Binalarda enerji performansı yönetmeliği nedir, maddeleri

0
199

05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Binalarda Enerji Performansı Yöönetmeliğini” inceleyelim. ısı yalıtımı konusunda alınabilecek önlemleri tartışalım.

Binalarımızda ısı yalıtımı yapmak yıl boyunca harcayacağımız yakıt miktarını %24-30 oranında azaltacaktır bu da ekonomik olarak bize olumlu yönde dönüş yapacak, daha az yakıt tükettiğimiz için doğayı daha az kirletecek, ekonomimizi daha da sağlamlaştırmış olacağız.

Isı yalıtımı deyip geçmemek lazım, ısı yalıtımının aileye, ülkeye, çevreye olumlu pek çok yönleri vardır, yaptıracağımız ısı yalıtımı ile pek çok alanda olumlu yönde gelişmeler sağlayabiliriz.

Binalarda enerji performansı yönetmeliği de bunu konu almaktadır, binalarımızda enerjiyi korumaya yönelik çalışmalar yapmamızı ister. İşte bu yönetmeliğin içeriği maddeleri.

binalarda ısı yalıtımı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ MADDELERİ

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı dış iklim şartlarını, iç mekan gereksinimlerini, mahalli şartları ve maliyet etkinliğini de dikkate alarak, bir binanın bütün enerji kullanımlarının değerlendirilmesini sağlayacak hesaplama kurallarının belirlenmesini, birincil enerji ve karbondioksit (CO2) emisyonu açısından sınıflandırılmasını, yeni ve önemli oranda tadilat yapılacak mevcut binalar için minimum enerji performans gereklerinin belirlenmesini, yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanabilirliliğinin değerlendirilmesini, ısıtma ve soğutma sistemlerinin kontrolünü, sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasını, binalarda performans kriterlerinin ve uygulama esaslarının belirlenmesini ve çevrenin korunmasını düzenlemektir.

  Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

             a) Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan binalarda uygulanmak üzere; mimari tasarım, mekanik tesisat, aydınlatma, elektrik tesisatı ve elektrik tüketen binaların sabit ekipmanları konularındaki asgari performans kriterlerine, enerji performans hesaplama usûllerine, enerji kimlik belgesinin hazırlanmasına, binaların kontrolleri ve enerji kimlik belgesini hazırlayacak ve denetleyecek onaylanmış bağımsız yetkili kuruluşların yetkilendirilmesine ve yetkilerinin düzenlenmesine, ülke enerji politikasının oluşturulmasına yönelik gerekli araştırmalar, incelemeler yapılmasına ve bunun sonucunda elde edilen deneyimler ile ilgili bilgilerin toplanmasına,

             b) 1000 m2’nin üzerinde kullanım alanına sahip binalarda; elektrik, ısı ve sıhhi sıcak su ihtiyacının kojenerasyon sistemi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim imkanlarının araştırılarak, ekonomik yapılabilirliği olan uygulamalara,

             c) Bina sahipleri ve son kullanıcıların bilinçlendirilmesi, sektörde faaliyette bulunan kurum ve kuruluşların çalışanlarının eğitimleri ve eğitimlerin güncelleştirilmesi vasıtasıyla enerjinin daha verimli kullanımına,

             ç) Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen binalarda, enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik önlemler ve uygulamalar ile ilgili, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun görüşünün alınarak bu görüş doğrultusunda yapının özelliğini ve dış görüntüsünü etkilemeyecek biçimde enerji verimliliğini arttırıcı uygulamaların yapılmasına,

             ilişkin usûl ve esasları kapsar.

             (2) Sanayi alanlarında işletme ve üretim faaliyetleri yürütülen binalar, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar, seralar, atölyeler ve münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl ve benzeri binalar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Önceki MakaleIsı yalıtımının faydaları nelerdir
Sonraki MakaleDoğal kaynakların bilinçli bir şekilde tüketilmesi için ne yapmalıyız

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz