Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı Başvuru Gerekli Şartlar

0
178

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ ER TEMİN EDİLECEKTİR

2011 YILI İKİNCİ DÖNEM SÖZLEŞMELİ ER TEMİN FAALİYETİ BAŞVURU KILAVUZU

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

1. Kara Kuvvetleri Komutanlığının sözleşmeli er ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilecektir. Temin, en az ilköğretim mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup askerlik hizmetini erbaş veya er olarak tamamlamış, ön başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla terhislerinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olanlar ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yirmi altı (26) yaşından gün almamış olanlar ve halen silâhaltında bulunan adaylar arasından TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlarda yapılacaktır.

2. Temin faaliyeti, TABLO-2’deki faaliyet takvimine uygun olarak icra edilecektir. Ön başvurular 07 Eylül 2011 tarihinden, 21 Ekim 2011 saat 17.00’a kadaryapılacaktır.

 

3. Sözleşmeli er ön başvuruları, internet üzerinden başvuru formunun doldurulması ile yapılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile ikinci seçim aşamasına gelinmesi ve belgelerin teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır. Başvurularla ilgili hususlar 2’nci Bölüm 2 ve 3’’üncü maddelerde açıklanmıştır.

 

4. Ön başvuruları uygun olan adayların başvuru kabulleri ile ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet testleri (FKT) ve mülakatları ön başvuru durumuna göre belirlenecek sınav merkezinde icra edilecektir. (Ön sağlık muayenesi, FKT ve mülakat tarih ve yerleri sınav merkezinin belirlenmesi ile birlikte www.kkk.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.)

 

5Kılavuzun tamamını okumadan çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmayınız. Yapılan yanlışlıklardan doğacak sonuçların tümü adaya ait olacaktır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

BAŞVURU ESASLARI

 

1. BAŞVURU KOŞULLARI:

 

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

 

b. En az ilköğretim mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

 

c. Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

 

ç. Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (07 Eylül 2008 tarihinden itibaren terhis olanlar),

 

d. Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla; düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 26 yaşından gün almamış olmak (07 Eylül 1986 tarihinden sonradoğanlar),

 

e. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

 

f. Askerî öğrencilikten ilişiği kesilmemiş olmak,

 

g. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

 

ğ. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(1) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,

 

(2) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

 

(3) 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak,

 

h. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

 

ı. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,

 

i. Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden “Sağlam, Sözleşmeli Er Olur.” kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

 

j. Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak.

 

NOT-1: Ön başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde sınavın hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

 

2. BAŞVURULARIN YAPILMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

 

a. Halen silahaltında bulunanlardan başvuruda bulunmak isteyen adaylar;

 

07 Eylül 2011 tarihinden, 21 Ekim 2011 saat 17.00’a kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak ön başvurularını yapacak, TABLO-3’de bulunan dilekçeye ön başvuru sayfasının çıktısını ekleyerek, kıt’a özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirlerine müracaat edeceklerdir. Birlik komutanının yapması gereken işlemler 3’üncü maddede belirtilmiştir.

 

b. Terhis olduktan sonra başvuru şartlarına haiz bulunanlardan başvuruda bulunmak isteyen adaylar ise;

 

07 Eylül 2011 tarihinden, 21 Ekim 2011 saat 17.00’a kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak ön başvurularını yapacak, TABLO-3’de bulunan dilekçeye ön başvuru sayfasının çıktısını ve terhis belgesinin aslını veya Askerlik Şubesi Başkanlığından alınmış onaylı bir suretini ekleyecek ve ikinci seçim aşamasına gelirken yanlarında getirerek asıl başvurularını yapacaklardır.

 

c. İnternet ön başvuru belgesi olmayan adayların, başvuru şartlarını taşısalar bile müracaatları kabul edilmeyecektir.

 

3. BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER:

 

a. Halen silahaltında bulunanlardan sözleşmeli er şartlarını haiz ve istekli olan adaylar, ön başvurularını 07 Eylül 2011 tarihinden, 21 Ekim 2011 saat 17.00’a kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacak, başvuru yaptığı sayfanın çıktısını alarak örneği TABLO-3’de bulunan dilekçeye ekleyecek ve kıt’a özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirlerine müracaat edeceklerdir.

