Türk Dili ve Edebiyatı – 9. Sınıf( Lise1) 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları Cevapları

3
547

mebLiselerde 9. sınıf yani lise 1 öğrencileri için tüm derslerin sınav sorularını ve cevaplarını sizler için hazırladık değerli öğrenciler, aşağıda yer alan bilgiler sınavlarda kesin çıkacak sorular değildir elbette, ancak sizin sınava hazırlanırken çalışabileceğiniz sorulardır, aynı zamanda geçtiğimiz yıl birçok okulda bu sorular öğrencilere sınav sorusu olarak sorulmuştur, her nekadar örnek soru olsa da geçmişte sınav sorusu olarak sorulan sorulardır.

Lise 1 yani 9. sınıf öğrencileri için örnek sorular ve çözümlerini yazının devamından bulabilirsiniz.

[ Lise 1 (9. Sınıf)  tüm derslerin sınav sorularını görmek için Tıklayın ]

 

Türk dili ve Edebiyatı 9. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı Soruları

1)Yağmur adlı parçayla yağmur şiirini yazılış amaçları ve dil özellikleri bakımından karşılaştırınız. (10 p)

I: metin
YAĞMUR

Uyu! Gözlerinde renksiz bir perde, Varsın bahçelerde rüzgar gezinsin,
Bir parça uzaklaş kederlerinden. Yağmur ince ince toprağa sinsin,
Bir ruh gülümsüyor gibi derinden, Bir başka alemden gelmiş gibisin, Mehtabın ördüğü saatler nerde? Dalmış gözlerinle pencerelerde.

2. METİN: YAĞMUR
0.5 mm’den daha büyük sıvı damlaları şeklindeki yağışa yağmur denir. Eğer hava dağılırsa damlalar daha da küçülebilir. Yağmr, metar ve gözlemlerde R ile rapor edilir. Yağmurun yoğunluğu, düşme oranına bağlıdır.

I. Metin

II. Metin

2) Aşağıdaki dizeyi açıklık kapalılık yönünden inceleyiniz.(5 Puan) ( her yanlış -1 puandır.)

Lâleyken emel ermedi bahçemde kemâle

3) I. Dünya Savaşının bireyin davranışları ve toplum üzerindeki etkisini anlatan edebi metin hangi bilimlerden yararlanır? Önemli olan üç tanesini yazınız (6 PUAN)

A)

B)

C)
4) “ Heykel , sinema ” sanatları hangi sanat dallarına örnektir? ( 4 Puan )

Heykel:

Sinema:

5) Aşağıdaki şiirin kafiye ve rediflerini bulup çeşitlerini yazınız.( 10 Puan)

On atlıya karar verdim yaşını
Yenice sevdaya salmış başını
El yanında yakar gider kaşını
Tenhalarda gülüşünü sevdiğim

6. Aşağıdaki şiirlerin ait olduğu geleneği yazınız.
(6 puan)

I.
Sâye-i ümmîd zâ’il âfitâb-ı şevk germ
Rütbe-i idbâr âlî pâye-i tedbîr dûn
(https://www.kisaozet.net/ )
II.
Yûnus okur diller ile
Ol kumru bülbüller ile
Hakkı seven kullar ile
Çağırayım Mevlâm seni

III.
Ağlasam sesimi duyar mısınız,
Mısralarımda;
Dokunabilir misiniz,
Gözyaşlarıma, ellerinizle?

I.

II.

III:

7. Aşağıdaki birinci ve ikinci dizelerde hangi edebi sanatlar vardır sadece isimlerini yazınız. ( 4 Puan)
Can kafeste durmaz uçar,
Dünya bir han,konan göçer,
Ay dolanır,yıllar geçer,
Dostlar beni hatırlasın.

Birinci dize:

İkinci dize:
8. Eskimo dilinde kar Arapçada deve ile ilgili çok sayıda kelime bulunması dilin hangi özelliğini gösterir?
( 5 Puan)

9. Polis teşkilatı, romanda hırsızlık yapan birini tutuklamak için harekete geçer mi?Bu edebi metnin hangi özelliğini gösterir ? (5 puan)

10. Edebi metinlerin temel ifade şekillerini yazınız.(5 Puan)

A.

B.

11. İmgenin ortaya çıkış sebebini kısaca açıklayınız. (10 puan)

12. AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARA UYGUN İFADELERİ YERLEŞTİRİNİZ.( 12 Puan)


a. Edebi metinlerin malzemesi………………. dir.

b. Edebi türlerden ………………. coşku ve heyecanı dile getirir.

c. Halk edebiyatında daha çok …………………………ölçüsü kullanılır.

d. Farklı duygu, düşünce ve hayallerin, yeni olay ve durumların zihinde oluşturduğu görüntü ve tasarımların mecazlar ve söz sanatlarıyla ifade edilmesine ……………………….denir

e. Benzetme amacı güdülmeden bir sözün ilgili olduğu başka bir söz yerine kullanılmasına……………….. ……..denir

f.” Mum dibine ışık vermez” sözü hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılmakta, bunlardan mecaz anlam kastedilmektedir.
Bu sanata biz ………………………………..sanatı deriz.
13. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız..( 8 Puan)

a) (…………………) Olay çevresinde oluşan edebi metinler anlatmaya ve göstermeye bağlı metinler olarak ikiye ayrılır.

b) (………………) Resim dramatik sanat dalına girer.

c) (…………………..) Bir durumun gerçek nedeni bilindiği halde onu başka bir nedene bağlamaya Hüsnü talil sanatı denir.

d) (…………….) “abab” şeklinde yazılmış şiir sarmal kafiyelidir.

e) (…………….) Bir şiirde hece ölçüsü kullanılmışsa divan şiir geleneği var demektir.

f) (…………….) Edebi metinlerin her okunuşta yeni anlamlar kazanmasın sebeplerinde biri de edebi metnin çok anlamlı olmasındandır.

g) (…………….) Sanat ya da güzellik alanında söz konusu değerleri konu alan bilim dalına estetik denir.

h) (…………….)Bir gazete haber yazısı kurmaca bir metindir (https://www.kisaozet.net/ )

(14-18. sorular 3’er puan toplam 15 puandır.)

14.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde
kişileştirme sanatı vardır?

(I)Güneş yavaş yavaş yükselirken antik kent aydınlanmaya başlıyor.
(II) Güneşle birlikte, kentin geçmişindeki bilinmeyen yönlerin de ortaya çıkacağını sanıyorinsan; ama bir süre sonra yanıldığını anlıyor.
(III) Yüzyıllardır yalnızlığa alışmış, unutulmuş bu kentin geçmişini düşünüyor.
(IV) Acaba bu tiyatro sahnesindekaç oyun sergilendi, odeonda ne gibi sorunlar tartışıldı, ölümüne savaşlar nasıl yaşandı buralarda?
(V) Bugün, bütün bunlardan habersiz, tarih sahnesindeki
rolünü tamamlamış ve mağrur bir sessizliğe gömülmüş bir kentle karşı karşıyayız.
A) I. ve II. B) I. ve IV. C) III. ve IV.
D) III. ve V. E) IV. ve V.
(2006 öss (https://www.kisaozet.net/ ) )

15. Aşağıdaki cümlelerin hangileri şiirin ahenk özellikleriyle ilgilidir?

I. Kimi şairler şiiri yalnızca uyakta aramaya kalkışmışlardır.
II. Bu akımın etkisindeki şairler şiirin, içerdiği mazmunlar
bakımından kusursuz olması gerektiğini savunmuşlardır.
III. Bu şairler, şiirde veznin sağladığı ritmi önemserler.
IV. Betimleyici şiir anlayışını benimseyen şairler,
canlı, renkli şiirler yazmışlardır.
V. Bu şiirde şair, dış dünyadaki varlıkları kendi
duygu dünyasına göre yorumlayarak farklı izlenimlere
ulaşmıştır.

A) I. ve III. B) I. ve IV. C) II. ve III.
D) II. ve IV. E) III. ve V.
(2008 ÖSS)

 

16. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
I. Biz de hafif olsaydık bir rüzgârdan
II. Yer alsaydık şu bulut kervanında
III. Güzele ve yeniye doğru koşan
IV. Bu sonrasız gidişin bir yanında
A) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Hepsinde redif kullanılmıştır.
C) Duraklarda belirli bir kurala uyulmamıştır.
D) I. ve II. dizelerde ulama vardır.
E) I. ve III. ile II. ve IV. dizelerde çapraz uyak (kafiye) görülmektedir.
(2007 ÖSS)

17. Aşağıdakilerden hangisi dilin kültür taşıyıcısı olduğunu gösterir?
a) Dilin seslerden örülmüş bir yapının olması
b) İnsanların iletişim kurabilmek için genellikle dili kullanması
c) Bazı dillerin zamanla unutulması
d) Atasözlerinin kulaktan kulağa çağımız ulaşması
e) Her milletin dilinin farklı olması

18)Aşağıdakilerden hangisi edebi metinlerin özellikleri arasında gösterilmez?
a)Yaratıcısının anlatım özelliklerini yansıtmaları
b) Yazıldıkları dönemin kültürel özelliklerini gösterebilmeleri
c) Okuyucuda güzel duygular uyandırabilmeleri
d) Herkese aynı derecede hitap eden bir dille oluşturulmaları
e) Dilin anlatım olanaklarının zenginleştirilmesinde rol almaları

Türk Dili ve Edebiyatı Sınavı Soruların Cevapları

1-

I. Metin : Sezdirrmek çağrıştırmak güzellik amacıyla yazılmıştır.
Mecazlı ifadeler vardır. Kelimeler yan anlmıyla kullanılmıştır.

5 puan

II. Metin: Bilgi vermek amacıyla yazılmıştır.
Kelimeler birinci anlamıyla kullanılmıştır.
Terimler kullanılmıştır

5 puan

2-
Lâ ley ken e mel er me di bah çem de ke mâ le
– – – . – – . . – – . . – –

3-
A) Tarih

B) Sosyoloji

C) Psikoloji

4-
Heykel: Görsel (plastik) 2

Sinema: Dramatik (ritmik)2

5-
“ını”lar redif 5
“aş”lar tam kafiye 5

6-
I. Divan şiiri 2

II. Tasavvuf geleneğiyle 2

III: Serbest nazım 2

7-
Birinci dize: Kapalı istiare2

İkinci dize: Teşbih (benzetme)2
8-
Yaşanan çoğrafya ihtiyaçlar dili etkiler (3+2)

9-
Sanat eserinin kurmaca olduğunu gösterir.5

10-
A. Manzum

B. Mensur (3+2)

11-

Dil hayatı ifade etmede sınırlı kalır ihtiyaçları tam karşılamaz. İnsan duygu ve düşünceleri ise sınırsızdır. Dolayısıyla bu duygu ve düşünceleri anlatırken imgeler başvurur.

12-

a. Edebi metinlerin malzemesi DİL dir.

b. Edebi türlerden ŞİİR coşku ve heyecanı (https://www.kisaozet.net/ )dile getirir.

c. Halk edebiyatında daha çok HECE ölçüsü kullanılır.

d. Farklı duygu, düşünce ve hayallerin, yeni olay ve durumların zihinde oluşturduğu görüntü ve tasarımların mecazlar ve söz sanatlarıyla ifade edilmesine İMGE denir

e. Benzetme amaç güdülmeden bir sözün ilgili olduğu başka bir söz yerine kullanılmasına MECA-I MÜRSEL ( AD AKTARMASI).denir

f.” Mum dibine ışık vermez” sözü hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılmakta, bunlardan mecaz anlam kastedilmektedir.
Bu sanata biz KİNAYE.sanatı deriz.

13-

a) (D.) Olay çevresinde oluşan edebi metinler anlatmaya ve göstermeye bağlı metinler olarak ikiye ayrılır.

b) (Y ) Resim dramatik sanat dalına girer.

c) (D ) Bir durumun gerçek nedeni bilindiği halde onu başka bir nedene bağlamaya Hüsnü talil sanatı denir.

d) (Y .) “abab” şeklinde yazılmış şiir sarmal kafiyelidir.

e) (Y .) Bir şiirde hece ölçüsü kullanılmışsa divan şiir geleneği var demektir.

f) (D ) Edebi metinlerin her okunuşta yeni anlamlar kazanmasın sebeplerinde biri de edebi metnin çok anlamlı olmasındandır.

g) (D ) Sanat ya da güzellik alanında söz konusu değerleri konu alan bilim dalına estetik denir.

h) (Y .)Bir gazete haber yazısı kurmaca bir metindir

Önceki Makale9. Sınıf (Lise 1) 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı Soruları Cevapları
Sonraki Makale9. Sınıf (Lise1) Fizik Sorumluluk Sınavı Soruları Cevapları

3 Yorum Yapıldı

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz