Tamaşvarlı Aşık Hasan

0
75

Tamaşvarlı Aşık HasanÂŞIK HASAN Tamaşvarlı Gazi, saz

şairi (17. yüzyıl). Çeşitli araştırmacılann derlediği şiirlerden yaşadığı çağı, olayla­rı, karıştığı savaşlan öğreniyor; dilinin, üslubunun özelliklerine bakarak askerliği meslek edinmiş, sınır boylarında sa­vaşmış bir ordu şairi olduğunu anlıyo­ruz. İkinci Viyana Kuşatması (1683), bu yenilginin ardından Tamaşvar, Uyvar, Eğri, Estergon’un yitirilmesi, şiirlerinin kırgın ve biraz baş kaldıran edası içinde dile getirdiği konular ve toplumsal acı­lardır. Budin’in (1686), ve Belgrad’ın düşmesi (1688) üzerine yarattığı ürünler uzun süre dillerde gezmiş izlenimini ver­mektedir. 1699 Karlofça Antlaşması’n dan sonra ordudan çekilip Tamaşvar ya­kınlarında çiftçilikle geçindiğini belirle­yen kayıtlar vardır. Cönklerde adının geçtiği şiirlerinin bir bölümü, Hasan De­de, Kul Hasan, Sefil Hasan gibi Bektaşi şairlerinin ürünleriyle karıştırılmıştır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here