Akdin konusu, şekli, feshi

0
82

Akdin Konusu

Akdi meydana getiren tarafların icap ve kabulüne konu teşkil eden husustur. Akdin konusu, kanunun gösterdiği sınır içinde serbestçe tesbit edilebilir. Bir akdin konusu, gerçekleştirilmesi olanaksız, ahlaka ve adaba aykırı olduğu taktirde, o akit geçerli değildir ve batıl sayılır. Bir akitte, taraflara yüklenmiş borçlar ve doğan haklar arasında aşırı oransızlık varsa ve bu oransızlık akitten zarar görenin içinde bulunduğu tecrübesizlikten, bilgisizlikten ve zor koşullardan doğmuşsa, akitten zarar gören taraf akdi feshedebilir.

Akdin Şekli

Bir akdin geçerli olabilmesi, genel olarak, akdin belirli şekillere uyularak yapılmış olmasına bağlı değildir. Fakat, kanun bazı durumlarda, akdin değer taşıyabilmesi için belirli şekillerde yapılmış olmasını şart koşabilir. Örneğin, akdin bazen yazılı olması, bazen resmi mercilerce yapılmış olması ve bazen de belirli bir sicile, kütüğe tescil ettirilmesi, akdin geçerli olması için kanunca aranmıştır. Bazı durumlarda da, kanun akdin belirli şekillerde yapılmasını şart koşmadığı halde, taraflar akdin şekle bağlanmasını kendi iradeleriyle şart koşabilirler.

Akdin Feshi

Taraflar arasında hukuka ve usule uygun olarak meydana getirilmiş olan akdin sona erdiilmesidir. Akitten doğan borçlar, borçların yerine getirilmesiyle sona erebileceği gibi, taraflarların karşılıklı iradelerinin uygunluğu ya da kanuni koşulların gerçekleşmesi halinde, tek taraflı irade beyanıyla da sonra erdililebilir. Akitlerin feshi ve sonuçları konusundaki hükümler, her akdin özelliğine göre değişir.

Bakınız : Akit ne demek

Akdin doğuşu

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here