 

b. Sözleşmeli er şartlarını haiz olup ikinci seçim aşamasına çağrılan adaylar için bağlı olduğu birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri tarafındanTABLO-4’de örneği bulunan “Sözleşmeli Er Olacaklar İçin Nitelik Belgesi “(Nitelik belgesine adayın askerlik yaptığı kuvvet, sınıf ve branşı ilave edilecektir.) doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır. Silâhaltındaki adaylardan haklarında adli ve/veya askeri mahkemelerde (Disiplin mahkemesi dâhil) işlemi olanlara ait ilgili belgeler de bu zarfın içine konulacaktır.

 

c. Birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri, bir dosyaya adayların müracaat dilekçesini, ön başvuru belgesini ve kapalı, mühürlü zarf içerisine konmuş nitelik belgesi ile varsa mahkeme evraklarını koyarak adaylara teslim edecek, adaylar ikinci seçim aşamasına gelirken bu dosyayı yanlarında getireceklerdir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmi evrak kanalı ile gönderilmeyecektir.

 

ç. Halen silahaltında bulunan adaylar; TABLO-1’de (3) koduyla belirtilen branşlara başvurmaları durumunda, birlik komutanlıklarından bahse konu branşlarda askerlik hizmetini yürüttüklerine dair örneği TABLO-3’de bulunan onaylı belge veya bu branşlara ait bonservis getireceklerdir.

 

4. ÖN BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLARIN DUYURULMASI:

 

a. Ön başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet testi ve mülakata gireceği sınav merkezi www.kkk.tsk.tr internet adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI

 

1. GENEL ESASLAR:

 

Ön başvurusu kabul edilen adaylar aşağıda belirtilen aşamalardan geçecektir.

 

a. Başvuru evraklarının incelenmesi ve kayıt kabul faaliyetleri,

 

b. Ön sağlık muayenesi,

 

c. Fiziki kabiliyet testi,

 

ç. Mülakat,

 

d. Sağlık raporu / Güvenlik soruşturması işlemleri.

 

2. BAŞVURU EVRAKLARININ İNCELENMESİ VE KAYIT KABUL FAALİYETLERİ, ÖN SAĞLIK MUAYENESİ, FİZİKİ KABİLİYET TESTİ (FKT):

 

Ön başvuruları uygun olan adayların kayıt kabul faaliyetleri, ön sağlık muayenesi ile fiziki kabiliyet testleri (FKT) belirlenecek sınav merkezinde icra edilecektir.

 

a. Başvuru Evraklarının İncelenmesi ve Kayıt Kabul Faaliyetlerinin Uygulama Esasları:

 

Adaylar ikinci seçim aşamasına gelirken bir adet yarım kapaklı pembe karton dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne kurşun kalem ile aday numarası, adı, soyadı yazılmış olarak getireceklerdir. Adayların aşağıda belirtilen belgeleri, beraberlerinde belirtilen zamanda ve tam olarak getirmeleri şarttır. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

(1) Dilekçe: Sözleşmeli er olmak istediğini belirtir dilekçe (TABLO-3),

 

(2) Ön başvuru belgesi: İnternetten yapılan ön başvurunun bilgisayar çıktısı,

 

(3) Nitelik belgesi: Hâlen silâhaltında bulunan adaylar için birlik komutanlıklarınca oluşturulan üç kişilik heyet (iki subay, bir astsubay) tarafından tanzim edilecek, adayın kuvveti, sınıfı ve branşı da yazılacak, kapalı, mühürlü zarf içerisinde getirilecektir (TABLO-4),

 

(4) Hâlen silâhaltında bulunan adaylar için askerî kimliğinin fotokopisi ile sınıf ve branşını belirten birlik komutanından onaylı resmi yazı (TABLO-3),

 

(5) Nüfus cüzdanı fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı ve dört adet fotokopisi,

 

(6) Öğrenim diploması: Diplomanın (En son mezun olduğu okul) aslı ve bir adet fotokopisi (Diploması kayıp olanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatılmış diploma kayıp belgesini getireceklerdir.),

 

(7) Öğrenimini yurtdışında yapanlar için yetkili kurumlardan (Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu) alınmış diploma (Öğrenim durum) denklik belgesi,

 

(8) Terhis belgesi: Askerliğini yapmış olan adaylar için bir adet terhis belgesi (aslı veya Askerlik Şubesi Başkanlığından onaylı önlü-arkalı fotokopisi) ile bir adet fotokopisi,

 

(9) Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği: Son üç ay içerisinde alınmış baba, anne, kardeşlerini ve evli ise, eş ve çocuklarını da gösteren kendisine ait “Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği” (Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği düşünceler ve açıklamalar hanesini de içerecek şekilde getirilecektir.),

 

(10) Varsa ehliyet, askerî ehliyet, bonservis, başarı belgesi asılları ve fotokopileri (Şoför branşına başvuran adayların hangi sınıfa ait ehliyet sahibi olması gerektiği ile bonservis istenen branşlar TABLO-1’dedir),

 

(11) Adayın kendisine ait 13 adet vesikalık fotoğraf.

 

b. Ön Sağlık Muayenesi Uygulama Esasları:

 

(1) Ön sağlık muayenesi; sağlık personeli tarafından yapılacaktır.

 

(2) Muayene sırasında adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2(B) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilecek ve fiziki kabiliyet testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılarak sonuçlar formun ilgili kısmına kaydedilecektir. Koşulları uygun olanlar fiziki kabiliyet testine alınacaklardır. Ön sağlık muayenesinde;

(a) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu olmamak, şaşı ve renk körü olmamak),

 

(b) Vücudun herhangi bir yerinde dövme, yanık, ameliyat, jilet vb. izler bulunmamak,

 

(c) Ağız, çene, diş yapısı ve sağlıkla ilgili diğer hususların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygun olmak,

 

(ç) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırları içinde olmak koşulları aranacaktır.

 

(3) Adaylar boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak zorundadırlar. Adayların boy uzunluğu ayakkabısız olarak, kiloları ise spor şortlu/eşofmanlı olarak ölçülecektir (TABLO-5).

 

(4) Sonuçlara itiraz eden adaylar için, “Nihai Karar Kurulu” teşkil edilecektir. Nihai Karar Kurulunun kararı kesindir. Nihai Karar Kurulu tarafından yapılan muayenede elenen adayların bir daha itiraz hakkı yoktur ve elenmişlerdir.

 

c. Fiziki Kabiliyet Testi Uygulama Esasları:

 

(1) Fiziki kabiliyet testi, ön sağlık muayenesinden başarılı olarak geçen adaylara muayeneye müteakip, aynı gün içerisinde yapılacaktır.

 

(2) Adaylar fiziki kabiliyet testine gelirken yanlarında eşofman, şort, spor ayakkabısı, nüfus cüzdanı getireceklerdir.

 

(3) Adaylar; 1.500 m koşu, mekik ve şınav branşlarından değerlendirilmeye tabi tutulacaklardır. FKT standartları TABLO-6’dadır.

 

(4) Adayların her bir branştan aldıkları notların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilecek ortalama not, FKT notu olarak alınacaktır. Asgarî geçer FKT notu, 100 tam puan üzerinden 50’dir. 50 puan ve üzerinde not alanlar, müteakip aşama olan mülakata alınacaklardır.

 

(5) FKT notu olarak belirlenen 50 baraj puanını geçemeyen adaylar itiraz hakkına sahiptir. Sonuçlara itiraz eden adaylar için, “Nihai Karar Kurulu” teşkil edilecektir. İtiraz eden adaylar Nihai Karar Kurulu tarafından azami iki branştan tekrar sınava tabi tutulacaklardır. İtiraz edilen branş/branşlardan alınan notlar tüm branşlarda alınan diğer notlarla yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak tekrar hesaplanacak ve 50 baraj puanını aşan aday başarılı kabul edilecektir. 50 baraj puanını geçemeyen adaylar bir daha itiraz hakkı bulunmadığından elenecek ve müteakip aşamalara katılamayacaklardır.

 

ç. Mülakat Uygulama Esasları:

 

(1) Mülakat; ön sağlık muayenesi ile fiziki kabiliyet testlerinde başarılı olan adaylara aynı gün içerisinde uygulanacaktır. Mülakatta asgarî geçer not, 100 tam puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar eleneceklerdir.

 

(2) Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları mülakatın bitiminde tebliğ edilecektir.

 

3. DEĞERLENDİRME:

 

a. Sınavların değerlendirilmesinde; fiziki kabiliyet test notunun % 50’si ve mülakat notunun % 50’si alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

 

b. Sıralama işleminde adaylar arasında notların eşit olması durumunda ilk olarak fiziki kabiliyet test notu yüksek olanlara, eğer yine eşitlik söz konusuysa mülakat notu yüksek olanlara öncelik verilecektir.

 

c. Terhis belgelerinde “Sözleşmeli Erbaş ve Er Olur.” kaydı olanlar yapılacak değerlendirmeler sonunda aldıkları puanları eşit olan adaylar arasından tercih edileceklerdir.

 

ç. Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asil/yedek aday listesi ve konu ile ilgili açıklamalar www.kkk.tsk.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

 

4. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SAĞLIK RAPORU / GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

 

a. Halen silahaltında bulunan adaylara, sınavlar süresince yıllık izinlerine mahsuben izin verilecektir.

 

b. Mülakata katılan ve başarılı olan adaylar için mülakat sonrasında, haklarında yapılacak olan güvenlik soruşturmasına esas belgeler tanzim edilecektir. Adaylar ikinci seçim aşamasına gelirken kendisini tanıyan ve kendisi hakkında doğru ve tam bilgiler verebilecek üç kişinin bilgilerini (Adı, soyadı, mesleği, telefon numarası, açık ikamet adresi, yakınlık derecesi gibi) de getireceklerdir.

 

c. Mülakata katılan ve başarılı olan adaylara, sağlık raporu işlemleri için, K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığınca, Asker Hastanelerine sevk belgesi verilecektir.

 

ç. Başarılı olan adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihte sağlık raporu işlemlerine başlayacaktır.

 

d. Sağlık raporu almak üzere hastaneye sevk edilen adaylar, sağlık raporu sonuçlarını elden veya posta yoluyla K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına teslim edeceklerdir.

 

e. Olumsuz sağlık raporu alan ve sonuca itiraz etmek isteyen adaylar, en geç 7 gün içerisinde itiraz dilekçesi ile K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına başvuruda bulunabileceklerdir. İtiraz için başvuruda bulunan adaylar K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığınca kontrol hastanesine sevk edilecektir. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılacak, olumlu ise aday, K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığınca hakem hastanesine sevk edilecektir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara hakem hastanesinden almış oldukları sonuca göre işlem yapılacaktır (Aday, hakem hastanesinden olumlu sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumlu, olumsuz sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumsuz olarak sonuçlanacaktır.).

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

 

1. BAŞVURU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

 

a. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır.

 

b. Online Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

 

c. Adayların yazışma adresleri ile telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Adaylar ikamet ettikleri adresleri yazarlarken, mutlaka ikamet yerlerinin posta kodunu doğru olarak doldurmalıdır.

 

ç. Online Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

 

d. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

 

e. Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

 

f. Sınav merkezi gerekli görüldüğünde idare tarafından değiştirilebilecektir.

 

2. SÖZLEŞMELİ ER ONLINE BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI:

 

Adaylar aşağıda açıklanan Başvuru Formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra “ONLINE BAŞVURU FORMU”nu tıklayarak dolduracaklardır.

 

a. KİMLİK BİLGİLERİ:

 

(1) T.C.KİMLİK NUMARASI:

 

T.C. Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız.

 

(2) ADI:

 

Adınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız.

 

(3) SOYADI:

 

Soyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız.

 

(4) BABA ADI:

 

Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

 

(5) ANNE ADI:

 

Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

 

(6) DOĞUM TARİHİ:

 

Nüfus cüzdanınızda yazan veya düzeltilmemiş nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

(7) DOĞUM YERİ İL:

 

Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

(8) DOĞUM YERİ İLÇE:

 

Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

(9) NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL :

 

Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

(10) NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İLÇE :

 

Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.

 

(11) NÜFUSA KAYITLI MAHALLE/KÖY :

 

Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan mahalle/köyü, ilgili bölüme yazınız.

 

(12) CİLT NUMARASI :

 

Nüfus cüzdanınızın “Cilt No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız.

 

(13) AİLE SIRA NUMARASI :

 

Nüfus cüzdanınızın “Aile Sıra No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız.

 

(14) SIRA NUMARASI :

 

Nüfus cüzdanınızın “Sıra No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız.

 

(15) MEDENİ HAL :

 

Evli olanlar “EVLİ”, bekâr olanlar “BEKÂR”, dul olanlar ise “DUL” seçeneğini işaretleyecektir.

 

Kimlik bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak aile bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

 

b. AİLE BİLGİLERİ:

 

(1) BABA MESLEĞİ:

 

Babanızın (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

 

(2) ANNE MESLEĞİ:

 

Annenizin (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

 

(3) BABA EĞİTİM DURUMU:

 

Babanızın (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

 

(4) ANNE EĞİTİM DURUMU:

 

Annenizin (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

 

(5) GAZİ VEYA ŞEHİT ÇOCUĞU MUSUNUZ ?:

 

Bu alana gazi ve şehit çocuğu iseniz “EVET”, değilseniz “HAYIR” seçeneğini işaretleyiniz.

 

Aile bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak iletişim bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

 

c. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

 

(1) SÜREKLİ İKAMET ADRESİ:

 

Hâlen ikamet edilen adresinizi tam ve doğru olarak yazınız.

 

(2) POSTA KODU:

 

Posta kodunuzu tam ve doğru olarak yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.

 

(3) İL:

 

İlgili alandan ikamet edilen ili seçiniz.

 

(4) İLÇE:

 

İlgili alandan ikamet edilen ilçeyi seçiniz.

(5) TELEFON NUMARASI (CEP):

 

En kısa zamanda ulaşabileceğimiz size veya bir yakınınıza ait cep telefonunun numarasını tam ve doğru olarak yazınız.

 

(6) TELEFON NUMARASI (EV):

 

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon numaranızı (alan kodunu belirterek) yazınız. (PTT kayıtlı olması önemlidir.)

 

İletişim bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak eğitim bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

 

ç. EĞİTİM BİLGİLERİ:

 

(1) EĞİTİM DURUMU:

 

Eğitim durumunuzu belirleyen size uygun alanı seçiniz.

 

(2) LİSE TÜRÜ (Lise/Ön Lisans mezuni iseniz doldurulacaktır):

 

Eğitim durumunuz lise, ön lisans veya MYO ise, size uygun lise türünü ilgili alandan seçiniz.

 

(3) LİSE BÖLÜMÜ (Lise/Ön Lisans mezuni iseniz doldurulacaktır):

 

Eğitim durumunuz lise, ön lisans veya MYO ise, size uygun lise bölümünü ilgili alandan seçiniz.

 

(4) EHLİYET :

 

Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz. Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve hâlen belgenizi almadıysanız kodlama yapmayacaksınız. Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.

 

Eğitim bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak askerlik bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

 

ç. ASKERLİK BİLGİLERİ:

 

(1) ASKERLİK STATÜSÜ:

 

Askerlik hizmetini hangi statüde yapıyor veya yaptıysanız onu seçiniz.

 

(2) ASKERE SEVK (BAŞLAMA) TARİHİ:

 

Müracaat tarihinde, halen silahaltında bulunan adaylar, askerlik şubelerinden askere sevk belgesini aldıkları tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçeceklerdir. Sadece askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar tarafından işaretlenecektir. Bilmiyorsanız Askerlik Şubesinden öğrendikten sonra başvurunuzu yapınız.

 

(3) TERHİS TARİHİ:

 

Askerlik Şubesinden aldığınız terhis belgenizde yazılı olan terhis tarihinizdir. Terhis tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçilecektir. Hâlen silâhaltındaysanız bu bölümü işaretlemeyiniz.

 

(4) TERTİBİ:

 

Askerlik hizmeti ile ilgili uzun veya kısa dönem tabî olduğunuz tertip yılı ve numaranızı yazınız (Örnek:1985/4, K/D 329).

 

(5) GÖREV YAPTIĞINIZ KUVVET:

 

Askerlik hizmetinizi hangi kuvvette yapıyor veya yaptıysanız ilgili kuvveti seçiniz.

 

(6) ASKERLİK YAPTIĞI SINIF:

 

Askerlik hizmetinizi hangi sınıfta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.

 

(7) ASKERLİK YAPTIĞI BRANŞ:

 

Askerlik hizmetinizi hangi branşta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz.

 

(8) RÜTBENİZ:

 

Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanların terhis belgesinin “Rütbesi” hanesinde belirtilen rütbedir. Hâlen silah altında iseniz bulunduğunuz rütbeyi seçiniz. (Askerlik hizmetini Yedek Subay olarak tamamlayanların müracaatları kabul edilmeyecektir).

 

(9) BİRLİK ADRESİ:

 

Hâlen silahaltında bulunan adaylar, birlik adresini tam ve doğru olarak yazınız.

 

(10) BİRLİK İLİ:

 

İlgili bölümden birlik ilinizi seçiniz.

 

(11) BİRLİK İLÇESİ:

 

İlgili bölümden birlik ilçenizi seçiniz.

 

Askerlik bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak tercih bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…

 

d. TERCİHLER:

 

(1) TERCİH ETTİĞİ SINIF/BRANŞ:

 

Adaylar istedikleri kadar tercih yapabilecektir. Tercih ettiğiniz sınıf/branşı tercih sıranıza göre ilgili bölümden seçiniz ve işaretleyiniz. Mutlaka niteliklerinize tam olarak uyan branşı işaretleyiniz (TABLO-1’E BAKINIZ).

 

(2) TERCİH DIŞI YERLEŞTİRİLMEYİ KABUL EDİYORUM:

 

TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlarda kontenjanın dolmaması halinde, “Tercih Dışı Yerleştirilmeyi Kabul Ediyorum” seçeneğini işaretleyen adaylar, tercihlerinin dışında idarenin uygun gördüğü sınıf/branşlara yerleştirilebilecektir. Bu nedenle başka sınıf ve branşlara yerleştirilmek isteyen adaylar “EVET”, istemeyen adaylar ise “HAYIR” seçeneğini işaretleyecektir.

 

(3) ADLİ KAYIT:

 

Hakkınızda herhangi bir suçtan adli veya askeri yargıya ait mahkeme kararı var mıdır? Herhangi bir mahkeme kararı olanlar “EVET”, mahkeme kararı olmayanlar “HAYIR” seçeneğini işaretleyecektir.

 

ÖNEMLİ NOT:

 

1. Online Ön Başvuru formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra onay sayfasındaki bilgileri kontrol ederek “KAYDET” düğmesine basınız.

 

2. Ön Başvuru bilgileri sayfanın bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

 

3. Mevcut ön başvuru bilgilerinizi sorgulamak için “Ön Başvuru Sorgulama” seçeneğini seçerek yapabilirsiniz.

 

4. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, başvuru ana sayfasından “Ön Başvuru Güncelleme” seçeneği seçilerek, kayıtlı bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

 

5. Aday numaranızı kaybetmeyiniz. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Karşılaştığınız sorunlarla ilgili irtibat numaraları (0 312) 562 11 11 (4741 – 4742) Başvuru koşulları, müracaatlar, sınav merkezleri ile ilgili sorular için.
(0 312) 411 62 32 (0 312) 411 62 34 Özlük hakları ile ilgili sorular için.

TABLO-1 TEMİNİ YAPILACAK SINIF/BRANŞLAR Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-2 FAALİYET TAKVİMİ Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-3 DİLEKÇE ÖRNEĞİ VE HALEN SİLAHALTINDA BULUNAN ADAYLARIN KADRO/GÖREV YERİ ONAY BELGESİ Ulaşmak için tıklayınız…(Sadece başvuru sırasında silahaltında bulunan adaylar tarafından doldurulacaktır.)

TABLO-4 NİTELİK BELGESİ Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-5 BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-6 FİZİKİ KABİLİYET TESTİ STANDARTLARI Ulaşmak için tıklayınız…

TABLO-7 SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU, ÖZLÜK HAKLARI İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR Ulaşmak için tıklayınız…

ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ…


 

Önceki MakaleMurat Boz geri dönüş olsa şarkı sözü
Sonraki MakaleYetenek Sizsiniz Türkiye Yeni Sezon Başlıyor 17, 18 eylül

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz