güneydoğu Anadolu’nun ku­zeyinde de bir duvar gibi yükselerek Iran sınırına kadar devam eder.

Toros dağlarını 3 bölümde tetkik etmek mümkündür:

1         — Batı Toroslar: Bunlar Antalya kör­fezinin iki tarafından kuzeye doğru uzana­rak Göller bölgesinde birbirine yaklaşır.

2         — Orta Toroslar: İçel Bölgesinin orta­larında yer alan kireçli Taşeli yaylasından başlı yar ak kuzeydoğuya doğru dört sıra ha­linde uzanırlar.

3         — Güneydoğu Toroslar:Bunlar Ha­tay ili içinde İskenderun körfezinin doğu­sunu takip eden Amanus dağları ile başlar. Maraş’a kadar kuzeydoğuya doğru bir yay teşkil eden bu dağlar Maraş’tan sonra doğ­rultusunu değiştirerek Güneydoğu Anadolu düzlüklerini Doğu Anadolu’dan ayıran du­varı teşkil ederler.

Güneydoğu Toroslar’m güney eteğinde de, sınırlarımız ötesinde de devam eden Güney­doğu Anadolu düzlükleri uzanır. Bu kesim­de 1 919 m. ye erişen Karacadağ volkanik kütlesi göze çarpar.

Memleketimizin kuzey ve güney kıyıla­rını boylıyan dağların birbirine yaklaştığı sahalarda yer alan Doğu Anadolu, Türki­ye’nin en yüksek bölgesidir. Burada yüzey şekilleri çok çeşitlidir: Yüksek yaylalar, böl­geyi batı – doğu istikametinde geçen dağlar, bunlar arasına girmiş çukur ovalar bulun­duğu gibi, tek başına yükselen volkanik dağ­lar da göze çarpar. Yurdumuzun en yüksek volkanik dağları bu bölgede yer alır: Ağrı (5 165 m.), Süphan (4434 m.).

Memleketin ortasını işgal eden İç Anado­lu kenar bölgelerden daha az dağlık bir gö­rünüşe sahiptir. Buna rağmen, bölgenin or­talama yüksekliği fazladır. Çok yerde yük­seltisi 1 000 m. yi aşan düzlükler uzanır. Bölgenin doğu tarafında Doğu Anadolu dağlarının batıya doğru uzatılanna raslanır. Köse dağı, Yıldız dağı gibi. Fakat İç Ana­dolu’nun asıl göze çarpan yükseklik unsur­ları bölgenin güneydoğu kenarında sırala­nan Erciyas dağı (3 916 m.), Hasandağı (3258m.), Melendiz, Karacadağ ve Kara­dağ gibi sönmüş volkanik dizileridir.

İç Anadolu düzlüklerinin batı tarafında İçbatı Anadolu eşiği adı verilen geniş sırt yükselir. Bu eşik üzerinde Bursa’nın gü­neyindeki Uludağ’la Afyon Karahisar arasın­da aralıklı dizilmiş dağlar görülür. İki dizi üzerinde sıralanan bu dağlar arasında en yüksek olanı Murat dağıdır (2312m.). İçbatı Anadolu’nun diğer Önemli dağları Emirdağı, Türkmendağı, Eğrigöz dağıdır.

Ege bölgesinin asıl Ege bölümünde yüzey şekilleri İçbatı Anadolu’dakinden çok fark­lıdır. Bu bölümde doğu-batı doğrultusunda uzanan oluk şekilli çukur alanlar ile bu çu­kurlukları birbirinden ayıran gene aynı istikamette dağ sıraları göze çarpar. Çukur alanların en önemlileri kuzeyden güneye doğru Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes ovalarıdır.

Ege bölgesinin kuzeyinde yer alan Mar­mara bölgesVnde de yükseklikler ile çukur alanlar kuzeyden güneye doğru birbirini ta­kip eder. Şu farkla ki, Ege bölgesinde çu­kur alanlar boydan boya akarsu vâdileriyle takip edildiği halde, Marmara bölgesinde çu-çukur alanlar tespih dizisi şeklinde ve az yüksek eşiklerle birbirinden ayrılmış durum­dadırlar. Bursa ovası güneyinde Marmara bölgesinin en yüksek dağı olan Uludağ (2 543 m.) yükselir.

Bölgenin güneybatı köşesini teşkil eden Biga yöresinde Edremit körfezinin kuzeyin­de yükselen Kazdağı’nın yüksekliği 1 767 m. yi bulur.

Marmara bölgesinin Trakya kesimine ge­lince, burası ortası çukur, kenarları oldukça yüksek bir durum gösterir. Karadeniz kıyı­ları boyunca uzanan Istranca dağlarında en yüksek noktayı teşkil eden Maya tepesin­de yükseklik 1 031 m. yi bulur.

Bakınız > Güney anadolu dağları nelerdir

Türkiye’deki volkanik dağlar nelerdir

İç Anadolu dağları nelerdir isimleri

Marmara bölgesi dağları nelerdir

Ege bölgesi dağları nelerdir

Akdeniz bölgesi dağları nelerdir isimleri

Önceki MakaleKyk Yurt, Burs, Kredi Sonuçları Nezaman Açıklanacak 2014
Sonraki MakaleTürkiye’nin Kıyıları ve Kıyı Uzunlukları Hakkında Bilgi

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz