Mısır’da Kurulan Türk Devletleri Hakkında Bilgi, Konu Özeti

0
139

Mısır’da Kurulan Türk Devletleri

Tolunoğulları ve İhşidlerden sonra Mısır’da, Eyyübi ve Memlûk gibi Türk devletleri de hüküm sürmüşlerdir.

Eyyübiler (1174-1250):
* Devletin kurucusu Selahaddin Eyyübi’dir.Kısa zamanda Mısır’da ve Suriye’nin bir kısmında egemenlik kurmuşlardır.
* Haçlılarla mücadeleye girişen Selehattin Eyyübi’nin Kudüs’ü ele geçirmesi İli. Haçlı Seferi’ne
neden olmuştur.

* Memlükler tarafından yıkılan Eyyübiler, Haçlılarla mücadele etmelerinden başka Sünni-İslam akidesini desteklemişlerdir.

Memlükler (1250-1517):
* Mısırda’ki Eyyübi Devleti’nin yıkılması üzerine kurulan Memlûk Devleti, XVI. yüzyıl başlarına kadar güçlü varlıklarını sürdürmüşlerdir.
* Türk asıllı hükümdarlar dönemine “Bahri Memlükler”, Çerkez asıllı hükümdarlar dönemine ise “Burci Memlükler” denilmiştir. Fakat her iki dönemde de Türkçe ve Türk kültürü ön planda tutulmuştur.
* Bağdat’ın Moğolların eline geçmesiyle sona eren Abbasi halifeliği, Memlükler tarafından korunarak devam ettirilmiştir. Fakat Abbasi soyundan gelen halife sembol durumunda olmuştur.
* Türk ve İslam dünyasını istila eden Moğollar, Memlûk Sultanı Kutuz tarafından Ayn-ı Calut’ta
mağlup edilmiştir. Böylece Moğalların batıya doğru yayılmaları durdurulmuştur. Moğollarla mücadele, Sultan Baybars tarafındanda devam ettirilmiştir. Anadolu’ya gelen Baybars Moğolları Elbistan’da ağır bir yenilgiye uğrutmıştır.
* Memlükler, Suriye bölgesindeki haçlıları tamamen ortadan kaldırmışlardır..
* Anadolu’nun güney bölgelerine egemen olmak isteyen Memlüklüler, Anadolu Selçuklu Devleti ile çıkar çatışma girmişlerdir. Osmanlılar Devleti
döneminde de II. Beyazıt zamanında Osmanlı -Memlûk savaşları olmuştur.

* Yavuz Sultan Selim’in Mercidabık ve Rida-niye savaşlarında Memlüklüleri mağlup etmesiyle Mısır alınarak bu devlete son verilmiştir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here