Hititler Hakkında Bilgi

0
250

Hititler Hakkında Bilgi, hititler ile ilgili kısa bilgiler, özellikleri, 

Tahminlere göre do­ğudan gelerek Anadolu’ya yerleşen Hititler, «Ârî» ırklarından bir kavimdir. M. Ö. 1900 yıllarına doğ­ru Anadolu’da bir devlet kurmuşlar, devletleri, M. Ö. 1810’a doğru bir impa­ratorluk derecesinde büyümüştür. Bu tarih­ler, Anadolu’nun tarihî çağının başlangıcıdır, ilk Hitit imparatoru Murşil, M. O. 1806’da Babil’i alacak derecede güc kazanmış ve M. O. 1800’de ölmüştür. Daha sonraki yüzyıl­larda imparatorluk zayıflamıştır. Anadolu’ nun doğu ve güney doğusu ile Kuzey Suri­ye’ye bir Mitanni-Hurri Kırallığı kurulmuş, Batı ve Orta Anadolu, Hititler’de kalmıştır.

M. Ö. XIV. yüzydda Hititler, yeniden canlılık göstermeye ve Yakın Doğu’da mü­him rol oynamaya başlamışlardır. M. O, 1350 yıllarında Kuzey Suriye’yi ele geçir­mişler ve böylece devrin en büyük devleti olan Mısır ile komşu ve rakîp olmuşlardır. Kuzey Suriye’de Kadeş’te Hitit imparatoru Muvatalliş ile Firavun II. Ramses, İlkçağ tarihinin en ünlü meydan muharebelerinden birini yaptılar; fakat yenişemediler.

M. Ö. 1287’de Muvatalliş öldü. Yeni Hitit İm-paratoru III. Hattuşil, M. ö. 1272’de Mı­sır ile sulh görüşmelerine başladı. M. ö. 1264’te II. Ramses, Hitit hükümdarının kı­zı ile evlendi; iki devlet arasındaki müna­sebetler iyi bir devreye girdi.

Hitit imparatorluğu, iç idarelerinde müs­takil şehirlere ve bu şehirleri idare eden kudretli bir asilzadeler sınıfına dayanıyor­du, imparator ve sarayı, bütün bu şehirler ve bölgeler üzerinde, umumi bir nüfuza sa­hipti. Hür köylülerden, büyük arazi sahip­lerinden, rahiplerden meydana gelen kala­balık bir sınıf vardı. Kölelik yaygındı. Ka­dının cemiyetteki mevkii yüksekti.

Hititler’in başlıca geçim kaynağı hayvancılıktı. Büyük ve küçük baş hayvanların yanında at da yetiştirirrlerdi. Dağlarında zengin de­mir cevheri bulunması sayesinde Hititler’in, bilhassa bu madeni işliyen usta sanatkârları sardı. Fetihlerdeki başarılarının birinci se­bebi, demirden yapılmış silâhları idi. Düş­manlarında yalnız bakır ve tunçtan yapıl­mış silâhlar olması, onlara büyük üstünlük veriyordu. Bununla beraber, Hititler, bu sır­larını saklamaya dikkat etmemişler ve bir müddet sonra demir, bütün Yakın Doğu’ya yayılmıştır. Hititler, Babil’den birçok şey öğrenmişlerdir.

Kendilerine has medeniyetlerinden bir şey kaybetmeksizin, çivi yazısı­nı, kendi dillerinin ihtiyaçlarını karşılıya-cak şekilde Babil’den almışlardır. Yazıları­nı bilhassa taşa kazmıslardır.

M. ö. 1180’e doğru Hitit Devleti, tarihe karışmış, IV. Tuthaliya, Hititler’in son hü­kümdarı olmuştur. IV. Tuthaliya yeni Hi­tit Devletinin 12. hükümdarı idi. M. ö. 2025 – 1650 arasında 375 yıl kadar devam ettiği sanılan eski Hitit Devletinden yüzyıl kadar sonra M. Ö. 1550 sıralarında II. Tut-haliye ile başlıyan yeni Hitit Devleti de, 370 yıl, bir imparatorluk halinde devam et­miştir. Hititler, tarihte ilk defa Anadolu bir­liğini gerçekleştirmek gibi çok büyük bir iş yapmışlardır, imparatorluğun yıkılmasından sonra merkezi Kargamış olan küçük bir Hi­tit prensliği, bir müddet devam etmiştir; fa­kat bunların tarihî ehemmiyeti yoktur.

Önceki MakaleHititlerden Önce Anadolu Hakkında Bilgi
Sonraki Makaleİranlılar ve Yunanlılar Hakkında Bilgi

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz