KPSS Çıkmış Tarih Soruları ve Çözümleri

0
175

çıkmış kpss tarih soruları cevapları, kpss tarih soruları ve cevapları, daha önceki sınavlarda çıkan tarih soruları, kpss tarih soruları cevapları, kpss tarih soru çözümleri, cevapları.

KPSS ÇIKMIŞ  SORULAR  VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ

1. İlk Türk devletlerinde yabgu içişlerinde serbest, dış

işlerinde doğudaki hakana bağlıydı.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisinekanıt olduğu

savunulabilir?

A) Hakanın iç işlerine, dışişlerinden daha az önem

verdiğine

B) Komşu devletlerin güçlü olduğuna

C) Ülkenin federal bir yapıya sahipolduğuna

D) Hakandan sonra tahta çıkmahakkının yabguya ait

olduğuna

E) Türklerin Gök-Tanrı inancınındışındaki inançlara da

açık olduğuna

(Cevap C)

 

 

2. Müslüman Türk devletlerinde devletmemurluğu çoğunlukla

babadan oğula geçer, iktidardeğişmelerinde de iktidar

çoğu kez aynı ailede kalırdı.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumunsonuçlarından

biridir?

A) Devletin iyi yönetilmesi

B) İşsizliğin önünün kapanması

C) Başarılı bir dış siyasetizlenmesi

D) Yeni mesleklerin önünün kapanması

E) Bürokraside egemen bir sınıfınortaya çıkması

(Cevap E)

 

 

3. Anadolu Selçuklu Devleti’nde büyükkervansarayların

hemen hepsi XIII. yüzyıla aittir.

Bu durumun,

I. sanat,

II. ticaret,

III. askerlik

alanlarının hangilerinde görülengereksinimin bir

sonucu olduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) YalnızIII

D) I ve II E) II ve III

(Cevap B)

 

 

4. Avrupa XVII. yüzyıl boyunca dahabüyük boyutlu bir

sanayiye geçmek ve lonca düzeyindekiüretimi aşmak

için uğraşmış ve XVIII. yüzyıldabunu gerçekleştirmiştir.

Avrupa, sanayi toplumuna doğru yolalırken tarım üretimi

azalmış Osmanlı Devleti’nden tarımürünleri almaya

başlamıştır.

Bu durumun Osmanlı Devleti’ndeaşağıdakilerden

hangisine neden olduğu savunulamaz?

A) Elinde bulunan ipek ve baharatyollarının önem kazanmasına

B) İpekli sanayinin ham ipeğe, sofsanayinin yapağıya

dönüşmesine

C) Tarım üretiminin geçimlikdüzeyden pazar ekonomisi

düzeyine gelmesine

D) Esnaf gruplarının kendiaralarında paylaşması gereken

ham maddenin yurt dışına çıkmasına

E) Sanayinin ham maddesi olan pamukve tütün gibi

ürünlerin üretiminin yoğunlukkazanmasına

(Cevap A)

 

 

5. Osmanlı Devleti’nde,

I. divanın sarayda değil Babıali’deyani sadrazam

kapısında toplanmaya başlaması,

II. şehzadelerin sancağagönderilmesi uygulamasına

son verilmesi,

III. Osmanlı ailesinin en yaşlı veolgun üyesinin tahta

geçmesi kuralının getirilmesi

durumlarından hangileri,padişahların yetişme

biçiminde değişiklik olduğunugösterir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) YalnızIII

D) II ve III E) I, II ve III

(Cevap D)

 

 

6. I. Osmanlı

II. Memluk

III. Selçuklu

Yukarıdaki devletlerin hangilerindesaltanat makamı

içinde halifelik anlayışıuygulanmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) YalnızIII

D) I ve II E) II ve III

 

(Cevap A)

 

 

7. Osmanlı Devleti’nde eski ve yenikurumlar işlevlerini bir

arada yürütmüştür.

Bu durum aşağıdaki dönemlerdenhangisiyle başlamıştır?

A) Kuruluş B) Yükselme

C) Duraklama D) Tanzimat

E) Meşrutiyet

 

(Cevap D)

 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi XIX.yüzyılda Osmanlı

Devleti’nde yapılan ıslahathareketlerinin özelliklerinden

biri değildir?

A) Avrupa devletlerinin, OsmanlıDevleti’nin iç işlerine

karışmasını önleme amaçlı olması

B) Müslüman olmayanları memnunedecek çeşitli düzenlemeleri

içermesi

C) Avrupa devletlerinin desteğininsağlanmasının amaçlanması

D) Avrupa kültürünün etkisindehazırlanması

E) Sadece askerlik alanındayapılması

(Cevap E)

 

 

9. Osmanlı Devleti aşağıdakilerdenhangisiyle Avrupa

devletlerinin pazarı hâlinegelmiştir?

A) Paris Antlaşması

B) Boğazlar Sözleşmesi

C) Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi

D) Hünkâr İskelesi Antlaşması

E) Meşrutiyetin ilan edilmesi

(Cevap C)

 

 

10. Erzurum Kongresi kararlarınınaşağıdakilerin hangisinde

etkili olduğu savunulamaz?

A) Sivil ve askerî yöneticilerinişgallere karşı mitingler

düzenlemeleri için genelgeleryayımlanması

B) Lozan Antlaşması’nın bağımsızlığısavunan ruhu

C) TBMM’nin toplanış ve açılışgerekçesi

D) Sivas Kongresi kararları

E) Amasya Protokolleri

(Cevap A)

 

 

11. Sivas Kongresi’nden sonra,Temsilciler Kurulunun

girişimleriyle Damat Ferit PaşaKabinesi düşürülmüş ve

Kabineyi Ali Rıza Paşa kurmuştur.

Bu duruma göre aşağıdakilerdenhangisi söylenemez?

A) İstanbul Hükümeti ile Anadoluarasında ilişkilerin

yeniden kurulduğu

B) Padişahın Anlaşma Devletlerininetkisinden kurtulduğu

C) İstanbul Hükümeti’nin Anadolu’nungücünü tanıdığı

D) Damat Ferit Paşa KabinesininTemsilciler Kurulu

çalışmalarına karşı olduğu

E) Ali Rıza Paşa Kabinesinin SivasKongresi’nde seçilen

Temsilciler Kurulunun isteklerineuymak zorunda

kalabileceği

(Cevap B)

 

 

12. Kurtuluş Savaşı’nda Gürcistan,Ermenistan Hükümetleriyle

Kars Antlaşması yapılmıştır.

Bu antlaşmanın yapılmasındaaşağıdakilerin hangisinin

etkili olduğu savunulabilir?

A) Anlaşma Devletlerinin 22 Mart1922’de barış için

yeni koşullar önermesi

B) Rodos ve On İki Ada’nın İtalya’yabırakılması

C) Mudanya Anlaşması’nın imzalanması

D) Musul’un Irak’a bırakılması

E) Sakarya Savaşı’nın kazanılması

 

(Cevap E)

 

 

13. Amasya Görüşmelerinde yapılan üçüncüprotokolle,

Ermeni göçü sırasında suçişleyenlerin mebus seçimlerine

katılmalarının önlenmesi istenmiş,siyasi partilerin

ve Hıristiyan toplulukların seçimekatılmalarının sağlanması

için çaba gösterileceğibelirtilmiştir.

Bu durumun aşağıdakilerdenhangisinin göstergesi

olduğu savunulamaz?

A) Meclise ülkeyi temsil eden tümsiyasi görüşlerin girmesi

gereğine inanıldığının

B) Seçimlerin yapılması için huzurlubir ortamın sağlanmaya

çalışıldığının

C) Seçimlerin erken yapılmasınınzaman kazandıracağının

D) Uygulamalarda adildavranılmasının gereğine inanıldığının

E) Birlik ve beraberliğinsağlanmasına gerek görüldüğünün

(Cevap C)

 

 

14. Batı Cephesinde Yunanistan’layapılan aşağıdaki

savaşlardan hangilerinin sonunda,Anlaşma Devletleri

Yunan ordusunu güçlendirmek amacıyla

TBMM’yle ilişki kurarak SevrAntlaşması’nın koşullarını

değiştirmek istemiştir?

A) Birinci İnönü – İkinci İnönü

B) Birinci İnönü – Sakarya

C) Sakarya – Büyük Taarruz

D) İkinci İnönü – Kütahya-Eskişehir

E) Kütahya-Eskişehir – Büyük Taarruz

(CevapB)

 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’yekarşı başlatılan

ayaklanmaların nedenlerinden birideğildir?

A) Seçim çalışmalarının başlaması

B) Azınlıkların devlet kurmakistemesi

C) İstanbul Hükümetince halkın dinîduygularının kötüye

kullanılması

D) Osmanlı Devleti’nin zayıflığındanyararlanarak bazı

ailelerin otoriteyi ellerinegeçirmesi

E) Bazı Kuvay-ı Milliyebirliklerinin yeni orduya katılmaya

ve devlet düzenine girmeye karşıolması

 

(Cevap A)

 

 

16. Atatürk’ün 1925 yılında, “… Artık hükümet ile millet

arasında geçmişteki ayrılıkkalmamıştır. Hükümet millettir

ve millet hükümettir. Artık Hükümetve Hükümet üyeleri

kendilerinin milletten ayrıolmadıklarını ve milletin

efendi olduğunu anlamışlardır.” şeklindekianlatımıyla,

I. milletin yönetime katıldığı,

II. millete değerinin verildiği,

III. hükümetlerin demokrasinin öneminikavradığı

durumlarından hangilerine ulaşıldığısavunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) YalnızIII

D) I ve II E) I, II ve III

(Cevap E)

 

 

17. 20 Ocak 1921 tarihli Anayasa’da yeralan bazı maddeler

şunlardır:

• Egemenlik kayıtsız şartsızmilletindir.

• Türk Devleti TBMM tarafından idareolunur.

• Kanun yapma ve kanunları yürütmegücü

Mecliste toplanmıştır.

Bu maddelere göre aşağıdakilerdenhangisi yönünde

yargıya varılamaz?

A) Padişah hukuki ve siyasiyetkilerinden yoksun bırakılmıştır.

B) Yeni Türk Devleti’nin siyasiyapısı tamamlanmıştır.

C) Yeni Türk Devleti’nin siyasalyapısının ilkeleri belirlenmiştir.

D) Osmanlı Devleti fiilen yoksayılmıştır.

E) Halk egemenliği önemsenmiştir.

(Cevap B)

 

 

18. İsmet İnönü, Lozan Antlaşması’nıimzaladıktan

sonra İstanbul Üniversitesindebaşarının sırrını:

“Yaşamaya yetecek güçte olduğumuzubelirtmeye

gitmiştik … kuvvetli durumdaydık.Reddediyoruz dediğimiz

zaman ulusun da reddedeceğinibiliyorduk.” şeklinde

açıklamıştır.

İsmet İnönü’nün bu açıklamasıyla,

I. laiklik,

II. bağımsızlık,

III. ulus egemenliği

ilkelerinden hangilerini vurguladığısavunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) YalnızIII

D) II ve III E) I, II ve III

(Cevap D)

 

 

19. Soyadı Kanunu’yla tüm vatandaşlara,aile ismi olarak öz

adları yanında soyadı kullanmazorunluluğu getirilmiştir.

Bu zorunluluğun,

I. sınıf farklılıklarının isimolarak kullanılması,

II. isim benzerliklerinin bazıkarışıklıklara neden olması,

III. toplumda azınlık olan TürkiyeCumhuriyeti vatandaşlarının

bulunması

durumlarının hangilerindenkaynaklandığı

savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

(Cevap C)

 

 

20. Atatürkçü milliyetçilik anlayışılaiktir.

Bu yargıyı aşağıdakilerden hangisidestekler?

A) Milleti oluşturan unsurlararasında ırk ve köken birliğinin

temel alınması

B) Vatandaşların istedikleri dini vemezhebi seçmesi

C) Toplumun ırk, din ve mezhepçizgileriyle bölünmesi

D) Devletin resmî bir dininin olması

E) Ümmetçi düşünce yapısı

(Cevap B)

 

 

21. TBMM’de öğretiminbirleştirilmesine ilişkin öneri

aşağıdakilerden hangisiyle birliktegörüşülerek yasalaştırılmıştır?

A) Halifeliğin kaldırılması

B) Cumhuriyetin ilanı

C) Saltanatın kaldırılması

D) 1921 Anayasası’nın yapılması

E) Tekke ve türbelerin kapatılması

 

(Cevap A)

 

 

22. Halkçılık ilkesinin demokratikolma özelliğini,

I. ayrıcalıklara karşı olması,

II. egemenliğin halkın bir kesimineait olması,

III. herkesin kanun önünde eşitkabul edilmesi

durumlarından hangileri destekler?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) II ve III

(Cevap D)

 

 

23. Cumhuriyet Döneminde kalkınmadasanayileşmeye

önem vermek amacıyla Teşviki SanayiKanunu çıkarılmıştır.

Bu Kanun’la sanayi kuruluşlarınaüretecekleri

malların değerine göre % 10 primverilmiş ve ithal ürünlerinden

% 10 daha pahalı da olsa devletkurumlarına

bunları kullanma zorunluluğugetirilmiştir.

Bu durumun,

I. üretimin artırılmak istendiği,

II. ithalatın kısıtlanmak istendiği,

III. sermaye birikimine devletdesteği sağlandığı

durumlarından hangileriningöstergesi olduğu

savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) YalnızIII

D) I ve II E) I, II ve III

(Cevap E)

 

 

24. 1923 – 1928 yılları arasında önemliatılımlar yapıldığı

hâlde, harf inkılabı ancak 1928yılında gerçekleştirilebilmiştir.

Bu gecikmede,

I. harf inkılabına çok önemverilmesi ve başarısının

rastlantıya bırakılmak istenmemesi,

II. daha önce bu konuda yapılmışolan çalışmaların

sonuçsuz kalması,

III. Arap alfabesinin harf sayısınınsayıca fazla olması

durumlarından hangilerinin etkiliolduğu savunulabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

(Cevap C)

 

 

25. • Halifeliğin kaldırılmasıyla şeriataaykırı olduğu

yolunda fetva vermeye kalkışan fetvamakamının

ortadan kaldırılması

• Siyasal amaçlarla sömürülebilecekolan Terakkiperver

Cumhuriyet Partisinin kapatılması

Yukarıdaki gelişmelerinaşağıdakilerden hangisine

ortam hazırladığı savunulabilir?

A) Cumhuriyetin ilan edilmesi vecumhurbaşkanının

seçilmesi

B) Anayasadan laikliğe aykırıhükümlerin çıkarılması

C) Ulus egemenliğine dayalı yeni biranayasa yapılması

D) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nunçıkarılması

E) Saltanatın kaldırılması

(Cevap B)

 

 

26. Cumhuriyet’in ilk on beş yılındakurulan bankalar

arasında Türkiye Cumhuriyeti MerkezBankasının

önemli yeri olmasında,

I. çiftçiye kredi verilmesi,

II. ulusal bankalara destekverilmesi,

III. Osmanlı Bankasına verilmiş olankâğıt para çıkarma

ayrıcalığının giderilmesi

görevlerinden hangilerini üstlenmişbir kuruluş

olmasının etkisi vardır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) YalnızIII

D) II ve III E) I, II ve III

(CevapD)

 

 

27. 1923 yılında, 1921 Anayasası’ndayapılan değişiklikle

Türkiye Devleti’nin,

I. siyasi rejimi,

II. hükümetin oluşturulma biçimi,

III. seçim sistemi

konularından hangileribelirlenmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

.

 

(Cevap C)

 

 

28. Atatürk Döneminde çok partilihayata geçiş amacıyla

kurulan partilerden SerbestCumhuriyet Partisinin

programında,

I. cumhuriyetçilik,

II. devletçilik,

III. laiklik

ilkelerinden hangileri yer almıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) YalnızIII

D) I ve II E) I ve III

(Cevap E)

 

 

29. I. Boğazların Türk egemenliğinegeçmesi

II. İtalya’nın Rodos ve On İkiAda’yı Yunanistan’a

bırakması

III. Ege adalarınınsilahsızlandırılması

Yukarıdakilerden hangileri AtatürkDönemi gelişmeleri

arasındadır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) YalnızIII

D) I ve III E) I, II ve III

(Cevap D)

 

 

30. Aşağıdakilerden hangisi SadabadPaktı’nın kurulmasına

neden olan gelişmelerden biridir?

A) İtalya’nın Asya ve Afrika’yadoğru yayılma siyaseti

izlemesi

B) Boğazlardan geçmek isteyenyabancı savaş gemilerinin

Türkiye’den izin almak durumundaolması

C) 1929 yılında Amerika’nın ekonomikkriz yaşaması

D) Birleşmiş Milletler Teşkilatınınkurulması

E) İngiltere’nin Kıbrıs’ı işgaletmesi

(Cevap A)

 

KPSS ÇIKMIŞ  SORULAR  VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ

Önceki MakaleSamsung Turkcell p7500 Galaxy Tablet 10.1 inc kampanyası Özellikleri Fiyatı Detaylar
Sonraki MakaleAskorbik asit nedir? Nerede bulunur? Faydaları nelerdir

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz