Ösym Sınav Hizmetleri Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

0
79

Ösym sınav hizmetleri uzmanı alımı ilanını yazının devamında bulabilirsiniz, sınav hizmetleri ilanı hakkında bilmek istediklerinizi yazının alt kısmından yorum yazarak bizlere ulaştırabilirsiniz.
Osym sınav hizmetleri sözleşmeli uzman alımı ilanı hakkında detaylı bilgiler yazının devamındadır..
T.C.YÜKSEKÖĞRETIM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 06.06.1978 tarih ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kanan ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştınlmasma İlişkin Esaslar ile ek ve değişiklikleri çerçevesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında aşağıda belirtilen unvan, sayı, nitelik ve şartlarda sözleşmeli Sınav Hizmetleri Uzmanı alınacaktır. Sözleşme ile çalıştıracaklarda aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar aranır;

GENEL ŞARTLAR

1.657 sayılı Devlet Memurtan Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlan taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR

1. İlana ekli tabloda belirtilen eğitim şartlannı veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlanndan birini bitirmiş olmak.

2. KPSS puanı aranan adaylann, KPSS puanlannın en az 70 olması gerekmektedir.

3. KPDS puanı aranan adaylann, ilana ekli tabloda belirtilen yabancı dili KPDS’na göre en az (C) seviyesinde bildiğini veya asgari yabancı dil bilgisinin bu seviyede olduğunu uluslararası geçerliği bulunan başka bir sınavda alınan sonuç belgesi ile belgeleyecektir.

4. KPSS ve KPDS sınavlan güncelliğini koruyacaktır.

5. Deneyim aranan durumlaıda ekli tabloda belirtilen ve yükseköğrenimden sonra yurt içinde veya yurt dışında kendi alanında kamu ve/veya özel kesimde çalıştığını belgeleyecektir.

6.Özel dershane veya özel eğitim kurumlannda çalışmamış olmak, Başkanlıkça yapılan sınavlara yönelik soru kitabı veya başka yayını bulunmamak,

MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Mülakata katılacak adaylar dilekçelerine aşağıdaki belgeleri eklerler; T.C.Kimlik Belgesi sureti.

2) Yüksek öğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya noterden tasdikli sureti.

3) Askerlik durumunu gösterir belge.

4) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi.

5) Adli sicil belgesi, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmadığına dair beyanı, istenen durumlar için, kamu ve/veya özel kesimde yeterli süre çalıştığını gösteren belge, KPDS ve KPSS sınav sonuç belgesi.

6) 2 adet vesikalık fotoğraf,

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

1) Başvuruda bulunacak adaylann ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresinde yer alan Başvuru Dilekçesini eksiksiz ve doğıu bir şekilde doldurduktan sonra imzalı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 14.03.2011 tarihi mesai saati bitimine kadar ÖSYM Başkanlığına şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2) Müracaat sonunda adaylann beyan ettikleri KPSS ve KPDS Puanlan ÖSYM Başkanlığınca teyit edilecektir.

3) Başkanlık tarafından başvuru belgeleri eksik olanlann başvurulan kabul edilmeyecektir.

4) Başvurusu kabul edilen adaylara mülakat tarihi, saati ve yeri www.osym.gov.tr sayfasında 18.03.2011 tarihinde duyurulacaktır.

MÜLAKAT VE BAŞARI SIRALAMASI

Genel ve özel şartlan taşıyanlar ve müracaat için istenilen belgeleri ibraz edenlerden;

1) Sadece KPSS puanı aranan durumlarda KPSS puanlanna göre,

2) KPSS ve KPDS puanı arananlarda bu iki puan türünün ortalamasına göre,

en yüksek puandan başlamak suretiyle, ilan edilen vizeli kadro sayısının 10 katı aday mülakata çağnlacaktır.

3) KPSS ve yabancı dil puanı aranmayan pozisyonlar için başvuranlardan ilanda belirtilen şartlan taşıyanlann tamamı mülakata çağnlacakbr. Mülakatta adayın bölümü ile ilgili bilgisi ile ifade, kavrama, yorum ve temsil yeteneği ölçülür. 100 tam puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alan aday mülakatta başanlı sayılır. Başan sıralaması başvuru için gerekli olan sınav puanlan ile mülakat puanının ortalaması alınarak her pozisyon itibariyle yapılır. Sınav puanı aranmayanlarda mülakat puanına göre değerlendirme yapılır.

YERLEŞTİRME ve SONUÇLARIN DUYURULMASI:

1) Başan sıralamasında en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen kadro sayısı kadar aday asil olarak, başanlı olan diğer adaylar ise yedek olarak ilan edilecektir.

2) İşe alınmada başan sıralaması ve Başkanlığın mevcut kadro adedi dikkate alınır. Asil aday ile mülakat tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde sözleşme imzalanacaktır. Bu süre içinde herhangi bir nedenle sözleşme imzalanamaması, sözleşme imzalandığı halde göreve başlamaması veya şartlan taşımadığının sonradan anlaşılması durumunda yedek üyelerle başan sıralanna göre sözleşme imzalanabilecektir.

3) Başan sıralamasına göre yerleştirmeye hak kazanan adaylann listesi, istenilecek belgeler ve diğer hususlar www.osym.gov.tr adresinde ilan edilecek olup; aynca yerleştirilmesi yapılan adaylann adreslerine de tebligat yapılacaktır.

ÜCRETLER

Hizmet Yılı 5 yıldan az olanlar Brüt 1.600,00.-TL

Hizmet Yılı 5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar Brüt 1.700,00.-TL

Hizmet Yılı l0 yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar Brüt 1.800,00.-TL

Hizmet Yılı 15 yıldan 20 Yıla Kadar Olanlar Brüt 1.900,00.-TL

Hizmet Yılı 20 Yıldan Fazla Olanlar Brüt 2.000,00.-TL’ye kadar sözleşme imzalanabilecektir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine istinaden yürürlüğe konulan 09.06.2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ödenmekte olan ek ödemeden aynı esaslar çerçevesinde yararlandıracaktır.

DİĞER HUSUSLAR:

1) Başkanlık 2 aylık deneme süreli sözleşme öngörebilecektir.

2) Sözleşmeli Personel, kamu hizmetlerinin gördürülmesini temin maksadıyla ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlannda olduğu gibi kurumlar arasında naklen atanmalanna dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

3) Atamalan yapılmayan adaylann başvuru evrakı, yerleştirilme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinden aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup; belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

4) Kamu Kuram ve Kuraluşlannda, 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslanna aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlannda istihdam edilmeleri mümkün değildir.

İLAN OLUNUR.

SINAV HİZMETLERİ UZMAN ADAYLARINDA ARANACAK EĞİTİM, SINAV, YABANCI DİL ve DENEYİM ŞARTLARI

SINAV HİZMETLERİ UZMAN ADAYLARINDA ARANACAK EĞİTİM, SINAV, YABANCI DİL ve DENEYİM ŞARTLARI

Alanı Boş Kadro Mezun Olunan Alan/Bölüm Pozisyonu Sınav Türü ve Puanlan
Matematik 1 – Matematik Bölümü – Matematik Öğretmenliği KPSSP1 veya KPSSP10
Türkçe 1 – Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü – Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği – Türkçe Öğretmenliği KPSSP1 veya KPSSP10
Biyoloji (TUS) 2 – Biyoloji Bölümü – KPSSP6 veya KPSSP7 ve – ODS İNGİLİZCE (Fen veya Sağlık Bilimleri)
İngilizce 2 – İngiliz Dili ve Edebiyatı – İngilizce Öğretmenliği – İngiliz Dil Bilimi -KPSSP106 (İNGİLİZCE) veya KPSSP108 (İNGİLİZCE), – KPDS (İNGİLİZCE)
Almanca 1 – Alman Dili ve Edebiyatı – Almanca Öğretmenliği – KPSSP106 (ALMANCA) veya KPSSP108 (ALMANCA), – KPDS (ALMANCA)
Arapça veya Farsça 1 – Arap Dili ve Edebiyatı – Arapça Öğretmenliği – Fars Dili ve Edebiyatı – KPSSP3 veya KPSSP10, – KPDS (ARAPÇA veya FARSÇA)
Eğitim Bilimleri 1 – Eğitim Fakültesi – KPSSP10 – KPDS (İNGİLİZCE)
İstatistik 1 – İstatistik Bölümü, – İstatistik veBilgisayar Bilimleri Bölümü, – KPSSP75
Hukuk 2 Hukuk Fakültesi – KPSSP79
Çizim ve Mizanpaj 1 -Grafik, – Grafik Tasarım, – Grafik Tasarımı, – Grafik Sanatlar ve Grafik Tasanmı, -Resim, – Resim İş Öğretmenliği, – KPSSP3 veya KPSSP10,
Süreç Yöneticisi 1 – Endüstri Mühendisliği İş süreçleri ve zaman etüdü projelerinde çalışmış olmak, İyi derecede İngilizce bilmek, Microsoft Project, Lotus, Office programlannı iyi derecede bilmek, Linux ve Dizayn Pattem konusunda tecrübeli, MBA Yüksek Lisansı yapmak tercih sebebidir.
Programcı 1 – BilgisayarBilimleri Bölümü, -YazılımMühendisliği, -BilgisayarMühendisliği C++,C#,F#,İngilizce eğitim veren fakülteden mezun olmak, MVC, Spring, bilgi güvenliği ve socketsteknolojisi konusunda deneyim sahibi,
Bilişim Sistemleri Yöneticisi 1 – BilgisayarMühendisliği – Elektronik Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliğinde ya da Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde doktora yapmış olmak, Yüksek lisans veya doktora çalışmasının yurtdışında yapılması tercih sebebidir. Yazılım veya sistem geliştirme metodolojilerini kullanmış olmak, Java ve C dillerini iyi derecede bilmek, Açık sistemler veyazılımlar konusunda çalışmış olmak, Portal, Bilgi depolama konusunda tecrübe sahibi olmak, Gereksinim yönetimi ve donanım bilgisine sahip olmak, Yurtiçi veya yurtdışı projelerde proje yöneticisi olarak görev almış ile bilgi güvenliği ve web teknolojilerini bilmek.
Önceki MakaleÜniversite Bursları Neden Durduruldu ? Niye Yatmadı
Sonraki MakaleBaşbakan’ ın Görevleri Nelerdir

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz